Pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo metodinės rekomendacijos

Pradinių klasių mokinių užsienio kalbos pasiekimų lygių požymių aprašo projektas
Kviečiame susipažinti su Pradinių klasių mokinių užsienio kalbos pasiekimų lygių požymių aprašo projektu.

Pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo metodinės rekomendacijos
Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos įvertinimo aprašų pavyzdžiai
Pradinio ugdymo programos baigimo aprašas skirtas: nustatyti ir užfiksuoti mokinių ugdymosi pasiekimų lygį; informuoti mokinių tėvus apie jų vaikų ugdymosi rezultatus. Perduotas penktų klasių mokytojams jis padės numatyti kiekvieno mokinio tolesnio ugdymosi perspektyvą.
Pateikiame du Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos įvertinimo aprašų pavyzdžius. Abu šiuos aprašus galima naudoti 4 klasės mokinių pasiekimų apibendrinamajam vertinimui.

1 aprašo pavyzdys gali būti naudojamas visus mokslo metus ir būti pateikiamas kaip apibendrinamasis.
2 aprašo pavyzdys skirtas tik apibendrinti mokinio pasiekimus.

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos įvertinimo aprašo 1 pavyzdys.doc
Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos įvertinimo aprašo 2 pavyzdys.doc

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aplankas. Sudarymo metodika
Apie vertinimą skaitykime šiuose dokumentuose
Rekomenduojamos literatūros sąrašas
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tobulinimo dorinio, meninio ir kūno kultūros ugdymo procese rekomendacijos