Parengta ir UPC interneto svetainėje skelbiama 2012 m. birželio 22 d. – rugpjūčio 24 d. atnaujinta mokytojams aktuali medžiaga:

Pagrindinis ugdymas:

Pagrindinio ugdymo biologijos metodinė medžiaga „Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos ugdymo pavyzdžiai“
Pagrindinio ugdymo biologijos metodinė medžiaga „Pažinimo kompetencijos ugdymo pavyzdžiai“
Metodinė medžiaga: Lietuvių gimtoji kalba/ „Kompetencijų ugdymo pavyzdžiai. Kalbėjimo gebėjimų ugdymas lietuvių gimtosios kalbos pamokose“
Kitos gimtosios kalbos/ „Kompetencijų ugdymas mokantis kurti tekstą“
Matematikos metodinė medžiaga/ „Kūrybingumo ir iniciatyvumo ugdymo pavyzdžiai. Matematika“
Etikos metodinė medžiaga/ Pasaulėžiūrų įvairovė: pažinimo kompetencijos ugdymas mokant etikos
Istorijos metodinė medžiaga/ Kūrybiškumo ir mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiai
Kompetencijų ugdymo pavyzdžiai. Muzika
Kūno kultūros metodinės rekomendacijos

Metodinė medžiaga/ Rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas:

Socialinės kompetencijos ugdymo pavyzdžiai
Pažinimo kompetencijos ugdymo pavyzdžiai

Vidurinio ugdymo metodinė medžiaga gimtosioms kalboms:

I Įvadas
Įvadas. Kaitos kryptys
II Ugdymo proceso planavimas
Rusų k. pamokų ciklas. M. Bulgakovas „Meistras ir Margarita“
Lenkų k. pamokų ciklas. Žmogus vertybių pasaulyje
Lenkų k. pamokų ciklas. A. Mickevičius „Ponas Tadas“
III Mokymo(si) veiklų organizavimo ugdant dalykines ir bendrąsias kompetencijas pavyzdžiai
Aktyvinančio metodo pavyzdys – durstinys. Rusų k. pamoka M. Bulgakovo romano „Meistras ir Margarita“ žanras ir kompozicija
Kūrinio intertekstualumas. Rusų k. pamoka. Biblinės siužeto linijos romano „Meistras ir Margarita“ veikėjai. Krikščioniškoji problematika

Vidurinio ugdymo ilgalaikių planų istorijos pavyzdžiai:

12 klasė (bendrasis kursas),
12 klasė (išplėstinis kursas);

Vidurinio ugdymo matematikos mokytojams planų pavyzdžiai:

11 klasė (bendrasis kursas),
11 klasė (išplėstinis kursas),
11–12 klasė. Logikos įvadas, 11–12 klasės (bendrasis kursas),
11–12 klasės (išplėstinis kursas)

Vidurinio ugdymo matematikos mokytojams trumpalaikių planų pavyzdžiai:

Trumpalaikis planas Rodiklinė funkcija. Lygtys, nelygybės. Bendrasis kursas,
Trumpalaikis planas Logaritminė funkcija. Lygtys, nelygybės. Išplėstinis kursas;

Papildyta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė medžiaga:

Planavimo pavyzdžiai: pavyzdys parengtas pagal pedagogams jau įprastą planavimo modelį

Ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo 1 pavyzdžio forma
Ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo 1 pavyzdys

2 pavyzdyje išplėtotas projektinės veiklos turinys:
Ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo 2 pavyzdžio forma
Ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo 2 pavyzdys

3 pavyzdyje atskleistos vaikų veiklos plėtojant tam tikras temas/problemas:
Ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo 3 pavyzdžio forma
Ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo 3 pavyzdys
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas. Metodiniai patarimai;

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo gerosios patirties pavyzdžiai:

Ugdomosios veiklos pavyzdys, kai aprašomas vertinimas
Vaiko pasiekimų aplanko pavyzdys
1,5–3 metų vaikų ugdymosi pasiekimų aprašo pavyzdys
3–4 metų vaikų ugdymosi pasiekimų aprašo pavyzdys
4–5 metų vaikų ugdymosi pasiekimų aprašo pavyzdys
5–6 metų vaikų ugdymosi pasiekimų aprašo pavyzdys

Mokslo studija:

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje. Būklės ir galimybių tyrimas.

Kita aktuali medžiaga mokytojams:

Patvirtinta Žmogaus saugos bendroji programa:

2012 m. liepos 18 d. įsakymas V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“
Žmogaus saugos bendroji programa

1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas.

Svarstomi dokumentai:

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa (projektas) ir užduočių pavyzdžiai;

Patalpinta Suaugusiųjų švietimo 11 leidinių:

http://www.upc.smm.lt/svietimas/leidiniai;

Projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ internetinės svetainės:

Skaitmeninė biblioteka „Literatūros kūriniai 5–8 klasėms“
Interneto svetainė „Gamtos mokslų kursas 7–8 klasėms“
Interneto svetainė „Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms“

Projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“: parengtų ir išleistų knygų elektroninės versijos:

„Ugdymo organizavimo 9–12 klasėse modelio gairių įgyvendinimo metodinės rekomendacijos“
„Verslumo gebėjimų ugdymas 9–10 klasėse metodinės rekomendacijos“
„Verslumo gebėjimų ugdymas 11–12 klasėse metodinės rekomendacijos“

 

 
Informacija atnaujinta 2012-09-20 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.