Džiugina švietimo bendruomenių asociacijų aktyvėjanti veikla

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) ir Ugdymo plėtotės centras (UPC) 2014 m. gruodžio 3 d. surengė jau tradiciniu tapusiu renginį „Švietimo bendruomenių asociacijų programų vykdymo sėkmės ir iššūkiai“. Susitikime asociacijos dalijosi patirtimi, kaip sekėsi įgyvendinti veiklas pagal asociacijų vykdytas programas, laimėjusias Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programų finansavimo 2014 metais konkursą.

Šiais metais konkursą laimėjo 19 asociacijų programų, kurioms buvo skirtas finansavimas. Kreipdamasis į asociacijų atstovus, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis akcentavo, jog konkursui teikiami projektai tampa vis brandesni ir įvairiapusiai, o aktyvėjanti švietimo bendruomenių veikla tikrai džiugina.

ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresniosios specialistės Laimos Rutkauskienės nuomone, labai svarbu, jog tokie projektai įtraukia mokytojus ieškoti naujų ugdymo turinio tobulinimo galimybių, būdų ir skatina bendradarbiauti.

Pasak G. Vaidelio, bendravimas ir bendradarbiavimas tarp švietimo bendruomenių asociacijų labai aktualus ir šiemet jau „išėjo“ į regionus, o tai išties yra svarbu. Faktas, jog kai kurios švietimo bendruomenių asociacijos atsinaujina ir steigiasi naujos, rodo apie tokio bendradarbiavimo didėjantį poreikį.

Stebint švietimo bendruomenių asociacijų įgyvendintų veiklų pristatymus galėjai tik stebėtis asociacijų kūrybingumu ir atsakingumu, kai, turėdamos sąlyginai nedidelius projektų biudžetus, jos įgyvendino svarbias veiklas ir sukūrė ugdymui aktualių produktų. Tai ir metodinė medžiaga, vertinimo gerosios patirties pavyzdžiai, skaitmeninė metodinė priemonė, tarpkultūrinė kompetencijos tyrimo programa, webinaras, apskritojo stalo diskusijos, stovyklos-plenerai, įsivertinimo įrankių pavyzdžiai, kūrybinės laboratorijos, šokio mokytojo knyga, konkursai ir pažintiniai vizitai.

Šių metų švietimo bendruomenių asociacijų programų konkursas buvo 5-asis. Ta proga keturios asociacijos - Lietuvos anglų kalbos, Lietuvos matematikos, Lietuvos muzikos ir Šokio mokytojų asociacijos buvo apdovanotos švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio padėkos raštais.

Susitikimo metu Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos nominuotų 19 asociacijų narių buvo apdovanoti ŠMM atminimo dovanomis.

Nominantų sąrašas

Renginyje švietimo bendruomenių asociacijų nariai taip pat susipažino su projekto „Kam to reikia?!“ idėja ir dalyvavimo jame galimybėmis.

Be to, švietimo bendruomenių asociacijos prisijungė prie prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos akcijos „Knygų Kalėdos“ ir renginio metu padovanojo naujų knygų šalies bibliotekoms.

Pažyma

Asociacijų programų pristatymai:

Geografijos mokymo tikslų ir turinio paradigmos pokyčiai. Rytas Šalna

Kino edukacija lenkų (gimtosios) kalbos pamokose. Irena Masoit

Kūrybiškas ir kokybiškas muzikinis ugdymas–geresnių mokymosi pasiekimų sąlyga. Žydrė Jautakytė

Kurk, dalinkis ir tobulėk. Laura Martusevičienė

Metodinės medžiagos „Matematikos probleminiai uždaviniai“ parengimas, vadovaujantis PISA tyrimų ataskaitų rekomendacijomis. Dalė Mališauskienė

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose. Laima Trinkūnienė

Nauji iššūkiai švietime – lyderystės gebėjimų ugdymas. Ramutė Mečkauskienė

Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir tėvų surdopedagoginių kompetencijų plėtotė. Laimutė Gervinskienė

Progimnazijų patyriminis mokymasis, skatinantis tyrimų rezultatų analizę, vertinimo ir įsivertinimo įrankių panaudojimą, refleksiją ir sklaidą. Viktoras Blinovas

Projekto Kam to reikia? pristatymas. Živilė Drėgvaitė

Šokio mokytojo knyga. Rasa Prokurotienė

Technologijos šiuolaikiškas ir įtraukiantis mokymas(is) puoselėjant tautinį paveldą. Henrikas Vaišvila. Aušra Jurgaitienė

Veik ir dalinkis. Renata Dambrauskaitė

Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas kokybiškam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui. Irena Navickienė

Susitikimo akimirkos

Anatolijus Jakimovas
IT skyriaus metodininkas

 

 
Informacija atnaujinta 2014-12-09 14:09:09
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.