ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • organizuoja Ugdymo plėtotės centro direktoriaus darbą: prieš darbo pradžią informuoja apie numatomus posėdžius, dalykinius susitikimus, pateikia gautus raštus, įsakymų ir kitų dokumentų projektus tvirtinimui, praneša apie laukiančius lankytojus, paima pasirašytus ir nukreiptus vykdymui dokumentus, pateikia kavą ir atlieka kitus organizacinius darbus;
 • teikia informaciją telefonu, faksimilinio ryšio ar kitomis telekomunikacijos priemonėmis Ugdymo plėtotės centro veiklos klausimais;
 • priima interesantus, teikia jiems konsultacijas Ugdymo plėtotės centro veiklos klausimais bei nukreipia į atitinkamus padalinius, kur jie galėtų gauti reikiamą informaciją arba atsakymą;
 • administruoja Ugdymo plėtotės centro dokumentų valdymo sistemą;
 • registruoja pagal dokumentacijos planą priskirtus dokumentus, užtikrina dokumentų judėjimą Ugdymo plėtotės centre, vykdo pavedimų kontrolę;
 • tikrina, ar Ugdymo plėtotės centro darbuotojų parengti ir pateikti registruoti dokumentai atitinka dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, ar jie yra tinkamai vizuoti;
 • užtikrina sklandžią Ugdymo plėtotės centro darbuotojų parengtų dokumentų skirtų pasirašyti Ugdymo plėtotės centro vadovui, pasirašymo eigą;
 • tvirtina Ugdymo plėtotės centro siunčiamų ar kitaip pateikiamų dokumentų kopijų ir nuorašų tikrumą;
 • tvarko dokumentus ir priduoda pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas Ugdymo plėtotės centro archyvui remiantis teisės nustatytais aktais;
 • teikia pasiūlymus dėl dokumentacijos plano sudarymo;
 • atlieka kitus Administravimo ir ūkio skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.