Metodinė diena savivaldybių specializuoto ugdymo krypties mokyklų (dailės, muzikos dalies) mokytojų metodinių būrelių pirmininkams

2014-04-08 10:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

Metodinės dienos „Metodinės medžiagos naudojimo galimybės mokinių mokymosi gerinimui“, vykusios 2014 m. balandžio 8 d., dalyvius pasveikino Ugdymo plėtotės centro (toliau – UPC) direktorius Giedrius Vaidelis ir pristatė problemų sprendimo bendradarbiaujant konstruktą (STEM). Susimąstyti skatino klausimas: „Kas mūsų laukia? Jau 2045 m., pasak Oksfordo universiteto analitikų, visas pasaulis bus pamiršęs apie 45 procentus šiandieninių profesijų. STEM yra apie tyrinėjimo, smalsumo, sąsajų su realybe, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo principų „įnešimą“ ir savo mąstymo kampo pakeitimą. STEM‘u siekiama ugdyti sąmoningą ir kūrybišką asmenybę, siekiančią nuolat tobulėti, gebančią sieti teoriją su praktika, o savo mokymosi rezultatus nukreipti pasaulio darnaus vystymosi ir pažangos užtikrinimui. Nepaisant to, žinoma, mokomieji dalykai ir jų svarba išlieka. STEM 4 principai: tyrinėjimo dvasia, sąsajos su realiu gyvenimu, analitinis, kritinis, loginis mąstymas, kūrybiškumas (spirit of inquiry, real-world project based, analytical thinking, creativity). Uždaviniai: mokinių pasiekimų gerinimas, susidomėjimo STEM skatinimas, skatinimas rinktis STEM specialybes ir studijas, mokytojų, gebančių dirbti su STEM, kompetencijų tobulinimas.“

Apžvelgdama metodinės medžiagos panaudojimą meninio ugdymo pamokose UPC Ugdymo turinio skyriaus metodininkė Ona Vaščenkienė pristatė, kaip naudotis projekto „Kompetencijų ugdymas“ metodinėje svetainėje pateikta medžiaga, kuri turėtų padėti mokytojams įgyvendinti į kompetencijas orientuotą ugdymo turinį: aiškintis šiuolaikinio mokymosi tikslus ir uždavinius su mokyklos bendruomene, planuoti, organizuoti ir vertinti ugdymo procesą, pasirengti konkrečiai į kompetencijų ugdymą orientuotai pamokai ar kitai ugdomajai veiklai, pasirinkti tinkamus mokymo(si), vertinimo, įsivertinimo metodus, pasisemti idėjų mokymosi aplinkai turtinti ir pan., t. y. sudaryti galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę. Taip pat pranešėja pristatė metodines knygas mokytojui „Kompetencijų ugdymas“ ir „Kompetencijų vertinimas“, kartu su dalyviais išbandė kai kuriuos sužadinimo, patirties išsiaiškinimo, motyvavimo, vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos metodų taikymo pavyzdžius.

UPC Ugdymo turinio skyriaus metodininkė Irma Neseckienė tęsė 2013 m. gruodžio mėn. seminarų „Gera pamoka“ temą „Ugdymo turinio planavimas: patirtis ir naujos galimybės“. Pranešėja atkreipė dėmesį į ugdymo programų vieną iš akreditacijos kriterijų – „Mokytojai taiko aktyviuosius mokymo ir mokymosi metodus, racionaliai ir veiksmingai naudojamas mokinių mokymosi laikas“ (6.4.3.1. punktas), apžvelgė svarbiausius ugdymo proceso ypatumus. Cituodama Detlefo Rosto nuostatą „Žiauru ir neteisinga vienodai mokyti skirtingus vaikus“, praktiškais pavyzdžiais aptarė svarbiausius vertinimo veiksnius. Pagal Blacką ir Wiliamą vertinimas yra veiksmingas teikiant grįžtamąjį ryšį mokiniams, mokinius įtraukiant į jų pačių mokymąsi ir vertinimą, mokymą pritaikant prie vertinimo rezultatų, pripažįstant vertinimo įtaką mokinių motyvacijai ir savigarbai, sudarant galimybes mokiniams įsivertinti ir suprasti, kaip tobulėti.

Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento vyresnioji specialistė Laima Rutkauskienė tiems, kuriems aktualu menų brandos egzamino įgyvendinimas, siūlė pasinaudoti jau antrus metus UPC interneto svetainėje, rubrikoje „Menų mokyklinis brandos egzaminas“ esančia informacija (dokumentais, praktiniais pavyzdžiais, dr. Zitos Nauckūnaitės pristatymu „Kaip rengti menų mokyklinio brandos egzamino kūrybinio darbo aprašą“, instrukcijomis, analize ir rekomendacijomis), aptarė Muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įgyvendinimo specifiką, atsakė į metodinės dienos dalyvių klausimus dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos. Laima Rutkauskienė atkreipė dėmesį į žinią, kad 2018 m. planuojamas muzikinio raštingumo PISA (tarptautinis mokinių pasiekimų tyrimas) patikrinimas; pristatė artimiausius dalykinius renginius: tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją „Šiuolaikinio muzikos mokytojo edukacinė veikla“ (2014 m. balandžio 10–11 d. Lietuvos edukologijos universitete), Šokio mokytojų asociacijos XVII tarptautinį kvalifikacinį choreografijos metodinį-praktinį seminarą (2014 m. balandžio 30 d. Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinėje mokykloje).

Dalyviai galėjo išbandyti UPC projekto sukurtas skaitmenines menų mokymo priemones. Jas pristatė metodininkė Dalia Uržaitė.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė (vizualūs menai) Janina Krušinskaitė pristatė meno edukacijos kultūros erdvėse savaitės „Menų dūzgės“ programą, profesionalių menininkų sukurtas edukacines programas pedagogams ir Jų ugdytiniams, kvietė pasirinkti labiausiai dominančias programas, kurių visoje Lietuvoje pedagogai ras daugiau nei 150.

Lietuvos radijo ir televizijos Archyvų skyriaus vadovė Miglė Greičiuvienė pristatė „Mediatekos“ klodus, kuriuos galima panaudoti meninio ugdymo pamokose, vartotojams skirtą filmuką, kaip naudotis „Mediateka“.

Apibendrinant metodinės dienos veiklas, metodinių būrelių pirmininkams pasiūlyta pasinaudoti  metodinės medžiagos panaudojimo galimybėmis gerinant specializuoto ugdymo krypties programų (dailės, muzikos) įgyvendinimo kokybę, kryptingai planuojant metodinę veiklą mokymosi pasiekimams gerinti, aptariant informacijos, kaip įtraukti mokinius į smalsų mokymąsi, apmąstyti, ko trūksta, kokių tikslinių kvalifikacijos programų dar reikia, kad gerėtų mokinių pasiekimai meninio ugdymo srityje, sklaidos būdus. Rūpimus klausimus mokytojai pažadėjo pateikti per kitą metodinių būrelių pirmininkų seminarą.

Iki susitikimo metodinėje dienoje 2014 m. rugpjūtį!

Renginio dalyvių prašytume užpildyti apklausos anketą. Dėkojame.

 

Irma Neseckienė. Ugdymo turinio planavimas .pdf
Pažyma 2014-04-08.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.