Skelbiama pedagogų atranka į ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo stažuotes

Ilgalaikė pedagogų stažuotė – pedagogo kvalifikacijos tobulinimo forma, siejama su pedagogo praktiniu darbu kitoje įstaigoje, siekiant individualiai plėsti patirtį, įgyti naujų kompetencijų ar tobulinti turimas. Stažuodamasis pedagogas neatlieka funkcijų pagrindinėje darbovietėje, tačiau jam išlaikomos visos socialinės garantijos, atostogų laikas ir darbo vieta bei mokama stipendija.

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC) vykdo Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-010. Įgyvendinant šį projektą bus išbandomos ilgalaikės stažuotės pedagogams (toliau – stažuotės).

 

Reikalavimai

Dalyvauti stažuotėse kviečiami ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo pedagogai, turintys ne mažesnę kaip 8 metų pedagoginio darbo patirtį.

 

Stažuočių pradžia ir trukmė

Pusės metų stažuočių pradžia – 2014 m. rugsėjo 1 d.

 

Paraiškų pateikimas

 • Paraiškos ir kiti dokumentai teikiami internete prisijungus prie mokytojų registravimo sistemos adresu http://www.ugdymas.upc.smm.lt/duomenys/index.php.
  • Jeigu pirmą kartą jungiatės prie mokytojų registravimo sistemos ir dar neturite prisijungimo duomenų, spustelėkite apačioje esančią nuorodą  ir įrašykite savo vardą, pavardę ir asmeninį el. pašto adresą, kuriuo galėsite atsisiųsti prisijungimo duomenis.
  • El. paštu gavę prisijungimo duomenis, įrašykite juos į nurodytus laukus ir prisijunkite.
  • Atsidarius naujam langui, kairėje lango pusėje spustelėkite pasirinkimą „Pusmečio stažuotės“ ir pradėkite pildyti paraišką.
 • Kandidatas į stažuotojus gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi stažuočių vietas.

 

Paraiškas galima pateikti iki 2014 m. gegužės 15 d.

 

Rezultatų paskelbimas
Kandidatai apie atrankos rezultatus bus informuojami asmeniškai 2014 m. birželio mėn. pradžioje.

 

Stažuočių formos:

 • kompetencijų tobulinimas Lietuvos švietimo, mokslo ir kultūros įstaigose;
 • metodinių priemonių ir vadovėlių rengimas;
 • kompetencijų tobulinimas užsienio švietimo, mokslo ir kultūros institucijose.

 

 

1. Stažuotė Lietuvos švietimo, mokslo ir kultūros įstaigose

 

Stažuotės forma, kai stažuotės sutartyje nurodytą laikotarpį stažuotojas, vykdydamas patvirtintą stažuotės programą, susipažįsta su stažuotės institucija ir dirba (stebi, asistuoja arba dirba savarankiškai), vadovaujamas ir prižiūrimas stažuotojo vadovo. Stažuotojas pasirenka švietimo, mokslo, kultūros įstaigą arba švietimo instituciją, siekdamas įgyti praktiniam darbui reikalingų įgūdžių ir gebėjimų, patobulinti turimas kompetencijas ar įgyti naujų. Baigęs stažuotę stažuotojas atnaujina (parengia) pedagogo profesinės kompetencijos aplanką.

Pedagogai gali pretenduoti į stažuotės vietą Lietuvos institucijose. Jų sąrašas su reikalavimais stažuotojams yra pridedamas (sąrašas).

Pasirinkę stažuotės vietą(-as), išsamų stažuotės vietos aprašymą ir stažuotės sąlygas galite gauti parašę elektroniniu paštu edita.linkeviciute@upc.smm.lt, edita.salteniene@upc.smm.lt.

