PATVIRTINTA
Ugdymo plėtotės centro direktoriaus
2010 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. 1.18–455

(2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. VK-132 redakcija)

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROJI DALIS

1. Ugdymo plėtotės centro darbo tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Ugdymo plėtotės centro (toliau – centras) vidaus darbo tvarką siekiant užtikrinti gerą darbo kokybę ir profesinės etikos laikymąsi, didinti darbo efektyvumą ir atsakomybę už pavestą darbą.

2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai. Darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę taip pat reglamentuoja struktūrinių padalinių nuostatai, darbuotojų pareigybių aprašymai ir darbo sutartys.

3. Su taisyklėmis ir jų pakeitimais pasirašytinai supažindinami visi centro darbuotojai (toliau – darbuotojai), išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis. Priimant į darbą naują darbuotoją, centro personalo specialistas pasirašytinai supažindina jį su šiomis taisyklėmis.

4. Su taisyklėmis susipažinę ir parašu tai patvirtinę darbuotojai įsipareigoja šių taisyklių laikytis.

5. Šių taisyklių laikymąsi kontroliuoja centro direktorius, jo pavaduotojai, skyrių bei poskyrių vedėjai ir projektų vadovai.

 

II. CENTRO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

6. Centro struktūrą, vadovaudamasis Ugdymo plėtotės centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-243, 16.7 punktu suderinęs su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, tvirtina centro direktorius.

7. Centro vykdomi projektai (toliau – projektai) gali būti prilyginami skyriams arba integruojami į skyrių veiklą, atsižvelgiant į skyriaus funkcijas ir veiklos pobūdį.

 

III. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ, PERKĖLIMO Į KITAS PAREIGAS, ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

8. Darbuotojai priimami į darbą, perkeliami į kitas pareigas, atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau – Darbo kodeksas) ir kitais teisės aktais.

9. Prieš nutraukiant darbo santykius, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną, darbuotojas turi grąžinti centrui visus buvusius jo dispozicijoje dokumentus, darbo priemones ir kitą jam pavestą materialųjį turtą ir perduoti neužbaigtus darbus paskirtam atsakingam asmeniui.

10. Darbuotojas paskutinę darbo dieną personalo specialistui pateikia užpildytą atsiskaitymo lapelį su jame nurodytų struktūrinių padalinių vadovų parašais. Atsiskaitymo lapelis saugomas asmens byloje.

 

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS

11. Darbo ir poilsio laikas centre nustatomas vadovaujantis Darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“.

12. Vadovaujantis taisyklių 11 punkte nurodytais teisės aktais, darbuotojams nustatoma 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė bei dvi poilsio dienos (išskyrus darbuotojus, kuriems nustatytas ne visas darbo dienos ar darbo savaitės darbo laikas bei darbuotojus, kurie dirba pagal individualų darbo grafiką), t. y. pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val., šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos.

13. Darbuotojai, atsižvelgdami į individualias aplinkybes, gali teikti centro direktoriui prašymus dėl individualaus darbo grafiko ar nuotolinio darbo sutarties sudarymo.

14. Darbo kodekso nustatytomis švenčių dienomis centre nedirbama. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

15. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti darbuotojams suteikiama nuo 12.00 val. iki 12.45 val., išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal individualų darbo grafiką. Šios pertraukos metu darbuotojai turi teisę palikti darbo vietą ir šiai pertraukai skirtą laiką leisti savo nuožiūra. Tą dieną, kai darbuotojas dėl objektyvių priežasčių negali pietauti laiku, pavyzdžiui, jei pietų metu vyksta posėdžiai, seminarai, darbuotojo kuruojami renginiai ir pan., jis pietų pertrauką gali perkelti į kitą laiką, atsižvelgdamas į renginio dienotvarkę ir apie tai informavęs skyriaus vedėją ar projekto vadovą.

16. Darbuotojai, nuolat dirbantys su kompiuteriu, kas valandą turi teisę daryti 5–10 minučių trukmės pertraukas, kurios yra įskaitomos į darbo laiką.

17. Darbuotojai, išeidami iš centro darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir užsirašyti administracijos sekretoriaus saugomame žurnale (nurodyti išvykimo tikslą ir trukmę).

18. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai ne vėliau kaip per 2 valandas nuo darbo pradžios arba kai tik gali, turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, jų prašymu tai gali padaryti kiti asmenys.

19. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“.

20. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal centro direktoriaus įsakymu tvirtinamą kasmetinių atostogų grafiką. Darbuotojai, atsižvelgdami į skyriaus ir projekto darbo tvarką, planuoja kasmetines atostogas ir atitinkamai prašymuose nurodo atostogų laiką.

21. Skyrių vedėjai bei projektų vadovai ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 30 d. skyrių ir projektų darbuotojų atostogų grafikus perduoda personalo specialistui, kuris sudaro centro kasmetinių atostogų grafiką ir jį teikia centro direktoriui tvirtinti.

22. Kasmetinių atostogų grafikas gali būti keičiamas atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus. Darbuotojai prašymus, vizuotus tiesioginio vadovo, turi pateikti ne vėliau kaip 14 dienų prieš numatomas atostogas, išskyrus nenumatytus atvejus, kuomet prašymas gali būti pateikiamas vėliau.

23. Darbuotojų dirbtas laikas ir neatvykimo į darbą atvejai žymimi darbo laiko apskaitos žiniaraštyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo“. Darbo laiko apskaitos žiniaraščius skyrių vedėjai ir projektų vadovai arba jų įgalioti asmenys pildo kiekvieną dieną. Kiekvieno mėnesio pabaigoje (paskutinę mėnesio darbo dieną), suderinę su personalo specialistu, skyrių vedėjai bei projektų vadovai teikia darbo laiko apskaitos žiniaraščius direktoriui tvirtinti.

 

V. DARBO APMOKĖJIMAS

24. Darbo užmokestis apskaičiuojamas Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Vadovaujantis Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“, kitais norminiais teisės aktais bei centro direktoriaus patvirtintais vidaus teisės aktais, darbuotojams gali būti skiriami priedai, priemokos, vienkartinės piniginės išmokos, pašalpos ir kitos teisės aktų nustatytos piniginės išmokos.

26. Centro buhalterija darbo užmokestį perveda į kiekvieno darbuotojo sąskaitą banke du kartus per mėnesį: iki kiekvieno mėnesio 5 ir 20 dienos. Darbuotojo prašymu, pateiktu raštu, darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį, iki kiekvieno mėnesio 5 dienos. Vykdant projektus, darbo užmokestis gali būtų pervedamas ir kitomis kiekvieno mėnesio nustatytomis dienomis.

27. Išleidžiant darbuotoją kasmetinių atostogų, atleidžiant iš darbo, jam priklausantis darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Darbo kodeksu.

 

VI. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

28. Į tarnybines komandiruotes darbuotojai siunčiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ir centro direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 1.18–29 patvirtintomis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo centro darbuotojams taisyklėmis.

29. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas direktoriaus įsakymu.

30. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas direktoriaus rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas.

31. Grįžęs iš komandiruotės darbuotojas privalo per 3 darbo dienas pateikti buhalterijai dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas, surašant avanso apyskaitą. Jei į tarnybinę komandiruotę komandiruojami projektų darbuotojai, dokumentai apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas teikiami projektų buhalteriams.

32. Visi darbuotojai turi teisę kelti savo kvalifikaciją. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir galimybės nustatomi individualaus metinio pokalbio metu.

33. Kvalifikacijos tobulinimo poreikiai turi būti derinami su įstaigos poreikiais. Atsižvelgiant į finansines centro galimybes, darbuotojas savo kvalifikacijos tobulinimui gali skirti 5 darbo dienas per kalendorinius metus. Esant poreikiui, suderinus su centro direktoriumi, kvalifikacijos tobulinimui gali būti skiriama daugiau dienų.

 

VII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS, DRAUSMINIMAS IR PAŠALPŲ SKYRIMAS

34. Už gerą darbo pareigų vykdymą, nepriekaištingą, iniciatyvų ir kokybišką darbą, taip pat už kitus sėkmingus darbo rezultatus bei darbų intensyvumą tam tikru laikotarpiu darbuotojai gali būti skatinami Darbo kodekse nurodytais bei kitais teisės aktų reikalavimams neprieštaraujančiais paskatinimais.

35. Darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės yra darbo drausmės pažeidimas.

36. Už darbo drausmės pažeidimą darbuotojams gali būti skiriamos drausminės nuobaudos vadovaujantis Darbo kodeksu.

37. Paskatinimai ar drausminės nuobaudos yra skiriami Darbo kodekso nustatyta tvarka centro direktoriaus įsakymu, o darbuotojas su įsakymu supažindinamas pasirašytinai.

38. Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam skirtą drausminę nuobaudą galima panaikinti Darbo kodekso nustatyta tvarka direktoriaus įsakymu, nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui.

39. Mirus darbuotojo šeimos nariui (vyrui, žmonai, vaikams / įvaikiams, tėvams/įtėviams) bei darbuotojui pateikus raštišką prašymą ir atitinkamus mirties faktą patvirtinančius dokumentus, darbuotojui skiriama 2 minimalių mėnesinių atlyginimų dydžio pašalpa.

40. Mirus darbuotojui, jo šeimai (vyrui, žmonai, vaikams / įvaikiams, tėvams/įtėviams), pateikus raštišką prašymą ir mirties faktą patvirtinančius dokumentus, skiriama 2 minimalių mėnesinių atlyginimų dydžio pašalpa.

41. Pažymint darbuotojų asmeninius jubiliejus (20, 30, 40, 50, 60 metų ir t.t.), darbuotojui išmokama 25 procentų minimalaus mėnesinio atlyginimo dydžio piniginė premija.

 

VIII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

42. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga turi būti švari, dalykinio stiliaus.

43. Penktadienį darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys interesantų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu centrui arba jo reprezentavimu, gali dėvėti tvarkingus laisvalaikio drabužius.

 

IX. BENDRAVIMAS TELEFONU, ELEKTRONINIU PAŠTU

44. Darbuotojai kalbėti telefonu privalo tik mandagiai, ramiu tonu, pagarbiai kreiptis į pašnekovą.

45. Atsiliepti reikia kaip galima greičiau. Pakėlus ragelį, būtina pasakyti visą centro pavadinimą ir prisistatyti. Atsiliepus mobiliuoju telefonu, kuris naudojamas darbo tikslais, taip pat būtina prisistatyti.

46. Naudoti tarnybinius telefonus tarptautiniams pokalbiams be atskiro leidimo gali centro direktorius, direktoriaus pavaduotojai. Kiti darbuotojai gali naudoti tarnybinius telefonus tarptautiniams pokalbiams tik gavę centro direktoriaus leidimą.

47. Skambinant iš centro, būtina pasisveikinti ir prisistatyti. Rekomenduotina pasitikslinti, ar kalbama su reikiamu asmeniu, ir paklausti, ar asmuo gali kalbėti telefonu.

48. Visi elektroniniai laiškai turėtų turėti pavadinimą, kuris sietųsi su laiško turiniu.

49. Darbuotojui išvykus į komandiruotę ar atostogaujant, turi būti nustatomas elektroninio pašto autoatsakiklis, kuriame būtų nurodoma, iki kada darbuotojo nebus darbe bei į ką galima kreiptis skubiais atvejais.

50. Kiekvienas darbuotojas turi turėti savo elektroninę vizitinę kortelę.

 

X. ELGESIO REIKALAVIMAI

51. Darbuotojai, atstovaudami centrui, turi laikytis bendrai priimtų etikos taisyklių, palaikyti ir gerinti centro įvaizdį, mandagiai elgtis su bendradarbiais, klientais, partneriais.

52. Centro darbuotojų savitarpio santykiai turi būti grindžiami supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

53. Mobiliojo telefono garsas turi būti nustatytas taip, kad netrukdytų kitiems.

54. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

55. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

56. Informaciją apie centro veiklą tiesiogiai visuomenės informavimo priemonėms teikia tik centro direktorius, jo pavaduotojai ir Informacinių technologijų skyriaus vedėjas. Informaciją, susijusią su skyriaus / projekto veikla, suderinęs su centro direktoriumi, teikia skyriaus vedėjas / projekto vadovas.

 

XI. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

57. Organizuojant renginius (posėdžius, pasitarimus, susitikimus, pristatymus, konferencijas, seminarus ir pan.) centro auditorijose, posėdžių salėse ar kitose bendrose patalpose, už renginio organizavimą atsakingas darbuotojas pasirūpina, kad patalpos būtų parengtos, o po renginio – paliktos tvarkingos.

58. Su centro patalpose organizuojamų renginių grafiku galima susipažinti prisijungus prie centro duomenų bazės. Renginių laiką, datą bei vietą rezervuoja už konkretų renginį atsakingi darbuotojai centro vidinėje duomenų bazėje, įvesdami reikiamus duomenis.

