ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • vadovaudamasi teisės aktais ir Centro direktoriaus įsakymais skaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, išskaitymus iš darbo užmokesčio ir privalomas įmokas ir atlieka einamąją finansų kontrolę;
 • tikrina pirminius dokumentus, kontroliuoja jų užpildymo teisingumą (padalinių darbo laiko žiniaraščius, autorines ir paslaugų sutartis);
 • tvarko darbuotojų asmens sąskaitas, nedarbingumo pažymėjimus ir nustatyta tvarka perduoda juos archyvui;
 • kiekvieną mėnesį pagal pateiktus pirminius dokumentus sudaro darbo užmokesčio registrus (pagal programas ir finansavimo šaltinį):
 • mokėtinų subsidijų, dotacijų ir finansavimo sumų bei mokėtinų socialinių išmokų, grąžintinų mokesčių registrus (žiniaraščiai 64XXXXX; 66XXXXX, 67XXXXX sąskaitoms);
 • mokėtinų sumų - darbo užmokesčio, mokesčių, atsiskaitymų darbuotojams registrus (žiniaraščiai 692XXXX, 693XXXX; 695XXXX sąskaitoms);
 • socialinių išmokų sąnaudų ir darbo užmokesčio sąnaudų registrus ( 82XXXXX, 8701XXX sąskaitoms);
 • kiekvieną mėnesį sudarydamas registrus, suderina sąnaudas, mokesčių pervedimus su kitais apskaitos registrais; kontroliuoja darbo užmokesčio fondą;
 • parengia įvairias pažymas dėl darbuotojų darbo užmokesčio (pensijoms, paslaugų komunaliniams mokesčiams kompensuoti ir kt.), deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Sodrai ir Statistikos departamentui;
 • dalyvauja sudarant ketvirtinius ir metinius balansus kiek tai susiję su darbo užmokesčio apskaita;
 • vyriausiojo buhalterio pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus, teikia vyriausiajam buhalteriui pasiūlymus apie susidariusių problemų sprendimo būdus;
 • teikia finansinę informaciją, statistines ataskaitas, susijusias su darbo užmokesčio skaičiavimu, vykdo kitus vyriausiojo buhalterio pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.