ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos planavimo dokumentus ir sudarant finansines metines ir prognozines sąmatas;
 • planuoja ir organizuoja Buhalterijos darbą;
 • teikia informaciją apie Buhalterijos veiklos rezultatus ir dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos ataskaitą;
 • rengia Buhalterijos darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia Ugdymo plėtotės centro direktoriui tvirtinti;
 • vykdo Buhalterijos darbuotojų veiklos vertinimą;
 • organizuoja buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
 • teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Ugdymo plėtotės centro direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
 • teikia Ugdymo plėtotės centro direktoriui pasiūlymus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
 • vykdo išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis ir užtikrina finansų kontrolės reikalavimus;
 • rengia Ugdymo plėtotės centro finansinę atskaitomybę ir teikia biudžeto asignavimų valdytojui (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai) jų nustatyta tvarka ir terminais;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja Ugdymo plėtotės centro darbuotojus buhalterinės apskaitos klausimais;
 • kontroliuoja lėšų užsakymą iš iždo pagal patvirtintas sąmatas ir tiesioginius mokėjimus tiekėjams, kiekvieną mėnesį patvirtina kasinių išlaidų ir gautų asignavimų panaudojimą;
 • kontroliuoja ir pasirašo internetinės bankininkystės sistemoje parengtus mokėjimo pavedimus;
 • Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • užtikrina Ugdymo plėtotės centro veiklos dokumentų ir kitų dokumentų, susijusių su Buhalterijos funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir savalaikį perdavimą archyvui;
 • atlieka kitus Ugdymo plėtotės centro vadovų pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.