ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • vadovaudamasis teisės aktais, tvarko biudžeto ir lėšų, pavedimų lėšų apskaitą ir pagal paskirtas funkcijas atlieka einamąją kontrolę;
  • veda pagrindinės biudžeto programos (11.02), kitų biudžeto programų (11.01 ir kt.) ,pavedimų lėšų kasinių ir faktinių sąnaudų apskaitą, sudaro registrus pagal minėtas programas: išankstinių apmokėjimų registrus (žiniaraščiai 21XXXXX sąskaitoms), ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų registrus ( 61XXXXX, 63XXXXX sąskaitoms), pervestinų sumų registrus ir gautų išankstinių mokėjimų registrus (68XXXXX ir 694XXXX sąskaitoms), pagrindines veiklos, kitos veiklos ir finansavimo sąnaudų registrus ( 87XXXXX, 88XXXXX,89XXXXX, 83XXXXX sąskaitoms), pinigų ekvivalentų žiniaraščiai -24XXXXX sąskaitoms;
  • rengia pavedimų lėšų ataskaitų finansinę dalį,
  • išrašo sąskaitas – faktūras už teikiamas paslaugas (tiekėjų/pirkėjų registras), išduoda sąskaitas –faktūras renginių vadovams, registruojant į registrų knygą;
  • registruoja į Didžiosios knygos registrą biudžeto lėšų priskaitymus ir atsiskaitymus už komunalines ir kitas paslaugas, derina likučius su pirminiais dokumentais;
  • dalyvauja sudarant ketvirtinius ir metinius balansus;
  • vyriausiojo buhalterio pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus ir teikia vyriausiajam buhalteriui pasiūlymus apie susidariusių problemų išsprendimo kelius;
  • teikia finansinę informaciją, susijusią su savo funkcijomis;
  • atlieka kitus Ugdymo plėtotės centro vyriausio buhalterio pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.