Metodinė diena savivaldybių etninės kultūros mokytojų metodinių būrelių pirmininkams

2014-04-04 10:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

2014 m. balandžio 4 d. vyko metodinė diena ,,Metodinės medžiagos naudojimo galimybės“ savivaldybių etninės kultūros mokytojų metodinių būrelių primininkams, etninę kultūrą integruojantiems į savo dalyką įvairių dalykų mokytojams, etninės kultūros mokytojams, dirbantiems pagal Etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Renginio dalyvius pasveikino Ugdymo plėtotės centro (toliau – UPC) direktorius Giedrius Vaidelis ir pristatė problemų sprendimo bendradarbiaujant konstruktą (STEM). Susimąstyti skatino klausimas: „Kas mūsų laukia?“ Jau 2045 m., pasak Oksfordo universiteto analitikų, visas pasaulis bus pamiršęs apie 45 procentus šiandieninių profesijų. STEM yra apie tyrinėjimo, smalsumo, sąsajų su realybe, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo principų diegimą ir savo mąstymo kampo pakeitimą. STEM siekiama ugdyti sąmoningą ir kūrybišką asmenybę, siekiančią nuolat tobulėti, gebančią sieti teoriją su praktika, o savo mokymosi rezultatus nukreipti į pasaulio darniojo vystymosi ir pažangos užtikrinimą. Nepaisant to, žinoma, mokomieji dalykai ir jų svarba išlieka. STEM pabrėžiami keturi principai: tyrinėjimo dvasia, sąsajos su realiu gyvenimu, analitinis, kritinis, loginis mąstymas, kūrybiškumas (spirit of inquiry, real-world project based, analytical thinking, creativity). Uždaviniai: mokinių pasiekimų gerinimas, susidomėjimo STEM skatinimas, skatinimas rinktis STEM specialybes ir studijas, mokytojų, gebančių dirbti su STEM, kompetencijų tobulinimas.

Renginio dalyviai, reflektuodami tema „Etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimas šiandienos mokykloje“, pasidalino savo sėkmės istorijomis: kokios sąlygos pastūmėjo veikti / nulėmė pokytį / sėkmę, koks buvo / yra poveikis mokinių mokymosi pasiekimams, kas pagerintų darbo kokybę ir t. t.

Kūrybinėje laboratorijoje „Metodinės medžiagos naudojimo galimybės ugdymo procese“ Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė Daiva Briedienė supažindino su parengta pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos įgyvendinimui skirta metodine medžiaga. Metodinėje medžiagoje etninės kultūros pamokoms, projektams, kitai ugdomajai veiklai pateikti trumpi etninės kultūros ugdymo veiklos aprašai, suderinti su Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos temomis, etninės kultūros ugdymo veiklos temos ir jų turinys suderintas su pagrindinio ugdymo programoje numatytais mokinių gebėjimais, pasiekimais, numatytomis pasiekimų ir ugdymo gairėmis.

Daiva Briedienė supažindino su Ugdymo plėtotės centro projektų parengta medžiaga ir jos naudojimo galimybėmis ugdymo procese siekiant geresnių ugdymo rezultatų. Aptarė bendriausią pamokos struktūrą (pagal Metodines rekomendacijas pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms (lietuvių gimtoji kalba), aktyvius mokymosi metodus (pridedama).

Kūrybinėje laboratorijoje mokytojai aptarė Etninės kultūros ir etninės kultūros dalyko integravimo į mokomąjį dalyką pamokų, jų epizodų pavyzdžius, kūrė pamokų scenarijus.

Lietuvos radijo ir televizijos Archyvų skyriaus vadovė Miglė Greičiuvienė pristatė „Mediatekos“ klodus, kuriuos galima panaudoti etninės kultūros ugdymo pamokose, vartotojo filmuką, kaip naudotis „Mediateka“. Dalyviai galėjo išbandyti iš dalies susistemintą vaizdo, garso medžiagą, skirtą etninės kultūros ugdymui.

Apibendrinant metodinės dienos veiklas dalyviams pasiūlyta aptarti savo sėkmės istorijas ir svarbiausius veiksnius, taip pat apmąstyti, ko trūksta, kokių tikslinių kvalifikacijos programų dar reikia, kad gerėtų mokinių pasiekimai etninės kultūros ugdymo srityje. Rūpimus klausimus mokytojai pažadėjo atsivežti diskusijoms į kitą metodinių būrelių pirmininkų, etninę kultūrą integruojančių į savo dalyką įvairių dalykų mokytojų, etninės kultūros mokytojų, dirbančių pagal Etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, seminarą.

Iki susitikimo metodinėje dienoje 2014 m. rugpjūčio mėn.!

Dalyvavusiųjų prašytume užpildyti apklausos anketą. Dėkojame.

Pazyma_2014-04-04.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.