Pretenduojantieji į šios formos stažuotę turi užsiregistruoti adresu http://www.ugdymas.upc.smm.lt/duomenys/index.php ir užpildyti paraišką stažuotei, pridėti CV ir darbdavio sutikimą. Jei pedagogas savarankiškai susiranda stažuotės vietą, papildomai reikia pateikti užpildytą stažuotės vietos paraišką. Prie paraiškos reikiamų pridėti dokumentų formas rasite pildydami stažuotės paraišką.

 

2. Metodinių priemonių ir vadovėlių rengimas

 

Stažuotės forma, kai stažuotojas savarankiškai rengia metodinę priemonę ar vadovėlį, kuruojamas stažuotojo vadovo. Stažuodamasis pedagogas renka ir studijuoja mokslinę-metodinę medžiagą, atlieka mokslinius tyrimus, juos apibendrina ir parengia metodinę(-es) priemonę(-es) ar vadovėlį(-ius). Šios formos stažuotės rezultatas – parengtas vadovėlis ar metodinė priemonė (skaitmeniniu formatu). Metodinių priemonių ar vadovėlių autorių teisės perleidžiamos Ugdymo plėtotės centrui.

Pretenduojantysis į šios formos stažuotę turi užsiregistruoti adresu http://www.ugdymas.upc.smm.lt/duomenys/index.php ir užpildyti paraišką stažuotei, pridėti CV ir užpildyti metodinės priemonės / vadovėlio rengimo planą, pateikti darbdavio sutikimo formą (reikiamų pridėti dokumentų formas rasite pildydami stažuotės paraišką). Pedagogai gali pretenduoti rengti metodinę(-es) priemonę(-es) ar vadovėlį(-ius) pagal UPC pateiktas temas (temų sąrašas), tačiau paraiškoje gali siūlyti ir savo temas.

 

3. Stažuotė užsienio švietimo, mokslo ir kultūros įstaigose, įmonėse

 

Stažuotės forma, kai stažuotės sutartyje nurodytą laikotarpį stažuotojas, vykdydamas patvirtintą stažuotės programą, susipažįsta su stažuotės institucija ir dirba (stebi, asistuoja arba dirba savarankiškai), vadovaujamas ir prižiūrimas stažuotojo vadovo. Stažuotojas pasirenka švietimo, mokslo, kultūros įstaigą arba švietimo instituciją, siekdamas įgyti praktiniam darbui reikiamų įgūdžių ir gebėjimų, patobulinti turimas ar įgyti naujų kompetencijų. Baigęs stažuotę stažuotojas atnaujina (parengia) pedagogo profesinės kompetencijos aplanką.

Pretenduojantieji į šios formos stažuotę turi užsiregistruoti adresu http://www.ugdymas.upc.smm.lt/duomenys/index.php ir užpildyti paraišką stažuotei, į Ugdymo plėtotės centro pasiūlytą stažuotės vietą, pridėti CV ir darbdavio sutikimą (reikiamų pridėti dokumentų formas rasite pildydami stažuotės paraišką).

 

Stipendija

 

Stažuotės laikotarpiu stažuotojams iš projekto lėšų bus mokamos stipendijos. Stipendijų dydis skirsis (jos priklausys nuo to, ar asmuo stažuosis kitame mieste negu yra jo darbovietė, nuo stažuotės formos ir kt.) ir bus derinamas individualiai prieš pasirašant stažuotės sutartį. Stažuotojui kas mėnesį bus mokama apie 1750 Lt dydžio stipendija („į rankas“), jeigu stažuotė vyks darbdavio savivaldybės teritorijoje, ir apie 2200 Lt („į rankas“), jeigu stažuotė vyks ne darbdavio savivaldybės teritorijoje (įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas). Pasirinkus universitetines studijas, be stipendijos dar bus išmokama studijų kainos kompensacija 184 Lt už vieną kreditą. Pusės metų stažuotei-studijoms bus skiriama kompensacija už 30 kreditų.

