Apskritojo stalo diskusija, skirta Tarmių metams

2013 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje vyko apskritojo stalo diskusija, kurios tikslas buvo aptarti etninės kultūros ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rezultatus bei gaires ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes 2013 metais.

Diskusijoje dalyvavo 57 etninės kultūros tyrėjai, pedagogai, kuratoriai, šios krypties studijas vykdančių aukštųjų mokyklų mokslininkai, dėstytojai, Etninės kultūros globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo atstovai, vyriausybinių, nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų nariai, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro atstovai.

Susirinkusiuosius pasveikino prof. dr. Loreta Žadeikaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja, atkreipusi dėmesį į tai, ką tarmė, kalba mums duoda, kaip Tarmių metais tą savitumą ir tradicijas derėtų puoselėti. Pranešėja kvietė bendradarbiauti ir numatyti, kaip etninė kultūra galėtų ugdyti asmenį nuo gimimo iki aukštosios mokyklos. L. Žadeikaitė priminė, kad šie metai dar yra skirti dr. Meilės Lukšienės šimtosioms gimimo metinėms paminėti, jos keltoms Tautinės mokyklos idėjoms įtvirtinti. Akcentuodama, jog 2013 metai skirti ateičiai, kalbėjusioji pacitavo dr. Meilės Lukšienės frazę „Švietimo sistema didžia dalimi atsako už žmogaus ir visuomenės plėtotę“.

Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė atkreipė diskusijos dalyvių dėmesį į ankstyvąjį ugdymą. Prelegentė teigė, jog tautiškumo, pilietiškumo pamatai klojami labai jauname amžiuje, kas mes esame, kuo galėtume būti, mąstome jau ankstyvoje vaikystėje. Pasak G. Šeibokienės, etninės kultūros bendrosios programos ir yra tam, kad kaip galima anksčiau pradėtume kalbėti apie mūsų tautinį tapatumą, kultūros paveldą, papročius, tautinį identitetą.

Etnomuzikologė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, etninės kultūros ugdymo bendrųjų programų bendraautorė dr. Gaila Kirdienė pristatė pranešimą „Etninės kultūros ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo galimybės“. Pranešėja pasiūlė šias etninės kultūros ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo priemones: surengti apskritojo stalo diskusiją ugdymo įstaigų vadovams ir pristatyti etninės kultūros programų įgyvendinimo galimybes; įtraukti į Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės audito dokumentus nuostatą, kad vertinant mokyklas turėtų būti atsižvelgta į tai, kaip mokykloje įgyvendinama etninės kultūros programa; rengti etninės kultūros mokytojus ir kelti jų kvalifikaciją; parengti šiuolaikines mokymo priemones; sukurti partnerystės tinklą ir derinti veiklas.

Diskusijoje kalbėjo:

  • doc. dr. Laima Anglickienė, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų ir etnologijos katedros vedėja;
  • prof. dr. Daiva Vyčinienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto Etnomuzikologijos katedros vedėja;
  • prof. dr. Rimantas Balsys, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas;
  • dr. Dalia Pakalniškienė, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros ir etnologijos katedros vedėja;
  • prof. dr. Daiva Šeškauskaitė, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytoja;
  • dr. Eirimas Velička, Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos mokytojas metodininkas, Vilniaus kolegijos dėstytojas, vadovėlių autorius;
  • Vida Kisielienė, Vilniaus Lazdynų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja;
  • doc. dr. Dalia Urbanavičienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto Etnomuzikologijos katedros lektorė, Etninės kultūros globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė, etninės kultūros ugdymo bendrųjų programų bendraautorė;
  • jaunimo organizacijų, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos, Tėvų forumo atstovai ir kt.

Apskritojo stalo diskusijai vadovavo Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems dalyviams už išsakytas mintis, pastebėjimus, pasiūlymus.

Apskritojo stalo diskusijos vaizdo įrašas.

Siūlymai planuojant etninės kultūros ugdymui ir puoselėjimui skirtas veiklas 2013–2014 metams. Virginija Rudavičienė

Daiva Briedienė,
Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė,
Alė Vilutienė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė.

 

 
Informacija atnaujinta 2013-10-29 14:57:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.