Parodoje „Mokykla 2013“ buvo pristatyti švietimo bendruomenių asociacijų nuveikti darbai

2013 m. gruodžio 7 d. 10 val. Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ konferencijų salėje 5.2 per parodą „Mokykla 2013“ vyko tradicinis renginys „Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursui pasibaigus: kaip sekėsi?“ Renginyje švietimo bendruomenių asociacijos, laimėjusios Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo programų finansavimo 2013 metais konkursą, pristatė, kaip sekėsi įgyvendinti veiklas.

Šiais metais švietimo asociacijų rėmimo konkursas buvo ketvirtasis, pirmą kartą jame galėjo dalyvauti neformaliojo švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo pedagogų, pedagogikos specialistų asociacijos. Greta visus ketverius metus dalyvaujančių penkių mokytojų ir vienuolikos jau ankstesniais metais gavusių paramą švietimo asociacijų konkurse dalyvavo net dešimt asociacijų, teikusių paraiškas pirmą kartą. Renginyje dešimt iš keturiolikos finansavimą gavusių švietimo bendruomenių asociacijų narių dalijosi novatoriškomis idėjomis, kaip stiprinti asociacijas, ir patirtimi, įgyta dalyvaujant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose projektuose.

Renginio pradžioje projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ vadovė Rasa Šavareikaitė pristatė projekto veiklas, skirtas asociacijoms stiprinti. Paskui Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos narė, Vilniaus Žemynos gimnazijos mokytoja Žaneta Vaškevičienė, dalyvavusi vienoje iš veiklų – stažuotėje Estijoje, pateikė savo įžvalgas, ko galėtume pasimokyti iš Estijos asociacijų veiklos.

Naudingo „Virtualios interaktyvios mokomosios medžiagos kūrimo konkursas 5–6 klasių anglų kalbos mokytojams „GO ONLINE“ konkurso rezultatus pristatė Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos prezidentė Eglė Petronienė. Ji pasidžiaugė, kad konkurse dalyvavę mokytojai iš 10 skirtingų vietovių 12 mokyklų, išmokę naudotis naujais informacinių technologijų įrankiais, parengė 14 medžiagos komplektų, kurie bus pasiekiami asociacijos svetainėje visiems anglų kalbos mokytojams.

Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos narė, Vilniaus licėjaus chemijos mokytoja ekspertė Rasa Žemaitaitienė trumpai pristatė asociacijos programos „Pagalba mokytojui įgyvendinat vidurinio ugdymo chemijos dalyko bendrąsias programas. Metodinės medžiagos parengimas“ rezultatus: parengtas rekomendacijas edukacinėms mokinių ekskursijoms ir 9–10 klasių mokinių chemijos olimpiados programos projektą.

Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos narė Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinės mokyklos mokytoja Oksana Okolovič pasidžiaugė, kad programos „Novatoriškų iniciatyvų matematiniame ugdyme sklaida“ seminaruose-diskusijose dalyvavę 132 matematikos mokytojai aptarė matematinio ugdymo klausimus: matematinio ugdymo gairių projektą, matematinio ugdymo gerinimo planą, matematikos brandos egzaminų programos projektą, mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankius.

Jau trečią vaizdo plokštelę-katalogą pristatė Šokio mokytojų asociacijos prezidentas Arnoldas Riekumas. Joje nufilmuoti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms tinkami, programos autorių pasiūlyti repertuaro šokiai ir šokių deriniai pamokoms bei repeticijoms. Trys šokiai buvo publikuojami pirmą kartą.

Naudingą programą vykdė Lietuvos istorijos mokytojų asociacija. Asociacijos tarybos pirmininkė Violeta Kriščiūnienė pasidžiaugė, kad asociacijos nariai, aktyviai dalyvavę projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ veiklose, skirtose asociacijoms stiprinti, įgytą patirtį pristatė regionuose dirbantiems asociacijų skyrių vadovams, pavaduotojams ir iždininkams.

