Pedagogų bendruomenės asociacijos sėkmingai baigė veiklas pagal projektus

Pedagogų bendruomenės asociacijos sėkmingai baigė veiklas pagal projektus, laimėjusius finansavimą Pedagogų bendruomenės asociacijų rėmimo konkurse.

Lietuvos technologijų mokytojų asociacija vykdė projektą „Technologinio ugdymo turinio integralumas – pozityvios patirties sklaida bendradarbiaujant ir siekiant aukštesnės mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimo ir pažangos“. 2016 m. birželio 8–9 d. Lietuvos technologijų mokytojams vyko tęstinis pleneras Suvalkijoje. Plenero metu 58 asociacijos nariai dalijosi gerąja patirtimi, pažino ir tyrinėjo Suvalkijos regioną bei etnokultūrinį paveldą. Bendradarbiaudami su kitų dalykų kolegomis (matematikos, gamtos mokslų, informacinių technologijų, ekonomikos ir kt.), technologijų mokytojai sukūrė metodinę medžiagą 5–12 klasių mokinių technologinio ugdymo tekstilės, mitybos, konstrukcinių medžiagų, elektronikos, dizaino programoms. Metodinėje medžiagoje aprašytas STEAM žinių taikymas, pateikta taikymo pavyzdžių, užduočių lapų, interaktyvių testų (Zanavykiškas „Ragaučius“, „Makaronai“). Taip pat bus parengti inovatyvių IKT įrankių / programų, tinkamų ugdymui vertinti, įsivertinti, aprašai-instrukcijos. Visa ši medžiaga gruodžio mėnesį bus paskelbta „Ugdymo sode“ ir asociacijos svetainėje.

Lietuvos chemijos mokytojų asociacija vykdė projektą „Tiriamųjų darbų aplankalas“. 2016 m. rugpjūčio 26–27 d. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje vyko dviejų dienų praktinės-kūrybinės dirbtuvės. Jose dalyvavo septyni projekto dalyviai. Dirbtuvių metu buvo aptartos dalyvių pasiūlytos praktinės veiklos, iš jų išrinktos tos, kurias patys projekto dalyviai praktiškai atliko. Susitikimo metu buvo parengtas tiriamųjų darbų aplankas su penkiais tiriamaisiais darbais, tiriamųjų darbų vertinimo instrukcija ir metodinės rekomendacijos tiriamųjų darbų vertinimui. Parengta medžiaga yra skelbiama asociacijos nariams Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos svetainėje ir informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. Parengtą medžiagą ir metodines rekomendacijas Virginija Barbaravičiūtė pristatė 2016 m. lapkričio 3 d. Kaune organizuotame praktiniame seminare chemijos mokytojams. Seminare dalyvavo 89 mokytojai.

Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija parengė studijų knygą „Netradicinio fizinio aktyvumo renginių organizavimas mokykloje“. Nuo gegužės mėnesio buvo atlikta rašytinė ir žodinė kūno kultūros mokytojų apklausa apie jų organizuojamus netradicinius fizinio aktyvumo renginius. Gauta medžiaga buvo išanalizuota ir susisteminta. Ji kūno kultūros mokytojams buvo pristatyta 2016 m. lapkričio 4 d. baigiamajame seminare Kaune. Jame dalyvavo 66 kūno kultūros mokytojai. Galutinis projekto rezultatas – iš parengtos medžiagos sumaketuota studijų knyga „Netradicinio fizinio aktyvumo renginių organizavimas mokykloje“, skelbiama asociacijos svetainėje ir yra prieinama visiems jos nariams.

Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija vykdė projektą „Asociacijos narių profesinių kompetencijų tobulinimas, taikant IKT ir tarpdalykinę integraciją“. Jo metu buvo surinkta medžiagą apie mokytojų gerąją patirtį, taikant IKT pamokose, kuri išleista elektroniniu leidiniu „Mokinių mokymosi pažangos skatinimas, naudojant IKT prancūzų kalbos pamokose“. Ji 2016 m. lapkričio 11–12 d. buvo pristatyta konferencijoje „Informacinės technologijos ir tarpdalykinė integracija kaip prancūzų kalbos mokymo motyvavimo priemonės“, kuri vyko Kaune. Konferencijoje dalyvavo 84 dalyviai. Medžiaga paskelbta asociacijos svetainėje ir „Ugdymo sode“.

Lietuvos muzikos mokytojų asociacija vykdė projektą „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiški mokiniai“. 2016 m. lapkričio 11–12 d. Klaipėdoje vykusioje konferencijoje „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiški mokiniai“ dalyvavo virš 120 muzikos mokytojų iš įvairių Lietuvos darželių, mokyklų, meninių įstaigų, universitetų. Po konferencijos parengtas metodinis leidinys „Mokinių kūrybiškumo ugdymo ir kūrybinių darbų vertinimo metodikos“, jo elektroninė versija publikuota asociacijos svetainėje.

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos (LAKMA) projekto „Pilietiškumo ir tarpkultūriškumo ugdymas anglų kalbos pamokose (5–6 kl.)“ veiklos prasidėjo 2016 m. birželio mėnesį vadovų darbo grupės susitikimu, kuriame buvo generuojamos mokomųjų veiklų kūrimo idėjos ir aptarti siektini rezultatai. 2016 m. rugpjūčio mėnesį vykusiame išplėstinės darbo grupės narių susitikime susitarta iki spalio vidurio paruošti ir išbandyti užduotis. Parengtos užduotys buvo aptartos 2016 m. spalio 21 d. praktiniame seminare, kuriame dalyvavo 30 mokytojų. Po renginio išleistas gerosios patirties pavyzdžių leidinys „Pilietiškumo ir tarpkultūriškumo ugdymas anglų kalbos pamokose (5–6 kl.)“, jis skelbiamas internete.

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija vykdė projektą „Socialinis žemėlapis“. 2016 m. rugsėjo 28 d. įvyko projekto dalyvių susitikimas su Tarptautinės socialinių edukatorių asociacijos vadovais ir nariais, kur buvo aptartos Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos veiklos kryptys ir projektinė veikla. Renginyje dalyvavo iš viso 45 dalyviai, socialiniai pedagogai iš skirtingų ugdymo institucijų. 2016 m. rugsėjo 29–30 d. vyko projekto dalyvių susitikimas Ukmergėje. Susitikimo metu buvo aptartos galimybės asmens socializacijos procese panaudoti informacinių technologijų teikiamas galimybes. Susitikimo dalyviai mokėsi dirbti su IKT programomis „Kahoot“, „Padlet“, „Arcgis“, kurios gali būti naudojamos ne tik įvairiais ugdomaisiais aspektais ugdant pozityviosios socializacijos įgūdžius, bet ir organizuojant socialinę-pedagoginę pagalbą, kuriant tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklus. Renginyje dalyvavo 22 dalyviai.

Pedagogų bendruomenės asociacijų vadovai džiaugiasi nuveiktais darbais ir tikisi paramos ateinančiais metais.

Giedrė Čiapienė
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2016-12-16 15:12:58