Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies kartu su dailės, muzikos ugdymu) dailės ir muzikos dalių projektų viešieji svarstymai

2012 m. spalio 11 d. Kaune, spalio 18–19 d. Klaipėdoje, spalio 26 d. Vilniuje vyko Specializuoto ugdymo krypties programų projektų viešieji svarstymai. Šiuose svarstymuose dalyvavo 258 pedagogai, meninio ugdymo kuratoriai, meno krypties studijas vykdančių aukštųjų mokyklų, konservatorijų mokslininkai, dėstytojai, meninio ugdymo mokyklų / gimnazijų metodinių grupių / tarybų pirmininkai, švietimo įstaigų skyrių vedėjai, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai bei Ugdymo plėtotės centro metodininkai.

Susipažinę su šių programų projektais, mokytojai iš Kauno, Klaipėdos ir Rytų Lietuvos regionų pateikė nemažai pastabų ir siūlymų, diskutavo dėl kai kurių dalykų vertinimų.

Pavyzdžiui, Kauno apskrities dailės gimnazijos mokytojos pristatė Dailės raiškos 1–4 kl. programos medžiagą. Siekdamos, kad pristatomas rašytinis tekstas būtų kuo aiškiau suprantamas dailės mokytojams, medžiagą pateikė vizualiai iliustruotą ir detalizuotą.

Dailės mokyklų mokytojai, dailės istorikai pateikė labai konkrečias pastabas, papasakojo apie savo dailės mokyklų dailės programas. Diskusijose išryškėjo dailės raiškos 1–4 kl. programos rašytinio teksto tobulinimo kryptys.

Nemažai diskutuota apie dailės istorijos programų nuoseklumą, atsižvelgiant į aukštesniųjų klasių dailės programas. Šios programos su jų autoriais buvo aptartos susitikimuose Kaune, Klaipėdoje, apibendrintos Vilniuje.

Muzikos teorinių dalykų sekcijoje buvo pristatyti solfedžio (1–4, 5–6 ir 7–8 klasių) dalyko, Muzikos istorijos (5–6 ir 7–8 klasių) ir muzikos pažinimo (3–4 klasių) programų projektai. Muzikos pažinimo ir muzikos istorijos programų pristatymas didelių diskusijų nesukėlė, buvo patikslinta tik keletas terminų ar žodžių junginių (pvz., muzikos teoretikas ar šiuolaikinė muzika).

Didesnes pedagogų diskusijas sukėlė Solfedžio programos projekto turinio skiltis. Buvo svarstyta, ar verta į programą įtraukti tembrus (t. y., mokinius supažindinti su skirtingomis instrumentų grupėmis), taip pat diskutuota dėl tam tikrų sąvokų (pvz., rondo, variacijos) solfedžio programose tikslingumo. Kai kurie pedagogai siūlė keisti terminus ieškant jiems lietuviškų atitikmenų (pvz., tetrachordą siūlyta keisti į keturgarsį garsaeilį). Šiems siūlymams nebuvo pritarta.

Susitikimuose buvo aptartos pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrojo fortepijono programos. Diskusijose dalyvavę mokytojai daugiausia diskutavo dėl vertinimo nuostatų ir kriterijų.

Aptariant Atlikėjo raiškos programas, didesnių neaiškumų nekilo. Dalyviai sukonkretino „atlikėjo raiškos terminą“ – instrumentas/balsas, analizavo Mokinių pasiekimus, kiekvieną Esminių gebėjimų sąvoką ir jos reikšmę. Nutarta, kad mokslo metų pabaigoje nereikia konkrečiai įvardyti atsiskaitymo formos, – tai lieka kiekvienos mokyklos ugdymo plane. Siūlė Atlikėjo raiškos programą derinti su Solfedžio programa (t. y. muzikos teorijos programa, kad būtų suvienodinti reikalavimai). Kai kurie pedagogai siūlė keisti terminus – pvz., Chorinio dainavimo programoje „Balso akustika“ keisti į „balso formavimas, balso ataka“. Siūlymams buvo pritarta. Siūlė vokalinio ugdymo programas (Balso lavinimas) įgyvendinti jaunesniame mokykliniame amžiuje (pradinio ugdymo pakopoje). Šiems siūlymams nebuvo pritarta.

Programų rengėjų ir jų aptarimų organizatorių nuomone, Specializuoto ugdymo krypties programų svarstymas vyko sklandžiai, o diskusijos buvo konstruktyvios. Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems dalyviams bei Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Klaipėdos miesto kultūros ir švietimo centro ir Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto darbuotojams už visokeriopą pagalbą.

Renginio medžiaga:
Ansamblio programa. Ala Fetingienė
Atlikėjo raiška. Juratė Vilienė
Bendrasis fortepijonas. Jolanta Sriubiškytė
Dailė 5-8 kl. Danguolė Lunskienė
Dailės istorija 5-8 kl. Loreta Žulpienė
Dailės kompozicija 5-8 kl. Jūratė Kavaliauskienė
Dailės raiška 1-4 kl. Rasa Žmuidienė, Dalia Čepulienė
Dailės raiška 5-6 kl. Daiva Laurinavičienė
Gabių vaiku atpažinimas ir ugdymas. Virginija Gineikė
Mokymo turinio elementų samprata ir sąveikos tarp jų. Dr. Odeta Norkutė
Muzikos istorija 3-8 kl. Pasiūlymai. Danguolė Vilidaitė
Muzikos istorija. Irma Jankauskienė
Pučiamųjų, mušamųjų instrumentų programos 1-8 kl. Pasiūlymai. Elena Čekelienė
Solfedžio 1-4 kl. Pasiūlymai. Lina Bėkšienė
Solfedžio 1-8 kl. Vitalija Mockutė-Aleknienė
Solfedžio 5-8 kl. Pasiūlymai. Marija Stankevičiūtė
Specialiojo ugdymo krypties dailės programų rengimo aspektai. Neringa Šiupinskienė
Specializuoto ugdymo krypties muzikos programų rengimo aspektai. Emilija Kriščiūnaitė

Roma Sausaitienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Žydrė Jautakytė, Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininikė
Anatolijus Jakimovas, Informacinių technologijų skyriaus metodininkas
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.