Kviečiame dalyvauti Baltijos regioninėje vasaros akademijoje

Europos Vergelando (Wergeland) centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Ugdymo plėtotės centru kviečia Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrojo ugdymo mokyklų komandas dalyvauti Baltijos regioninėje vasaros akademijoje. Prasidėjusi 2015 metais ir nuolat rotuojanti, 2019 m. akademija vyks birželio 28–liepos 2 d. Lietuvoje. Šių metų tema – saugios ir įtraukios mokyklos visiems kūrimas. Etika švietime: mokyklos bendruomenės vaidmuo.

Kas yra Baltijos regioninė vasaros akademija?

Baltijos akademija yra mokymų programa, skirta demokratinei ir įtraukiai kultūrai Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokyklose kurti. Akademija yra puiki galimybė susipažinti ir išbandyti praktinius įrankius bei strategijas, padedančias kurti atviresnę, demokratiškesnę ir įtraukesnę mokyklos aplinką visiems vaikams. Programa taip pat suteikia mokyklų komandoms galimybę analizuoti mokyklų poreikius, susiplanuoti konkrečius žingsnius, galinčius padėti įveikti mokyklos patiriamus iššūkius. O galimybė dalyvauti Baltijos akademijoje 3 šalių atstovams gali tapti jų bendrų veiklų ir partnerystės užuomazga.

Kodėl tokia tema?

Greitai besikeičiančiose šiandienos darbo ir socialinėse aplinkose jauniems žmonėms svarbu ne tik įgytos žinios ar turimi faktai – kad aktyviai dalyvautų bendruomenės gyvenime, jiems būtina tobulinti demokratines kompetencijas, tokias kaip bendradarbiavimo gebėjimai, analitinis ir kritinis mąstymas, gebėjimas priimti savarankiškus ir lanksčius sprendimus. Tokios kompetencijos geriausiai įgyjamos tuomet, kai mokiniai turi galimybę išbandyti demokratines priemones: debatus, dalyvavimą priimant sprendimus ir darant įtaką mokyklos politikai (pvz., dalyvaujant mokinių tarybos ir pan. veikloje).

Įtrauki ir demokratinė mokymosi aplinka yra pagrįsta etikos principais – tokiais kaip pagarba kiekvienam, žmogaus orumo ir lygiavertiškumo pripažinimas. Įtraukioje aplinkoje kiekvienas jaučiasi branginamas. Lietuvoje susitarimams dėl kiekvieno mokyklos bendruomenės nario įsipareigojimų, atsakomybių ir teisių (šalia kitų dokumentų) pagrindą teikia Geros mokyklos koncepcija ir Pedagogų etikos kodeksas.

Akademijos tikslai

 • Plėtoti mokytojų, mokyklų vadovų kompetencijas, prisidedančias prie demokratinės mokyklos principų stiprinimo.
 • Sudaryti sąlygas keistis veiksminga praktika ir patirtimi, kaip ugdyti mokinių demokratines kompetencijas.
 • Skatinti mokyklas inicijuoti pokyčius esminėse mokyklos gyvenimo srityse, tokiose kaip mokymas ir mokymasis, savivalda, kultūra ir bendradarbiavimas su bendruomene.
 • Skatinti įvairių švietimo srities veikėjų dialogą ir bendradarbiavimą.
 • Užtikrinti Europos Tarybos medžiagos, skirtos demokratinio pilietiškumo ugdymui, sklaidą.
 • Stiprinti demokratinio pilietiškumo ugdymo ir švietimo apie žmogaus teises konsultantų tinklą.

Kas gali dalyvauti?

Baltijos akademijoje kviečiamos dalyvauti mokyklų komandos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Mokyklos komanda sudaroma iš trijų narių: (1) mokyklos administracijos atstovo (mokyklos vadovo, pavaduotojo, skyriaus vedėjo ar pan.); (2) mokytojo; (3) mokinių savivaldos atstovo ar aktyvaus mokinio (-ės), kuriam yra 14 metų ar daugiau. Mokykla trečiuoju nariu į komandą gali įtraukti nevyriausybinės organizacijos atstovą ar kitą mokyklos bendruomenės narį.

Kalba, kuria bus dirbama

Akademijos darbo kalba – anglų. Tikimasi, jog dalyvių anglų kalbos mokėjimo lygis leis jiems aktyviai dalyvauti akademijos veiklose.

Dalyvių atranka

Iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos bus atrinkta po 4 mokyklų komandas (po 12 dalyvių iš kiekvienos šalies). Atranka bus grindžiama tokiais kriterijais kaip geografinis balansas (šalies mastu), patirtis demokratinio pilietiškumo, taip pat žmogaus teisių švietimo srityje, motyvacija, projektų idėjos ir anglų kalbos mokėjimas.

Praktinė informacija
Akademiją sudaro penki etapai:

 • I etapas: paraiškos pateikimas (mokyklos komanda gali pateikti paraišką iki kovo 25 d.);
 • II etapas: pasirengimas (kartu su nacionaliniu fasilitatoriumi gegužės –birželio mėnesiais mokyklos komanda įsivertina demokratijos lygį mokykloje, įsivardija stiprybes ir tobulintinus aspektus);
 • III etapas: mokymai Lietuvoje 2019 m. birželio 28–liepos 2 d. (veiksmų plano, kaip tapti demokratiškesne mokykla, pasirengimas);
 • IV etapas: per mokymus sukurtų projektų įgyvendinimas padedant nacionaliniam fasilitatoriui (2019 m. rugsėjis – 2020 m. balandis);
 • V etapas: vertinimas ir ataskaitų pateikimas (iki 2020 m. gegužės 15 d.), sertifikatų už dalyvavimą gavimas.

Sutikdami dalyvauti Baltijos vasaros akademijoje, dalyviai įsipareigoja dalyvauti visuose jos etapuose.

Dalyvavimas akademijoje nemokamas. Mokymų dalyvių apgyvendinimo, maitinimo ir veiklos išlaidas padengs organizatoriai.

Paraiškos dalyvauti akademijoje teikiamos el. paštu rasa.janciauskaite@upc.smm.lt.

Paraiškų pateikimo terminas 2019 m. kovo 25 d.

Organizatoriai atrinks 36 dalyvius / 12 mokyklų komandų. Bus atsižvelgta į balansą tarp šalių, patirtį demokratinio pilietiškumo / žmogaus teisių srityje, lytį, motyvaciją ir sklaidos organizavimo idėjas. Atrinkti kandidatai (taip pat ir įtraukti į laukiančiųjų sąrašą) bus informuoti iki 2019 m. balandžio 10 d.

Daugiau informacijos apie Baltijos akademiją suteiks Giedrė Tumosaitė, ALF programų vadovė, el. p. giedre.tumosaite@olf.lt

Rasa Jančiauskaitė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-05-14 16:47:58
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.