Skirtas finansavimas pedagogų bendruomenės asociacijų projektams

Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija organizavo jau septintąjį Pedagogų bendruomenės asociacijų rėmimo konkursą. Šių metų konkurso tikslas – siekiant mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir pažangos, švietimo veiksmingumo didinimo, sudaryti galimybes asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, stiprinti ir tobulinti asociacijos narių kompetencijas.

Projektus konkursui pateikė 24 asociacijos.

2016 metų konkurso prioritetinės veiklos turėjo būti susijusios su ugdymo turinio tobulinimo tematika, švietimo veiksmingumo didinimu ir asociacijos narių profesinių kompetencijų tobulinimu.

Konkurso paraiškų vertinimo komisija, vertindama projektus, atsižvelgė, kad kuo daugiau asociacijos narių, tarp jų ir pradedantieji mokytojai, įsitrauktų į projekto organizavimo ir įgyvendinimo veiklas, o įgyvendinus projektą būtų sukurtas baigtinis produktas, numatytos jo panaudojimo galimybės ugdymo procese, parengta ir paskelbta internete viešai prieinama medžiaga bei numatyta ugdymo iniciatyvų, siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų, plėtra.

Pirmą kartą vertinant taip pat buvo svarbu, ar numatomas projekto vykdytojo nuosavas įnašas, kiti finansavimo šaltiniai. Jie turėjo sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. finansuoti prašomos sumos.

Šių metų konkurso finansavimui skirta tik 5 tūkst. eurų, todėl paremti septynių pedagogų bendruomenės asociacijų projektai. Jiems įgyvendinti bus skirta nuo 700 iki 800 eurų.

Finansavimo sutartys bus pasirašomos su Lietuvos technologijų mokytojų, Lietuvos chemijos mokytojų, Lietuvos kūno kultūros mokytojų, Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų, Lietuvos muzikos mokytojų, Lietuvos anglų kalbos mokytojų ir Lietuvos socialinių pedagogų asociacijomis.

Programoms skirtos lėšos asociacijas pasieks 2016 m. birželio–liepos mėnesiais.

Giedrė Čiapienė
Ugdymo plėtotės centro
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2016-06-13 11:08:32