Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas kviečiame dalyvauti socialinės partnerystės programoje „Valgyk protingai“


Viešoji įstaiga „HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC“ (toliau – HPPB) ir Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC) kviečia Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas įgyvendinti projektines veiklas, stiprinančias technologijų (mitybos) ir sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrųjų programų įgyvendinimą mokyklose.

Programos „Valgyk protingai“ organizatorius yra HPPB, o UPC – partneris. Viešoji įstaiga HPPB, atsižvelgusi į ankstesniųjų metų socialinės partnerystės patirtį ir rezultatus, gautas pastabas bei rekomendacijas, taip pat siekdama didesnio poveikio vaikų mitybos gerinimui, bendradarbiaudama su UPC, organizuoja socialinės partnerystės programą „Valgyk protingai“ 2019 m. (toliau – Programa).

 1. Programos tikslas ir uždaviniai

  Pagrindinis Programos tikslas – mokinių asmeninės kompetencijos (ypač nuostatos gyventi ir maitintis sveikai, tausoti maistą ir aplinką) ugdymas, stiprinant technologijų (mitybos) ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrųjų programų įgyvendinimą Lietuvos mokyklose.

  Programai įgyvendinti numatyti uždaviniai:

  • ugdyti mokinių asmeninę kompetenciją, verslumą, finansinį raštingumą;
  • gilinti žinias apie sveiką, racionalią ir subalansuotą mitybą, ugdyti sveikos mitybos, kaip atsvaros „greito“ maisto ir energinių gėrimų vartojimo kultūrai, principus;
  • analizuoti maisto kokybę, maisto produktų sudėtį ir energinę vertę, maisto švaistymo ir produktų saugojimo (sandėliavimo, konservavimo būdus ir jų įtaką maisto produkto kokybei) problemas, parengti sveiko maisto receptų;
  • ugdyti įpročius mažinti išmetamo maisto kiekį, taupyti lėšas ir prisidėti prie aplinkos tausojimo;
  • parengti projektinių veiklų (mokinių asmeninės kompetencijos, verslumo, finansinio raštingumo, sveikos mitybos, aplinkos tausojimo įgūdžių ugdymo pavyzdžių) aprašus.
  • skatinti tiesioginį partnerystės programoje „Valgyk protingai“ dalyvaujančių mokyklų bendradarbiavimą su žemės ūkio produkcijos augintojais ir perdirbėjais, siekiant naudoti vietinę ir sezoninę produkciją;

  Programa įgyvendinama suteikiant HPPB finansinę partnerystės paramą (toliau – Parama) Lietuvos mokyklų iniciatyvoms, tikslingai orientuotoms į Programos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą (toliau – mokyklų projektai). Siekiant sustiprinti mokinių gebėjimus maisto gaminimo / saugojimo / vartojimo, sveikos mitybos ir aplinkos tausojimo srityse bei nuostatą tausoti ir dalytis, mokyklos projekto veiklose turi būti suplanuotos tarpusavyje susijusios mokyklą lankančių mokinių maisto gaminimo, sveikos (racionalios, subalansuotos) mitybos įgūdžius bei aplinkos tausojimą ugdančios veiklos.

 2. Bendrieji principai ir dalyvavimo programoje sąlygos
  1. Socialinės partnerystės programoje „Valgyk protingai“ ir paramos iki 4000 (keturių tūkstančių) eurų vienų metų trukmės projektams gali siekti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos, įgyvendinančios technologijų (mitybos) ir sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąsias programas. „Valgyk protingai“ įgyvendinama HPPB skiriant finansinę paramą partnerių suplanuotoms veikloms.
  2. Programa pradedama mokyklų projektų konkursu.
  3. Partnerystės siekianti mokykla iki 2019 m. gegužės 20 d. pateikia savo Projekto aprašymą su priedais, užpildydama HPPB ir UPC sudarytą elektroninę paraiškos formą. Paraiškos priedai:
   1. Mokyklos ir žemės ūkio produkcijos augintojų ir perdirbėjų ketinimų protokolai įsigyti–parduoti produktų tiesiogiai iš vietos žemės ūkio produkcijos augintojų ir perdirbėjų, nurodant planuojamus produktus, kiekius, kainas, pateikimo organizacijai terminus, sąlygas ir pan.
   2. Atsakingų už projekto įgyvendinimą asmenų sąrašas su galiojančiais mobiliųjų telefonų numeriais, patvirtintas kiekvieno įgyvendintojo asmeniniu parašu.
   3. Projekto biudžetas, nurodant, kiek planuojama skirti (1) maisto produktams iš vietos augintojų, (2) produktams iš prekybos centro (1 ir 2 ne mažiau kaip 75 proc. viso biudžeto) ir (3) kita (iki 25 proc. viso biudžeto).
   4. Paramos gavėjo statuso pažyma.

   Paraiškos, pateiktos be išvardintų priedų, bus laikomos neatitinkančiomis formalių reikalavimų ir nebus toliau vertinamos.

