ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • prižiūri ir tvarko Ugdymo plėtotės centro kompiuterinę ir programinę įrangą, rūpinasi jos plėtra bei technine profilaktika, užtikrina jos funkcionavimą;

 • įrengia naujas ir perkelia esamas kompiuterines Ugdymo plėtotės centro darbuotojų darbo vietas;

 • konsultuoja Ugdymo plėtotės centro darbuotojus kompiuterinės įrangos saugaus eksploatavimo klausimais;

 • konsultuoja Ugdymo plėtotės centro darbuotojus programinės įrangos vartojimo klausimais;

 • konsultuoja renginių vadovus, lektorius techninės mokymo įrangos saugios eksploatacijos ir priežiūros klausimais;

 • materialiai atsako už Ugdymo plėtotės centro materialines vertybes (kompiuterinę įrangą, ryšio, kompiuterinio tinklo įrangą, organizacinę techniką, multimedijos priemones);

 • užtikrina Ugdymo plėtotės centro tarnybinių stočių (serverių) darbą;

 • užtikrina vidinio kompiuterinio tinklo funkcionavimą, rūpinasi jo plėtra ir atnaujinimu, suteikia galimybę Ugdymo plėtotės centro darbuotojams naudotis bendrais tinklo resursais;

 • atsako už Ugdymo plėtotės centre esančios kompiuterių įrangos remontą;

 • koordinuoja nesudėtingus kompiuterinės įrangos remonto darbus;

 • užtikrina savalaikį duomenų, reikalingų Ugdymo plėtotės centro darbuotojams, kaupimą, gavimą ir perdavimą;

 • instaliuoja ir konfigūruoja programinę įrangą Ugdymo plėtotės centro kompiuterizuotose darbo vietose, informuoja Administravimo ir ūkio skyriaus vedėją apie pastebėtus kompiuterinės įrangos gedimus;

 • atlieka informacinių sistemų duomenų valdymo įgaliotinio funkcijas;

 • atlieka kitus Administravimo ir ūkio skyriaus vedėjo pavedimus.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.