ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • rengia su švietimu susijusios spaudos apžvalgas Ugdymo plėtotės centro darbuotojams;
 • administruoja Ugdymo plėtotės centro bibliotekos veiklą;
 • modernizuoja bibliotekos prieinamumą ir veiklą pagal vartotojų reikmes;
 • diegia ir plėtoja bibliotekos informacinę sistemą (MOBIS);
 • užtikrina priėjimą prie informacijos resursų, dokumentų fondo;
 • komplektuoja, kaupia, sistemina, veda apskaitą ir saugo spaudinių, elektroninių informacijos laikmenų fondus;
 • analizuoja vartotojų informacinius poreikius, tobulina vartotojų aptarnavimo formas;
 • reguliariai informuoja Ugdymo plėtotės centro darbuotojus apie naujai gautas knygas, vadovėlius, leidinius;
 • rengia ir vykdo projektus, susietus su šiuolaikinių modernių informacijos perteikimo priemonių panaudojimu;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Ugdymo plėtotės centro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Ugdymo plėtotės centro skyriais;
 • dalyvauja rengiant Informacinių technologijų skyriaus veiklos planus;
 • teikia siūlymus dėl Informacinių technologijų skyriaus ir Ugdymo plėtotės centro veiklos tobulinimo;
 • atlieka kitus Informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.