Metodinių dienų savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams medžiaga

Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2012 m. vasario mėnesį rengia metodines dienas savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams.

Pagrindiniai šių susitikimų tikslai – pristatyti ugdymo turinio naujoves, skatinti mokytojus taikyti inovacijas įgyvendinant atnaujintas ugdymo programas, ugdant mokinių kompetencijas, skatinant jų motyvaciją ir vertinant pasiekimus.

Metodinių dienų pranešimai:

Bendrieji pranešimai:
Projekto Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 m. mokiniams pristatymas
Projekto Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas pristatymas
Projekto „Kūrybinės partnerystės“ pristatymas
Vadovėlio-vadovėlio komplekto turinio kokybė ir ugdymas
Švietimo prioritetai

Lietuvių kalba ir literatūra:
2011 m. PUPP rezultatų analizės ataskaita. 2013 m. VBE
Lietuvių kalbos modulių programų ir metodinių rekomendacijų 9-10 ir 11-12 kl. pristatymas 2012-02-06
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas
PISA skaitymo gebėjimai ir jų patikrinimas

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių):
Kaip ugdyti kūrybiškumą mokant gimtųjų kalbų (svetainė 5-6 kl.)
Lietuvių kalbos svetainės 5–6 kl. pristatymas

Matematika:
Ką galėtume padaryti, kad gerėtų mokinių pasiekimai-2012
Ką galėtume padaryti, kad gerėtų mokinių pasiekimai-2012 Priedas
Matematikos modulių programos
Metodinės rekomendacijos moduliniam mokymui 11-12 klasėse
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų apžvalga
Standartinių mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas

Biologija, kūno kultūra:
Biologija. Pagalba VUBP įgyvendinimui. Nacionalinis kraujo centras
Integruota kūno kultūros ir biologijos pamoka. Griaučių raumenų veikla
Kūno kultūros ir biologijos integravimo galimybės
Lietuvos kūno kultūros ženklas
Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose
Sveikatos ugdymo bendrosios programos projektas
UNESCO tyrimas - kūno kultūros ugdymas Lietuvoje

Siūlome paskaityti interviu su Edwardu de Bono (bernardinai.lt)

Fizika:
Fizikos modulių programų 11-12 kl. įgyvendinimo mokyklose metodinės rekomendacijos
Fizikos valstybinio brandos egzamino programa (BEP)
Idėjos gamtos mokslų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui. Fizika
Švietimo prioritetai

Chemija:
Chemijos modulių programos 9-10 kl. įgyvendinimo metodinių rekomendacijų pristatymas
Masių spektroskopija. Užduotys
Mobilioji bioklase mokytojams
Skaitmeniniai mokymosi objektai kompetencijų ugdymui. Chemija
Už švarią žemę ir tyrą vandenį

Istorija, pilietinis ugdymas:
Istorija. Lasives kovu modulis
Istorija. Projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“
Programa Veiklus jaunimas
Socialiniai mokslai PUPP
Socialinės veiklos organizavimas

Dorinis ugdymas (etika, tikyba):
Kinas etikos pamokose
Profesinės etikos aktualumas

Geografija, ekonomika ir verslumas:
Geografija.Ekonomika ir verslumas. LJA SwB verslumas
Geografija.Funkcijos mieste
Geografija.UPC ekskursijos metodologija

Užsienio kalba (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių):
Glaustosios rekomendacijos
Kalbinė įvairovė ir daugiakalbystė praktikoje
Lietuvos ir Europos Sąjungos kalbų mokymo politikos kryptys
Rašymo gebėjimų ugdymas. Esė rašymas

Menai (dailė, muzika, šokis, teatras):
Integruota menų pažinimo programa. Vidurinis ugdymas
Meninio ugdymo turinio modernizavimas. Fotografija
Menų brandos egzaminas. Menų PUPP
Metodinė medžiaga bei vaizdo ir garso pavyzdžiai Kompiuterinės muzikos technologijų ir Filmų kūrimo pamokoms
Mokausi iš kino
Ugdymo turinio pokyčių iššūkiai šiuolaikinei meninio ugdymo pamokai

Informacinės technologijos:
2013 m. IT BE programa
IT metodinės medžiagos pristatymas
IT PUPP pristatymas. N. Kriščiūnienė
LEGO Robotai. I. Jonaitytė
Mokinių kūrybinių darbų atlikimas. R. Šiaulienė
Naujos mokymo priemonės. I. Mackevič
Prezentacijos menas. Z. Nauckūnaitė

Technologijos:
Dizaino modulio 11-12 kl metodinės medžiagos pristatymas
Technologijų ugdymo turinio modernizavimas
Ugdymo turinio naujovių sklaida.Technologijos

 

 
Informacija atnaujinta 2012-04-20 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.