ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • rengia Ugdymo plėtotės centro dokumentacijos planą, dokumentacijos planų papildymų sąrašus, registrų sąrašą, bylų apyrašų sąrašą bei derina juos su Valstybės archyvu;
 • konsultuoja Ugdymo plėtotės centro darbuotojus, atsakingus už priskirtų dokumentų tvarkymą;
 • nustatyta tvarka perima Ugdymo plėtotės centro dokumentus iš Ugdymo plėtotės centro skyrių į archyvą;
 • vykdo priimtų dokumentų kiekio ir būklės patikrinimus, bylų sudarymą, užbaigtų bylų tvarkymą ir įforminimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • tvarko dokumentų perėmimo aktus, sudarytus keičiantis atsakingiems darbuotojams arba perduodant dokumentus į archyvą;
 • vykdo dokumentų ekspertizę, esant reikalui organizuoja DEK darbą, tvarko ir saugo komisijos veiklos dokumentus;
 • vykdo nuolat ir ilgai saugomų dokumentų ir bylų apskaitą, derina ir teikia Valstybės archyvui dokumentų ir bylų apskaitos duomenis, įstaigos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymas;
 • vadovaudamasis dokumentacijos planu ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, atrenka naikinti dokumentų bylas, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, derina naikinimo aktus su Valstybės archyvu;
 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, organizuoja Ugdymo plėtotės centro nuolat ir ilgai saugomų dokumentų perdavimą Valstybės archyvui;
 • rengia ir derina Ugdymo plėtotės centro vykdomų projektų dokumentacijos planus, konsultuoja projekto darbuotojus dokumentų sudarymo, valdymo ir parengimo perduoti į archyvą klausimais;
 • juridinių ir fizinių asmenų prašymu atlieka archyve saugomų dokumentų paiešką, rengia archyvo pažymas, kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti;
 • tvarko archyve saugomus fondus, teikia informaciją, aptarnauja ir konsultuoja interesantus apie dokumentus, esančius archyve;
 • išduoda dokumentus (bylas) laikinam naudojimui, pildo dokumentų išdavimo ir grąžinimo žurnalą;
 • tvarko Ugdymo plėtotės centro siunčiamąją korespondenciją, pildo ir pateikia paštui reikalingas formas, vykdo korespondencijos registraciją ir apskaitą;
 • rengia dokumentus, susijusius su Administravimo ir ūkio skyriaus veikla;
 • Ugdymo plėtotės centro direktoriaus ar Administravimo ir ūkio skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal savo kompetenciją teikia Administravimo ir ūkio skyriaus vedėjui pasiūlymus apie susidariusių problemų išsprendimo kelius;
 • atlieka kitus Administravimo ir ūkio skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.