ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • prižiūri ir tvarko Ugdymo plėtotės centro biuro įrangą, rūpinasi jos plėtra bei technine profilaktika, užtikrina jos funkcionavimą, organizuoja techninį aptarnavimą ir remontą;
  • teikia pagalbą įrengiant naujas ir perkeliant esamas kompiuterines Ugdymo plėtotės centro darbuotojų darbo vietas;
  • konsultuoja Ugdymo plėtotės centro darbuotojus biuro įrangos saugaus eksploatavimo klausimais;
  • atlieka nesudėtingus biuro įrangos remonto darbus;
  • atsako už Ugdymo plėtotės centro darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimą;
  • rūpinasi darbų ir priešgaisrine sauga;
  • atsako už Ugdymo plėtotės centro patalpose organizuojamų renginių įgarsinimą;
  • atlieka kitus Administravimo ir ūkio skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.