Kvietimas dalyvauti Europos socialinio fondo agentūros finansuojamo projekto „Tęsk“ partnerių atrankoje

Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti projekto „Tęsk“ (toliau – projektas) partnerių atrankos konkurse. Projektas bus vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

Šiandien itin daug dėmesio skiriama mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui, tačiau susiduriama su pedagogų karjeros kaitos ir pedagogų senėjimo iššūkiais. Todėl labai svarbu švietimo sistemoje skatinti tikslingus ir veiksmingus pokyčius. Projektu bus siekiama prisidėti prie pokyčių įgyvendinimo, diegiant inovacijas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir pasirengimo dirbti pedagogo darbą srityse. Remiantis kituose įgyvendintuose projektuose sukaupta ir užsienio šalyse įgyta patirtimi, projekto metu bus siekiama kokybinio poveikio šioms tikslinėms grupėms: studijas baigusiems ir pradedantiems dirbti pedagogams; siekiantiems persikvalifikuoti ar įgyti papildomą kvalifikaciją pedagogams; norintiems tapti pedagogais asmenims iš kitų sektorių, kurie jau turi aukštąjį išsilavinimą. Minėtoms tikslinėms grupėms bus organizuojamos kvalifikacijos tobulinimo veiklos.

Šiuo metu Lietuvoje svarstoma galimybė įvesti privalomą bandomąją pedagoginę stažuotę kaip būtiną sąlygą savarankiškam mokytojo darbui, todėl projekte bus siekiama nustatyti tinkamiausią pedagoginės stažuotės įgyvendinimo mechanizmą ir jį išbandyti. Projekto metu bus sudarytos sąlygos pedagogams įgyti papildomą kvalifikaciją, t. y. persikvalifikuoti asmenims, kuriems reikalinga pedagogo profesinė kvalifikacija, taip pat suteikti galimybę pedagogams įgyti papildomą dalykinę kvalifikaciją, atsižvelgiant į regioninius poreikius. Plečiant suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo alternatyvas, norintiems tapti pedagogais asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą, bus sudaromos sąlygos įgyti pedagogo ir dalykinę kvalifikaciją.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-646 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 17 punktu, Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti viešuosius juridinius asmenis, veikiančius švietimo srityje ir turinčius teisę vykdyti pedagogines studijų programas, projekto partnerių atrankos konkurse.

Projekto partnerių atrankos tikslas – atrinkti partnerį (-ius), kuris (-ie) galėtų kokybiškai organizuoti pradedančiųjų mokytojų pedagogines stažuotes ir, atsižvelgiant į poreikį, sudaryti sąlygas šiuo metu dirbantiems pedagogams įgyti papildomą kvalifikaciją ar pedagogo kvalifikaciją.

Institucijos, pretenduojančios tapti projekto partnerėmis, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. turi būti viešasis juridinis asmuo, veikiantis švietimo srityje ir turintis teisę vykdyti (bei vykdantis) pedagogines pagrindinės krypties ir pedagogines gretutines studijas;
  2. turi turėti aukštosios mokyklos statusą;
  3. turi turėti patirties organizuojant pradedančiųjų mokytojų pedagogines stažuotes;
  4. turi turėti pakankamai žmogiškųjų išteklių 1 ir 3 punktuose nurodytoms veikloms vykdyti ir organizuoti.

Institucijos, norinčios dalyvauti projekto partnerių atrankoje, turi užpildyti paraiškos formą (1 priedą), taip pat pateikti dokumentus, pagrindžiančius atrankos dalyvio atitiktį reikalavimams. Reikalingų dokumentų sąrašas pateikiamas 2 priede.

Partnerių atrankos dalyviai užpildytą paraiškos formą (1 priedą) ir nurodytus dokumentus turi pateikti Ugdymo plėtotės centrui el. paštu ruta.mazgelyte@upc.smm.lt iki 2017 m. rugsėjo 21 d. 13 val. imtinai. Paraiškos, pateiktos praėjus paraiškų teikimo terminui, nebus vertinamos (išskyrus atvejį, jei paraiškos terminą viešai pratęsia projekto partnerių atrankos organizatorius Ugdymo plėtotės centras).

Vertinant pateiktas paraiškas ir dokumentus, pirmenybė bus teikiama tiems projekto partnerių atrankos dalyviams, kurie turės didesnius pajėgumus organizuoti pradedančiųjų mokytojų stažuotes ir suteikti pedagogo kvalifikaciją ar papildomą dalykinę kvalifikaciją jos siekiantiems pedagogams. Paraiškos vertinimo kriterijai pateikiami 3 priede.

Dalyvavusieji projekto partnerių atrankoje apie atrankos rezultatus bus informuoti el. paštu.

Jei kiltų klausimų dėl paraiškų teikimo, prašome kreiptis el. paštu ruta.mazgelyte@upc.smm.lt.

Rūta Mazgelytė,
Viešųjų ryšių specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-09-20 14:34:07
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.