Švietimo bendruomenių asociacijos pasirašė programų finansavimo sutartis

Šiemet Ugdymo plėtotės centro bei Švietimo ir mokslo ministerijos surengtam švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursui programas pateikė 37 asociacijos. 2014 metų konkurso tikslus – stiprinti švietimo bendruomenių asociacijas, skatinant jų iniciatyvas ir siekiant ugdymo kokybės – labiausiai atitiko 19 programų, kurioms buvo skirtas finansavimas nuo 2 iki 5 tūkst. litų ir pasirašytos sutartys.

Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija (LKKMA) vykdys programą „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose“. Asociacija skaitmeninėje laikmenoje (elektroninė knyga) paruoš metodinę medžiagą „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose“.

Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos programos „Technologijos: šiuolaikiškas ir įtraukiantis mokymas (-is) puoselėjant tautinį paveldą“ metu bus parengta 5–12 klasių mokinių technologiniam ugdymui metodinė medžiaga, atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius ir gebėjimus.

Neformaliojo švietimo asociacijos „Jaunimo akademija“ programa „Veik ir dalinkis!“ numato sukurti ir išleisti skaitmeninę metodinę priemonę vystomajam švietimui integruoti į kitus mokomuosius dalykus.

Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga organizuos Rytų Lietuvos mokyklose metodines dienas ir atrinks mokinius motyvuojančio vertinimo gerosios patirties pavyzdžius ir išleis mokytojų gerosios patirties sklaidos metodinę priemonę „Rytų Lietuvos mokytojų geroji patirtis“.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija atliks tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo poreikio tyrimą, analizę, kurs programą ir pristatys ją seminaruose LKPA nariams.

Šiaulių krašto socialinių pedagogų asociacija programos „Kurk, dalinkis ir tobulėk“ metu surengs edukacinę stovyklą, kurioje Šiaulių krašto socialiniai pedagogai dalinsis praktine patirtimi ir parengs skaitmeninį metodinės medžiagos ir priemonių rinkinį.

Lietuvos matematikos mokytojų asociacija (LMMA) parengs metodinę medžiagą „Matematikos probleminiai uždaviniai“, kuri padės mokytojams tobulinti savo ir mokinių problemų sprendimo gebėjimus.

Lietuvos muzikos mokytojų asociacija organizuos konferenciją–suvažiavimą „Kūrybiškas ir kokybiškas muzikinis ugdymas – geresnių mokymosi pasiekimų sąlyga“.

Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija organizuos konkursą „Kuriame ir dalinamės: gera pamoka visiems ir kiekvienam“.

Teatro pedagogų asociacija „Meno formos“ atliks veiklos kokybės analizę, susistemins ir analizuos gautus rezultatus, parengs metodinę priemonę, kaip gerinti asociacijos veiklos kokybę.

Lietuvos mokyklų vadovų asociacija organizuos vasaros stovyklą–plenerą „Mokyklos ir lyderio veiklos harmonija“ ir respublikinę mokslinę–praktinę konferenciją „Sisteminės lyderystės aspektai švietimo organizacijose“.

Lietuvos progimnazijų asociacija kartu su Šiaulių universiteto edukologijos fakultetu, atliks tyrimą „Vertinimo ir įsivertinimo įrankių bei vertinamosios informacijos panaudojimo efektyvumas ir plėtros galimybės Lietuvos progimnazijose“.

Klasikų asociacija (Societas Classica) parengs metodinę priemonę Antikos literatūros ir kultūros moduliui. Medžiagą bus galima naudoti ne tik pasirenkamojo dalyko dėstymui mokykloje, bet ir lietuvių kalbos bei literatūros (9 kl.), istorijos, pilietiškumo, menų pamokose.

Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų asociacija parengs vertinimo įrankių pavyzdžius ir pristatys jų panaudojimo galimybės mokant(is) užsienio kalbos (rusų) pagrindinėje mokykloje.

Lietuvos Respublikos geografijos mokytojų asociacija įvertins dabartinio geografijos mokymo turinio ir jam keliamų tikslų adekvatumą šiuolaikinei pedagogikai, laiko iššūkiams, mokinių interesams, išskirs esminius turinio dalykus ir tas kompetencijas, kurios būtų atrama naujajai geografijos mokymo paradigmai šiuolaikinėje Lietuvos mokykloje.

Lietuvos surdopedagogų asociacija parengtas metodinį leidinį „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, ugdymo ypatumai“.

Šokio mokytojų asociacija išleis mokymo priemonę – „Šokio mokytojo knyga“.

Polonistų asociacija organizuos dviejų dienų seminarą ir kūrybinę laboratoriją, skirtą išmokyti mokytojus, kaip galima panaudoti lenkų kalbos pamokose kino medžiagą.

Lietuvos muzikų sąjunga vykdys programą „Mokyklos instrumentinis ansamblis ir informacinės komunikacinės technologijos: dialogas, iššūkiai, lyderystė“.

Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programose 2014 metais numatytas veiklas asociacijos turės atlikti iki 2014 m. lapkričio 28 d.

Konkurso paraiškų ir vertinimo apžvalga

Sutarčių pasirašymo renginyje švietimo asociacijų nariai taip pat pristatė vykusias pedagogų stažuotes Estijoje, Vokietijoje, Latvijoje ir Lenkijoje.

Renginio akimirkos:

Anatolijus Jakimovas
IT skyriaus metodininkas

 

 
Informacija atnaujinta 2014-05-07 10:27:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.