Atranka į stažuotę Lenkijoje „Elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Lenkijos patirtis“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), kviečia bendrojo lavinimo mokyklų mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, dirbančius su elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, teikti paraiškas dalyvauti stažuotėje Lenkijoje.

Stažuotės užsienyje tikslas – supažindinti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus su taikomojo elgesio analizės principais ir taikymo galimybėmis bei plėtoti specialiųjų kompetencijų ugdymo galimybes.

Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai dalyvaus 3 dienų edukacinėje programoje. Joje bus sudarytos sąlygos susipažinti su Lenkijos švietimo įstaigų, dirbančių su elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais patirtimi ir praktika, taikomosios elgesio analizės metodu kaip moksliniu metodu, kuriuo siekiama pagerinti socialiai svarbų elgesį; struktūruotos aplinkos įtaką veiksmingam mokymui / mokymuisi.

Dalyviams bus apmokama kelionė autobusu iš Vilniaus į Varšuvą ir atgal, apgyvendinimas viešbutyje ir vertėjo paslaugos, kelionės draudimas.

Stažuotės vykdymo laikas – 2017 m. spalio 9–13 d.

Stažuotės trukmė – 5 dienos, iš jų 3 dienos skirtos edukacinei programai.

Reikalavimai pedagogams, ketinantiems dalyvauti stažuotėse:

  • paraiškas gali teikti bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, dirbantys su elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais;
  • dalyvavimas stažuotėje užsienyje turi būti suderintas su darbdaviu;
  • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti stažuotėje ir paraiškoje nurodyti argumentuotą dalyvavimo stažuotėje poreikį;
  • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalytis stažuotėje įgyta patirtimi ir paraiškoje nurodyti kryptingą stažuotės sklaidą;
  • po stažuotės bus reikalaujama pateikti išsamią ataskaitą, atspindinčią svarbiausius stažuotės aspektus.

Jei pretendentų į stažuotes yra daugiau negu numatyta pagal projekto rodiklius ir nustatytas kvotas, pirmenybė bus teikiama tiems mokytojams, kurie:

  • dar nedalyvavo stažuotėse užsienyje;
  • tiksliai ir argumentuotai nurodė dalyvavimo stažuotėje motyvus ir būsimas stažuotės sklaidos formas.

Paraiškų teikimas:

  • kiekvienas kandidatas privalo atsiųsti užpildytą paraišką iki rugsėjo 22 dienos;
  • užpildytą paraišką atsispausdinti ir pasirašytą bei patvirtintą darbdavio parašu atsiųsti skenuotą elektroniniu paštu kristina.praniene@upc.smm.lt arba originalą pateikti toliau nurodytu adresu;
  • paraiškas teikti ar siųsti iki 2017 m. rugsėjo 22 d. (galioja pašto žyma, rodanti, kad paraiška išsiųsta iki rugsėjo 22 d.).

Atrankos vykdymas:
Atranką į stažuotę Lenkijoje vykdo Ugdymo plėtotės centras.
Apie atrankos rezultatus Ugdymo plėtotės centras dalyvius informuos iki rugsėjo mėn. 28 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos suteiks
Kristina Pranienė, projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) veiklos vadovė

Ugdymo plėtotės centras
M. Katkaus g. 44
LT-09217 Vilnius
Tel. (8 5) 277 2171

 

 
Informacija atnaujinta 2017-09-19 13:58:51
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.