59. Pirmiausiai bendrosios centro patalpos skiriamos centro organizuojamiems renginiams.

60. Atsakingas už renginio organizavimą darbuotojas iš anksto informuoja skyriaus vedėją, o šis – centro direktorių apie numatomus organizuoti renginius, jų dalyvius (kai dalyviai ne vien centro darbuotojai).

61. Centro struktūrinio padalinio, atsakingo už susirinkimo ar susitikimo su kitų institucijų, įstaigų ar pan. atstovais organizavimą, vadovas per artimiausią vadovų posėdį (jei reikia – anksčiau) žodžiu arba, centro direktoriaus prašymu, raštu informuoja centro direktorių bei kitus vadovus apie susirinkimo ar susitikimo turinį bei jame priimtus sprendimus.

62. Centro darbuotojai ne savo pareigybės aprašyme nurodytais atvejais vykstantys į kitų institucijų organizuojamus posėdžius ar kitus renginius, privalo iš anksto informuoti savo tiesioginį vadovą ir gauti jo sutikimą.

 

XII. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

63. Darbuotojai į centro patalpas gali patekti kiekvieną darbo dieną nuo 7 valandos iki 20 valandos.

64. Įeidami į centro patalpas, esančias Vilniuje M. Katkaus g. 44, ne darbo laiku, darbuotojai naudojasi elektronine įėjimo kontrolės sistema.

65. Centro darbuotojams rekomenduojama nerūkyti. Rūkantiems darbuotojams ir centro lankytojams leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose.

66. Darbuotojai savo darbo vietą privalo laikyti tvarkingą ir švarią, tvarkingai naudotis bendro naudojimo patalpomis. Išeidami iš darbo –išjungti kompiuterius, šviesą, uždaryti langus, jeigu yra, nuleisti apsaugines langų žaliuzes, išeinantys iš kabineto paskutiniai, privalo užrakinti duris.

67. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

68. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik esant darbuotojui.

69. Draudžiama perduoti savo kabineto raktus centre nedirbantiems asmenims.

70. Darbuotojai kompiuterinę ir programinę įrangą privalo naudoti nepažeisdami Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

71. Centro elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

72. Darbuotojai privalo tausoti bei racionaliai ir taupiai naudoti jiems patikėtą bendro naudojimo inventorių, organizacinę techniką, transportą, elektros energiją, darbo priemones, laikytis nustatytų dokumentų ir materialinių vertybių saugojimo tvarkos, saugoti centro turtą.

73. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis centro elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. Centre vykstančių renginių dalyviai gali naudotis centro elektroniniais ryšiais, jiems suteikiamais priemonėmis galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis bei centro antrame aukšte esančiu bendro naudojimo kompiuteriu.

74. Darbuotojai privalo laikytis Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų bei Priešgaisrinės saugos instrukcijų, nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir apie pastebėtus pažeidimus, galimą pavojų darbuotojams ar centro veiklai, atsižvelgiant į situaciją, nedelsiant pranešti Administravimo ir ūkio skyriaus vedėjui arba ūkvedžiui, arba informacinių technologijų specialistui, jų nesant – juos pavaduojantiems darbuotojams, centro direktoriui, ar centro direktoriaus pavaduotojui.

 

XIII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

75. Darbuotojui, pažeidusiam šias taisykles, gali būti taikoma drausminė atsakomybė.

76. Darbuotojų drausminę atsakomybę reglamentuoja Darbo kodeksas, kiti norminiai teisės aktai bei šios taisyklės.

77. Darbuotojai privalo atlyginti centrui padarytus nuostolius, kurie atsirado dėl šių taisyklių, kitų teisės aktų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XIV. VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

78. Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti darbuotojai privalo nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti, priimdami sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu, nesinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai, nesinaudoti ir neleisti naudotis jokiu valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

79. Darbuotojai negali teikti paslaugų, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

80. Darbuotojui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu darbuotojas privalo informuoti savo tiesioginį vadovą, direktorių ar jo įgaliotą asmenį ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje. Jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio darbuotojo dalyvavimas sukels interesų konfliktą, direktorius ar jo įgaliotas asmuo motyvuotu sprendimu nušalina darbuotoją nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo.

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

81. Šios taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir galioja visiems darbuotojams.