  4. Besikreipianti mokykla suplanuoja iki 4000 eurų paramą tik vienam projektui įgyvendinti. Projekto veiklų įgyvendinimo laikas – nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.
  5. Į Projektų veiklas gali būti įtraukti ir mokinių tėvai, globėjai, kad suteikta parama ir įgyta patirtis prasmingai papildytų kasdienes jų sveikos gyvensenos pastangas šeimoje.
  6. Projekte gali būti suplanuotos veiklos, kuriomis siekiama įgyvendinti programos tikslą ir uždavinius bei stiprinti sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ir technologijų (mitybos) programos įgyvendinimą, sveikos mitybos ugdymo ir aplinkos tausojimo gebėjimus, pvz., darbuotojų mokymas, keitimasis patirtimi ir pan., mokinių asmeninės bei socialinės kompetencijų, verslumo, medijų, finansinio raštingumo ugdymą.
  7. Projekte gali būti nurodoma, kokia metodinė / mokomoji / dalijama medžiaga ir (ar) projektinių veiklų (mokinių asmeninės kompetencijos, verslumo, finansinio raštingumo, sveikos mitybos, aplinkos tausojimo įgūdžių ugdymo pavyzdžių, kt.) aprašai bus rengiami.
  8. Maitinimo išlaidos Programoje suprantamos kaip išlaidos maisto produktams įsigyti. Sudarant projekto biudžetą, ne mažiau kaip 75 proc. lėšų turi būti skiriama maisto produktams; iš jų ¾ produktams, perkamiems tiesiogiai iš vietos žemės ūkio produkcijos augintojų ir perdirbėjų. Teikiant paraišką, reikia pridėti maisto produktų tiekimo ketinimų protokolus-susitarimus su vietos žemės ūkio produkcijos augintojais ir perdirbėjais. Pvz., maksimalus projekto biudžetas yra 4000 eurų, vadinasi, maisto produktams pirkti suplanuoti ne mažiau kaip 75 proc., t. y. ne mažiau kaip 3000 eurų; iš jų ūkininkams turi būti skirta ne mažiau kaip 2250 eurų, o produktams iš prekybos centro – iki 750 eurų. Kitos išlaidos sudaro iki 25 proc., t. y. iki 1000 eurų. Bendras projekto biudžetas gali būti ir mažesnis, bet „kitos išlaidos“ negali būti didesnės kaip 25 proc. bendro projekto biudžeto, o maisto produktams iš prekybos centro turi būti skiriama ne daugiau kaip ¼ iš maisto produktams skirtų lėšų.
  9. Suplanuotos, bet nepanaudotos lėšos maisto produktams pirkti į kitas biudžeto eilutes neperkeliamos. Draudžiama skirti paramos lėšas maitinimo paslaugoms pirkti.
  10. Iki 25 proc. biudžeto lėšų galima skirti ir kitoms su mitybos programos įgyvendinimu, maisto gaminimu ir degustavimu susijusioms išlaidoms. Pvz., apmokėti darbuotojams už projekto administravimą, viešinimą, pakviestiems specialistams už užsiėmimų mokiniams vedimą, patalpų pritaikymą, komunalines paslaugas, įsigyti virtuvės priemonių ar stalo įrankių (išskyrus vienkartinius), kurių reikia numatytoms veikloms įgyvendinti, ir pan. Neatsižvelgiant į paramos paskirstymą projekto biudžete, išlaidos turi būti planuojamos kuo didesnio mokinių skaičiaus mokymui, juos įtraukiant į maisto gaminimą ir degustavimą.