 

Stažuojantis užsienyje, iš projekto lėšų stažuotojui mokama stipendija priklausys nuo pasirinktos stažuotės šalies. Stažuotės užsienio institucijoje stipendija (mėnesio suma „į rankas“) svyruos nuo 4504 Lt iki 5362 Lt (įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas).

 

Stažuotojo darbdavio įsipareigojimai:

 • sudaryti visas sąlygas pedagogui dalyvauti stažuotėje;
 • išmokėti stipendiją, darbuotojo ir darbdavio mokėtinus mokesčius iš projekto lėšų;
 • išsaugoti besistažuojančiajam darbo vietą per visą stažuotės laikotarpį;
 • užtikrinti, kad pasibaigus stažuotei jos rezultatai būtų veiksmingai naudojami mokyklos veiklose.

 

Stažuotės laikotarpiu pedagogui-stažuotojui iš projekto lėšų bus mokama stipendija, todėl mokykla lėšas, kurios buvo skirtos stažuotojo darbo užmokesčiui, gali naudoti jo pavadavimo išlaidoms padengti.

 

Kita informacija

 

2014 m. birželio mėn. pradžioje bus organizuojami atrankos pokalbiai su kandidatais į stažuotojus. Su atrinktais stažuotojais bus sudaroma stažuotės sutartis tarp stažuotojo, stažuotės institucijos, siunčiančios organizacijos (stažuotojo darbdavio) ir Ugdymo plėtotės centro. Per 14 dienų nuo stažuotės sutarties pasirašymo stažuotojai kartu su stažuotojo vadovu sudarys detalią stažuotės programą. Joje bus numatyta stažuotės užduotys ir rezultatai.

Stažuotės institucija visam stažuotės laikotarpiui įsipareigoja užtikrinti veiklas ir užduotis 36 val. per savaitę, taip pat sudaryti sąlygas stažuotojui dalyvauti stažuotės institucijos organizuojamuose renginiuose. Per stažuotę stažuotojui turi būti skiriamas laikas pedagogo profesinės kompetencijos aplankui rengti, savianalizei, metodinei literatūrai skaityti, konsultacijoms ir kt. (ne mažiau kaip 10 proc. darbo laiko).

Jei pedagogas dirba dviejose ar daugiau švietimo įstaigų, teikiant paraišką reikia pateikti darbdavio sutikimą iš tų švietimo įstaigų, kuriose stažuodamasis jis neatliks darbo funkcijų. Su šiomis švietimo įstaigomis sudaroma stažuotės sutartis, tačiau stažuotės stipendija pervedama (kartu su visais iš to kylančiais teisiniais padariniais) stažuotojo institucijai (darbdaviui), kurioje pedagogas eina pirmaeiles pareigas.

 

Stažuotės stebėsena

 

UPC paskirtas atstovas atlieka pedagogo stažuotės stebėseną: palaiko nuolatinį ryšį su stažuotoju ir stažuotės institucijos paskirtu vadovu, vizituoja stažuotės vietą ir kt.

 

Detalesnės informacijos apie ilgalaikes stažuotes galima rasti UPC interneto svetainėje www.upc.smm.lt. Išsamiau apie ilgalaikes stažuotes pedagogams teiraukitės:

 • Stažuotės užsienyje ir stažuotės švietimo mokslo ir kultūros institucijose: Edita Šaltenienė, el. p. edita.salteniene@upc.smm.lt, tel. 8 682  28 050.
 • Metodinių priemonių ar vadovėlių rengimas: Edita Linkevičiūtė, el. p. edita.linkeviciute@upc.smm.lt, tel. (8 5)  210 9829.

(Sąrašas)
(Temų sąrašas)

Daugiau informacijos apie ilgalaikių pedagogų stažuočių atrankos organizavimą ir stažuotės veiklas, rasite čia: http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt3/dokumentai.php

Dovilė Nevieraitė
Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“
stažuočių vadovė

 

 
Informacija atnaujinta 2014-04-24 08:34:30
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.