Švietimo bendruomenių asociacijos pasirašė projektų finansavimo sutartis

2015 metais Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro surengtam šeštajam Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursui projektus pateikė 27 asociacijos. Šių metų konkurso tikslas – sudaryti galimybę asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų. Jį labiausiai atitiko penkiolikos švietimo asociacijų projektai. Kiekvienam jų įgyvendinti skirta nuo 600 iki 1400 eurų.

Konkursas teikė prioritetą veikloms, kurios buvo susijusios su ugdymo turinio tobulinimu: mokymo priemonių ar vadovėlių kokybe, IKT priemonių taikymu ir mokinių mokymusi bendradarbiaujant, mokytojų darbu su skirtingų gebėjimų vaikais, inovatyviais mokymo ir vertinimo metodais, tarpdalykine integracija, medijų ir informacinio raštingumo integravimu į ugdymą, dalyko mokymo aktualijomis.

Konkurso paraiškų vertinimo komisija, vertindama projektus, siekė, kad kuo daugiau asociacijos narių įsitrauktų į projekto organizavimo ir įgyvendinimo veiklas, o įgyvendinus projektą būtų sukurtas baigtinis produktas, numatytos jo panaudojimo galimybės ugdymo procese, parengta ir paskelbta informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ ar kitoje internetinėje erdvėje viešai prieinama medžiaga.

Vertinant taip pat buvo svarbu projekto poreikio asociacijai ir švietimo bendruomenei pagrindimas ir numatyta ugdymo iniciatyvų, siekiant aukštesniųjų mokinių mokymosi pasiekimų, plėtra.

Finansavimo sutartys pasirašytos su asociacija „Lituanistų sambūris“, asociacija „Meno formos“, Dailės mokyklų vadovų asociacija, Lietuvos chemijos mokytojų asociacija, Lietuvos fizikos mokytojų asociacija, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija, Lietuvos logopedų asociacija, Lietuvos matematikos mokytojų asociacija, Lietuvos muzikos mokytojų asociacija, Lietuvos Respublikos užsienio kalbos (rusų kalbos) mokytojų asociacija, Lietuvos stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų mokyklų mokytojų asociacija, Lietuvos technologijų mokytojų asociacija, neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“, Šokio mokytojų asociacija.

Asociacijos rengs metodines priemones, skirtas problemų sprendimo gebėjimams ugdyti, mokinių mokymosi pasiekimų vertinimui tobulinti, teiks siūlymus, kaip galėtų keistis dalyko mokymo turinys, kaip pamokose kuo veiksmingiau panaudoti IKT, nagrinės kokybiško STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) ugdymo organizavimo mokykloje perspektyvą, analizuos vadovėlių įvairovę, kurs pasiekimų vertinimo įrankius, dalysis efektyvių mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdų taikymo gerąja praktika, organizuos mokymus, seminarus, konferencijas, viešas diskusijas, kvies kompetentingus lektorius iš užsienio, atnaujins ar praturtins esamas asociacijų interneto svetaines projektų metu sukurta medžiaga, aktualiausia informacija dalysis informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. Šios veiklos, tikimės, asociacijų narius skatins aktyviai dalyvauti šalies švietimo sistemos kaitos procesuose, stiprins bendravimą ir bendradarbiavimą bei plėtos jų kompetencijas siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų.

Apie asociacijų projektus išsamiau

Asociacija „Lituanistų sambūris“ vykdys projektą „Moderniosios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“. Jo metu bus pradėta vieša diskusija, skirta mokinių leksikos kaitai aptarti, bus parengti ir pristatyti metodiniai siūlymai mokytojams dėl leksikos pokyčių ir jų vertinimo.

Su vertinimu susijusias problemas projektu „Mokinių pasiekimų vertinimo kriterijai pagal sporto šakų technikos elementus kūno kultūros pamokose“ planuoja spręsti ir Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija.

Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo metodika aktuali ir Lietuvos muzikos mokytojų asociacijai. Ji vykdys projektą „Mokinių muzikos mokymosi pasiekimų vertinimas: tradicijos, galimybės, inovacijos“.

Asociacijos „Meno formos“ projektas „Teatrinio ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimas“ numato organizuoti aktyvią diskusiją ugdytinių vertinimo klausimais, parengti elektroninę metodinę priemonę su konkrečiais pasiūlymais, kaip vertinti etiudus, trimestro/semestro veiklą, teorijos ir istorijos žinias, neformalią teatrinę veiklą.

Dailės mokyklų vadovų asociacijos projektas „Informacinių technologijų panaudojimas dailės edukacijoje“ organizuos tris edukacinius užsiėmimus dailės mokyklose, panaudojant naujausias technologijas, parengs rekomendacijas dėl dailės mokyklų ugdymo programų atnaujinimo.

IKT panaudojimo mokant užsienio kalbos (rusų) situaciją analizuos Lietuvos Respublikos užsienio kalbos (rusų kalbos) mokytojų asociacija. Ji atrinks ir patobulins IKT naudojimo ugdymo procese pavyzdžius, parengs, aptars ir elektroninėje erdvėje paviešins rekomendacijos.

Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos nariai rinksis į dviejų dienų kūrybines dirbtuves, kuriose bus parengtas užduočių rinkinys, skirtas problemų sprendimo gebėjimams ugdyti, ir tokių užduočių rengimo rekomendacijos mokytojams.

Lietuvos fizikos mokytojų asociacija forume „Kokybiško STEAM ugdymo organizavimo mokykloje perspektyvos“ aptars jau vykstančius STEAM procesus mokyklose, jų sėkmę, problemas ir trikdžius, išgrynins kryptis, kuriose reikia daugiau padirbėti, ir parengs rekomendacijas švietimą formuojančioms institucijoms.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija projekte „Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“ atliks naudojamų vadovėlių analizę, parengs elektroninę metodinę priemonę apie vadovėlių vertinimo kriterijus.

Publikaciją žurnalui ir metodinę priemonę „Rekomendacijos vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įvertinti“ sudarys Lietuvos logopedų asociacija. Jai pristatyti asociacija organizuos praktinę konferenciją.

Įdomų projektą įgyvendins Lietuvos matematikos mokytojų asociacija. Jos narių komanda vykdys senų leidinių atranką, tinkamiausią medžiagą atnaujins, skaitmenins ir skleis.

Lietuvos stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų mokyklų mokytojų asociacija sistemins medikų, pedagogikos mokslo kūrėjų naujausias rekomendacijas ir mokytojų praktikų gerąją patirtį, padedančią kelti sutrikusios sveikatos vaikų mokymo (-si) kokybę. Ją pristatys ir aptars su mokytojais konferencijoje.

Lietuvos technologijų mokytojų asociacija organizuoja plenerą, kurio metu bus rengiama metodinė medžiaga 5–12 klasių mokinių technologiniam ugdymui pagal mokinių pasiekimų lygį.

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ sukurs ir parengs inovatyvią globaliojo švietimo mokymo metodinę priemonę, organizuos mokymus, skirtus asociacijos narių pilietinei ir profesinei kompetencijai ugdyti.

Šokio mokytojų asociacija išleis metodinę priemonę „Šokis 1–2 klasėje“.

Švietimo bendruomenių asociacijų projektuose numatytas veiklas asociacijos turės atlikti iki 2015 m. gruodžio 4 d.

Projektams skirtos lėšos asociacijas pasieks šį mėnesį.

Giedrė Čiapienė
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2015-06-11 09:13:14