Veiklos sritys


Dalyvauja kuriant visuomenės poreikius atitinkantį ugdymo turinį
Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinį, koordinuoja ugdymo turinio pritaikymą skirtingų poreikių besimokančiųjų grupėms.Koordinuoja ir inicijuoja ugdymo metodinės medžiagos rengimą, paiešką, sisteminimą, diegimą ir sklaidą.

Inicijuoja, kuria ir diegia ugdymo inovacijas
Analizuoja Lietuvos ir kitų šalių ugdymo turinio kaitos tendencijas ir švietimo naujoves, rengia ugdymo turinio tobulinimo priemones.Inicijuoja ir rengia pedagogų karjeros planavimo priemones, inicijuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srities inovacijas.Skleidžia šalies pedagogų ir mokyklų bendruomenių pedagoginės veiklos inovacijas.

Vykdo ugdymo turinio kokybės užtikrinimą
Organizuoja ir atlieka vadovėlių ir kitų mokymo priemonių tinkamumo naudoti ugdymo procese vertinimą.Teikia pasiūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl švietimo kokybės užtikrinimo priemonių ir jų įgyvendinimo.

Tobulina mokyklų, vykdančių ugdymo programas, veiklą
Teikia informacinę, konsultacinę ir kitokią švietimo pagalbą švietimo teikėjams, vykdantiems ugdymo programas.Teikia konsultacines paslaugas ir švietimo pagalbą švietimo bendruomenei bei partneriams.

Vykdo pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kokybės užtikrinimą, inicijuoja ir vykdo pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas
Dalyvauja kuriant nuolatinio (nepertraukiamo) mokymosi ir pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.Organizuoja pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.Organizuoja ir vykdo mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimą.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.