ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • inicijuoja, dalyvauja rengiant, rengia informacinių technologijų metodinę medžiagą;
 • teikia pedagogams metodinę pagalbą, vykdo mokymus informacinių technologijų diegimo ugdymo procese klausimais;
 • dalyvauja vertinant pedagogų pateiktus metodinius darbus informacinių technologijų srityje;
 • dalyvauja rengiant metodinius leidinius pedagogams;
 • dalyvauja rengiant ir teikia siūlymus dėl Ugdymo plėtotės centro viešinimo strategijos bei visuomenės informavimo veiksmų plano įgyvendinimo;
 • tvarko Ugdymo plėtotės centro interneto svetainę, užtikrina jos reprezentatyvumą;
 • tobulina Ugdymo plėtotės centro interneto svetainės funkcionalumą ir užtikrina nuolatinį jos turinio aktualizavimą;
 • vertina Ugdymo plėtotės centro internetinėje svetainėje pateikiamos informacijos turinio aktualumą, atliekant lankomumo dinamikos stebėseną;
 • Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje operatyviai skelbia informaciją apie Ugdymo plėtotės centro veiklą, informuoja apie Ugdymo plėtotės centro renginius;
 • projektuoja ir kuria vidinę Ugdymo plėtotės centro informacinę sistemą;
 • plėtoja ir organizuoja interneto teikiamų galimybių naudojimą įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro funkcijas;
 • prisideda organizuojant parodas švietimo bendruomenei apie švietimo aktualijas nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Ugdymo plėtotės centro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Ugdymo plėtotės centro skyriais;
 • dalyvauja rengiant Informacinių technologijų skyriaus veiklos planus;
 • teikia siūlymus dėl Informacinių technologijų skyriaus ir Ugdymo plėtotės centro veiklos tobulinimo;
 • atlieka kitus Informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.