Atestacija

Mokytojų atestacija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 1080 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos patvirtinimo“
2015 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-944 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“pakeitimo“
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“

2005 m. kovo 29 d. Nr. ISAK-506: Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo (aktuali redakcija)

2011-07-29 Įsakymas Nr: V-1485
Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-506 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
-->

2008-11-24 Įsakymas Nr. ISAK-3216
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

Ugdymo sode:
Vertintojų skyrimas besiatestuojantiems metodininko ir eksperto kvalifikacinei kategorijai per informacinę sistemą

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ISAK-3216 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2008 m. lapkričio 24 d. Nr. ISAK-3216: Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai (aktuali redakcija)
1 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) veiklos vertinimo kriterijai ir procedūros
5 priedas. Pamokos vertinimo lentelė
6 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelė
7 priedas. Socialinio pedagogo veiklos ir kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelė
8 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelė
9 priedas. Socialinio pedagogo veiklos ir kompetencijos įvertinimo lentelė
10 priedas. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos forma


--> Vadybos įskaita eksternu
Vadovų atestacija