Vidurinio ugdymo metodinė medžiaga

Dorinis ugdymas

Kalbos

Lietuvių kalba ir literatūra
Bendri dokumentai
Lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikių planų pavyzdžiai
Lietuvių kalbos ir literatūros trumpalaikių planų pavyzdžiai
Pamokų gairės, aktyviojo mokymosi metodų ir strategijų taikymo, mokymo(si) veiklų organizavimo ugdant dalykines ir bendrąsias kompetencijas pavyzdžiai
Vertinimo ir įsivertinimo pavyzdžiai
Rašinio vertinimo normos ugdymo procese
Mokymosi šaltiniai. Vadovėlių ir elektroninių šaltinių medžiagos pritaikymas
Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasei
Knyga „Justino Marcinkevičiaus pamokos“
Filmas „Česlovo Milošo amžius“
„Geriausios Lietuvos partizanų dainos“. Sudarė Antanas Bunevičius.
Rašinių vertinimo normos ugdymo procese
--> Metodinė medžiaga nuolat skelbiama ir mokytojai konsultuojami virtualioje mokymo aplinkoje „LITUANISTŲ AVILYS“.
Lietuvių kalba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems
Gimtosios kalbos
Užsienio kalbos

Matematika

Gamtamokslinis ugdymas

Biologija
Chemija
Fizika

Socialinis ugdymas

Meninis ugdymas

Etninė kultūra

Informacinės technologijos

Technologijos

Kūno kultūra

Integruojamosios ir prevencinės programos

Rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas
Antikorupcinis ugdymas
Antikorupcinis švietimas kaip teisinio švietimo dalis. R. Prakapas
Pristatymas „Antikorupcinis ugdymas“. S.Vingeliene S. Gerulaitis
Specialiųjų tyrimų tarnybos tinklalapis skirtas antikorupciniam visuomenės švietimui ir informavimui
Metodinė priemonė „Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje“
Modulis – Profesinė etika (programa, metodinė medžiaga). Žiūrėti Etikos ir katalikų tikybos metodinės rekomendacijos vidurinio ugdymo (11–12 kl.) modulių programoms įgyvendinti
Konkurso Lietuvos krištolas 2013 medžiaga