Pirmą kartą asociacijų konkurse dalyvavo Lietuvos muzikų sąjunga. Jų programą „Pedagogo profesinių ir dalykinių kompetencijų ugdymas mokyklos ansamblyje“ pristatė sąjungos prezidentė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė kartu su programos vykdytojais sąjungos nariais prof. Remigijumi Vitkausku ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktore Rima Zuoziene. Jie papasakojo apie Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje surengtą III tarptautinę kūrybinę-edukacinę stovyklą „Muzikuokime drauge“. Joje didelį susidomėjimą sukėlė svečių iš Londono, Latvijos ir Estijos praktinės meistriškumo pamokos.

Trumpai apie taip pat pirmą kartą dalyvaujančią Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociaciją papasakojo asociacijos narė, vykdytos programos „Siekti. Kurti. Veikti“ koordinatorė Nijolė Dinapienė. Ji teigė, kad vykdyta programa paskatino lyderystės kompetencijų ugdymą(si) per dalyvavimą mokinių savivaldos veikloje. Šios veiklos rezultatas – parengtas santraukų sąsiuvinis „Patarimai profesinių mokyklų mokinių lyderiams“.

Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos vadovė Auksė Petruškevičiūtė džiaugėsi dviem organizuotomis konferencijomis, kurios paskatino aktyvesnį socialinių pedagogų, dirbančių įvairiose ugdymo įstaigose, bendravimą ir bendradarbiavimą.

Gausias Lietuvos dailės ugdytojų draugijos veiklas pristatė jos vadovė dr. Sigita Saulėnienė. Svarbiausias asociacijos vykdytos programos „Mokinių kūrybinio mąstymo, įsivertinimo ir kūrybinės veiklos aplanko (portfolio) rengimo kompetencijų ugdymas dailės pamokose“ rezultatas buvo parengta ir išleista konferencijos-seminaro metodinė medžiaga „Mokinių bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymas dailės pamokose“.

Renginį baigė Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos projekto „Muzikuokime, kurkime, džiaukimės“ pristatymas. Asociacijos narė, Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos mokytoja ir Klaipėdos universiteto Menų fakulteto dėstytoja Vaiva Diržinauskytė džiaugėsi, kad įsigyta muzikavimui ir muzikinei mokinių kūrybai skirtų priemonių, jos išbandytos kūrybinėje ir muzikos atlikimo veikloje, parengtas ir paskelbtas muzikavimui skirtas repertuaras, surengtas baigiamasis projekto seminaras muzikos mokytojams. Visus sužavėjo nuostabūs mokytojos mokinių skudučiais atlikti muzikiniai kūriniai.

Savo veiklas pristatę asociacijų atstovai džiaugėsi Švietimo ir mokslo ministerijos suteikta parama, už ją dėkojo renginį vedusiems Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresniajai specialistei Laimai Rutkauskienei ir Ugdymo plėtotės centro direktoriui Giedriui Vaideliui. Asociacijų atstovai išreiškė viltį, kad panaši parama kitais metais jiems padėtų įgyvendinti jau brandinamas naujas idėjas.

Pažyma
Programa
Rasa Šavareikaitė. Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ veiklų, skirtų asociacijoms stiprinti, pristatymas
Žaneta Vaškevičienė. Įžvalgos grįžus iš stažuotės, skirtos mokytojų asociacijų atstovams, Estijoje
Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija. Virtualios interaktyvios mokomosios medžiagos kūrimo konkursas 5–6 klasių anglų kalbos mokytojams GO ONLINE
Lietuvos chemijos mokytojų asociacija. Pagalba mokytojui įgyvendinat vidurinio ugdymo chemijos dalyko bendrąsias programas. Metodinės medžiagos parengimas
Lietuvos matematikos mokytojų asociacija. Novatoriškų iniciatyvų matematiniame ugdyme sklaida
Šokio mokytojų asociacija. Šokis mokykloje kolegoms
Lietuvos istorijos mokytojų asociacija. Asociacijos veiklos plėtra ir kokybės gerinimas regionuose
Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija. Siekti. Kurti. Veikti
Lietuvos muzikų sąjunga. Muzikuokime drauge
Lietuvos dailės ugdytojų draugija. Mokinių kūrybinio mąstymo, įsivertinimo ir kūrybinės veiklos aplanko (portfolio) rengimo kompetencijų ugdymas dailės pamokose
Lietuvos muzikos mokytojų asociacija. Muzikuokime, kurkime, džiaukimės

Giedrė Čiapienė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2013-12-17 08:07:40
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.