ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos planavimo dokumentus;
 • planuoja ir organizuoja Administravimo ir ūkio skyriaus darbą, užtikrina suplanuotų Administravimo ir ūkio skyriaus veiklos rezultatų pasiekimą;
 • teikia informaciją apie Administravimo ir ūkio skyriaus veiklos rezultatus ir dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos ataskaitą;
 • rengia Administravimo ir ūkio skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia Ugdymo plėtotės centro direktoriui tvirtinti;
 • vykdo Administravimo ir ūkio skyriaus darbuotojų veiklos vertinimą;
 • organizuoja dokumentacijos plano, registrų sąrašo rengimą, siunčiamos ir gaunamos korespondencijos tvarkymą, dokumentų kaupimą, sisteminimą ir saugojimą;
 • organizuoja Ugdymo plėtotės centro posėdžių, pasitarimų, konferencijų ir kitų renginių techninį/organizacinį aptarnavimą;
 • planuoja lėšas Ugdymo plėtotės centro administruojamo turto remontui, prekių ir paslaugų, reikalingų Ugdymo plėtotės centro funkcionavimui, įsigijimui;
 • užtikrina racionalų materialinių išteklių naudojimą Ugdymo plėtotės centre, ilgalaikio ir trumpalaikio turto apsaugą, efektyvų transporto naudojimą, Ugdymo plėtotės centro patalpų švarą ir tvarką;
 • prižiūri Ugdymo plėtotės centro sudarytų sutarčių su įmonėmis ir institucijomis ūkio aptarnavimo klausimais vykdymą ir įgyvendinimą;
 • organizuoja Ugdymo plėtotės centro patalpų ir biuro įrangos, technikos priežiūros remonto darbus;
 • Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • atlieka kitus Ugdymo plėtotės centro vadovų pavedimus;
 • užtikrina Ugdymo plėtotės centro veiklos dokumentų ir kitų dokumentų, susijusių su Administravimo ir ūkio skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir savalaikį perdavimą archyvui.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.