Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas teikti paraiškas dėl trumpųjų stažuočių programų parengimo ir įgyvendinimo

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), kviečia bendrojo ugdymo mokyklas teikti paraiškas dėl trumpųjų stažuočių programų parengimo ir įgyvendinimo.

Pedagogų stažuočių programų turinys turi atskleisti mokyklos gerąją patirtį, sėkmingą naujų metodų taikymą, IKT naudojimą ugdymo procese, ugdymo tobulinimo veiksmų organizavimo modelius ir formas, mokinių pasiekimų vertinimą, ugdymo proceso efektyvumo didinimą ir pan.

Mokyklos, kurių parengtos stažuočių programos bus atrinktos, priims 2–3 mokytojus iš kitų Lietuvos mokyklų ir turės galimybę nusiųsti savo mokyklos mokytojus į kitas mokyklas stažuotis pagal jiems aktualią tematiką. Stažuotės trukmė – 5 dienos.

Pagrindinis stažuočių tikslas – suteikti galimybę mokytojams stažuotojams susipažinti su kitų mokyklų ir mokytojų, ekspertų gerąja patirtimi.

Bus atrinkta 60 stažuočių programų iš įvairių Lietuvos mokyklų. Stažuotėse dalyvaus 180 pedagogų. Stažuotėse dalyvausiančių mokytojų išlaidos (kelionė, maitinimas, viešbutis) bus apmokamos projekto lėšomis. 

Reikalavimai paraiškų teikėjams:

  • paraiškas gali teikti mokyklos (mokytojų komandos, mokytojai), dirbančios pagal bendrojo ugdymo programas;

  • paraiškos turi būti pateiktos iki 2017 m. spalio 10 d.;

  • paraišką ir stažuotės programą roma.sausaitiene@upc.smm.lt;

  • stažuočių tematika gali būti įvairi ir apimti visų dalykų mokymą: socialinius mokslus, kalbas, pradinį ugdymą, matematiką, gamtos mokslus, IT taikymą pamokose, menus, etiką, muziką, technologijas ir pan.

    Stažuočių programos ir paraiškos formos: pridedama.

    Atrankos vykdymas:

  • Stažuočių programų atranką vykdo UPC. Atrinktas stažuočių programas UPC padės parengti kaip kvalifikacijos tobulinimo programas, jos bus teikiamos akredituoti Ugdymo plėtotės centre.

  • Pasibaigus atrankai, UPC informuos visus paraiškų teikėjus apie atrankos rezultatus.


Roma Sausaitienė
Ugdymo plėtotės centro projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) veiklos vadovė

Ugdymo plėtotės centras
M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius
Tel. (8 5) 277 2171

Roma Sausaitienė
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-09-22 14:52:02
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.