  11. Atrinktų paramai gauti projektų vykdytojams bus surengti du seminarai: įvadinis ir baigiamasis.
 3. Projektų vertinimas
  1. Paraiškas komisija vertins balais pagal kiekybės ir kokybės kriterijus.
   1. Kokybė vertinama pagal šiuos kriterijus:
    1. Kūrybiškos maisto ruošimo užsiėmimų idėjos skirtos sveikatai palankių patiekalų pasigaminimui ir degustavimui: receptų pasirinkimas, darbų virtuvėje pasiskirstymas, tėvų ar globėjų įsitraukimas.
    2. Kūrybiškos sveikos mitybos principų ir taisyklių (maisto medžiagų poveikis sveikatai, jų maistinė ir energinė vertė, poreikis įvairioms žmonių grupėms), taikymo kasdienybėje užsiėmimų idėjos: etikečių, produkto sudėties skaitymas, patiekalų maistinė ir energinė vertė, organizmui palankių produktų pasirinkimas („greito“ maisto, pusfabrikačių, saldintų gėrimų, perteklinio cukraus ir druskos vartojimo alternatyvos) ir kt.
    3. Kūrybiškos aplinkos ir maisto tausojimo, mokymosi apie maisto kokybei įtakos turinčių veiksnių ir kokybės rodiklių (patikimumo, ergonominių, ekologinių, saugos, kt.) užsiėmimų idėjos.
    4. Vaikų skonio įgūdžių ugdymas ruošiant, pateikiant ir degustuojant įvairius sveikatai palankesnius patiekalus, naudojant mokiniams mažiau žinomus receptus iš paprastesnių produktų, esančių jų aplinkoje (daržovių, vaisių ir žuvies, kt.).
    5. Stalo kultūros ir etiketo ugdymas, svečių priėmimas, pateikiant sveikatai palankius patiekalus. Pvz., mokinių surengtas kviestinių pietų, t. y. kai vaišinama ne vien tik saldumynais, renginys mokyklos draugams ir partneriams.
    6. Tikslingas projektinių veiklų temų (mokinių asmeninės kompetencijos, verslumo, finansinio raštingumo, sveikos mitybos, aplinkos tausojimo įgūdžių ugdymo pavyzdžių ir kt.) pasirinkimas projekto aprašui (ar aprašams) parengti.
   2. Kiekybė vertinama pagal projekte dalyvaujančių mokinių, pamokų ir užsiėmimų įvairovę bei valandų skaičių.
    1. Maisto produktai tiesiogiai iš vietos augintojų pagal pateiktus su vietos augintojais sudarytus maisto produktų pardavimo–pirkimo ketinimų protokolus.
    2. Mokyklos darbuotojų mokymai ir užsiėmimai, skirti maisto gaminimo, sveikos mitybos, aplinkos ir maisto tausojimo įgūdžiams stiprinti.
    3. Teminių renginių apie maisto stygių ir švaistymą pasaulyje, solidarumo su stokojančiaisiais, produktų ir natūralių išteklių tausojimą ir pan. temomis organizavimas.
    4. Įsipareigojimas parengti numatytą skaičių projektinių veiklų (mokinių asmeninės kompetencijos, verslumo, finansinio raštingumo, sveikos mitybos, aplinkos tausojimo įgūdžių ugdymo pavyzdžių ir kt.) aprašus.
    5. Tolygus, sistemingas užsiėmimų organizavimas ir dalyvavimo užtikrinimas viso projekto vykdymo laikotarpiu.
 4. Baigiamosios nuostatos
  1. Užpildyta ir pateikta elektroninė paraiška su priedais reiškia sutikimą su šios Programos sąlygomis.
  2. Parama bus skiriama tiems projektams, kurie surinks daugiausia vertinimo balų. Programos komisija sudaroma organizatoriaus, VšĮ „HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC“ generalinio direktoriaus įsakymu.
  3. Projektų vertinimą ir atranką vykdo programos organizatorius HPPB sudaryta Programos komisija iki 2019 m. birželio 10 d. Įvertinę projekto paraišką, HPPB atstovai apsvarsto projektą ir priima sprendimą dėl paramos projekto veikloms įgyvendinti sutarties sudarymo.
  4. Programos komisijos sprendimai bus paviešinti paskelbiant 2019 m. birželio 10 d. programos partnerių tinklapiuose www.upc.smm.lt ir www.humana.lt, pridedant sąrašą mokyklų, kurių projektams skiriama parama.
  5. HPPB Programos komisijos sprendimai yra galutiniai.
  6. Atskiru atveju HPPB gali pareikalauti iš pareiškėjo papildomų paaiškinimų.
  7. Parama skiriama pagal sutartį, sudarytą su HPPB.
  8. Finansinė partnerystės parama projekto veikloms įgyvendinti partneriui pervedama per du kartus: 50 proc. – pasirašius sutartį, 50 proc. – gavus tarpines veiklos ir finansines ataskaitas.
  9. Siekiant mažinti popieriaus naudojimą programai administruoti, kuo daugiau korespondencijos ir dokumentacijos turi būti teikiama elektroniniu būdu.
  10. Projekte vykdomos maisto gaminimo ir degustavimo veiklos turi būti dokumentuojamos: vedamas kasdienis elektroninis maitinimo žurnalas (sutartyje bus pateikiama nuoroda į on-line Google drive paslaugą).
  11. Organizacijos įsipareigojimai dėl projekto įgyvendinimo, informavimo, veiklos, finansinių ataskaitų pateikimo ir pan. apibrėžiami sutartyje, kuri sudaroma su projektą įgyvendinančia organizacija.
  12. Sutartys su organizacijomis pasirašomos HPPB būstinėje Vilniuje, Kibirkšties g. 6 programos organizatoriaus paskirtu metu.
  13. Kilus klausimams, kreipkitės:
   1. paraiškos pildymo, projekto veiklų suplanavimo ir įgyvendinimo klausimais į UPC Ugdymo turinio skyriaus metodininkę Eglę Vaivadienę: Egle.vaivadiene@upc.smm.lt .
   2. projekto veiklų administravimo ir finansavimo klausimais į HPPB programos koordinatorių Julių Norvilą partneryste@humana.lt .
   3. rašant el. laišką, būtina pasirašyti vardą ir pavardę, nurodyti įstaigą, kurioje dirbate.
Eglė Vaivadienė
Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-04-24 21:52:44