Vilniuje šią savaitę vyksta metodinės dienos

Rugpjūčio 25–28 dienomis Vilniuje vyksta metodinės dienos „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, skirtos savivaldybių mokytojų metodinių būrelių pirmininkams. Renginio tikslai – drauge ieškoti sprendimų, kaip gerinti mokinių pasiekimus, aptarti brandos egzaminų ir PUPP rezultatus, reflektuoti metodinių būrelių veiklą ir numatyti tolesnes veiklos gaires. 

Pirmoji metodinė diena buvo skirta matematikos, informatikos ir technologijų dalykams. Renginį atidarę Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė dr. Loreta Žadeikaitė ir Ugdymo plėtotės centro vadovas Giedrius Vaidelis aptarė bendras švietimo tendencijas, naujoves ir laukiančius išbandymus. 2015 m. Lietuva dalyvaus matematikos, gamtamokslinių, skaitymo, problemų sprendimo bendradarbiaujant ir finansinio raštingumo gebėjimų tyrimuose naudojant IKT, tad šiems dalykams dėmesys neturėtų nuslopti.

Ugdymo plėtotės centro darbuotoja dr. Elena Motiejūnienė ir Lietuvos edukologijos universiteto profesorė dr. Ona Monkevičienė pristatė Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektą. Šiuo projektu siekiama pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų dermės, ugdymo pakopų tęstinumo, nuoseklios mokinio brandos ir kompetencijų plėtotės. Aprašo autoriai teigia, kad siekiant ugdymo kokybės svarbu įtraukti kiekvieną mokinį, skatinti mokinio ir mokytojo dialogą, bendradarbiavimą, pripažinti neformaliuoju būdu įgyjamas kompetencijas, ugdyti žinių taikymo gebėjimus.

Nacionalinio egzaminų centro direktorė Saulė Vingelienė kalbėjo apie vertinimo rezultatų panaudojimo galimybes mokinių mokymosi pasiekimams gerinti. Toliau vyko diskusija dėl metodinės veiklos tobulinimo galimybių.

Kalbinti mokytojai teigė, kad pranešimuose ir diskusijoje išryškintus siektinus dalykus, kiek pavyksta, stengiasi taikyti savo darbe, nes to reikalauja realybė. Ko dalyviai tikisi iš metodinių dienų? Kiekvienas toks renginys, jų teigimu, yra postūmis ir paskata stengtis, įsivertinti ir tobulinti savo veiklą, pasitvirtinti turimas nuostatas ir žinias ir grįžus pasidalyti jomis su kolegomis.  

Kitomis dienomis vyksta metodinės dienos gamtos mokslų, užsienio kalbos, tautinių mažumų gimtosios kalbos, socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos, pradinio ir meninio ugdymo dalykų metodinių būrelių pirmininkams.

Dr. Loretos Žadeikaitės pasveikinimas
Giedriaus Vaidelio įvadinis žodis
Dr. Onos Monkevičienės ir dr. Elenos Motiejūnienės Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projekto pristatymas
Saulės Vingilienės pristatymas „Vertinimo rezultatų panaudojimo galimybės mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui“
IT skyrius

 

 
Informacija atnaujinta 2014-08-28 08:34:45
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.