Atsakymai į dažniausiai užduodamus žiniasklaidos klausimus

Pastaruoju metu Ugdymo plėtotės centras sulaukia klausimų dėl stažuočių pedagogams vykdymo užsienio šalyse. Ypač didelį susidomėjimą kelia stažuotės Didžiojoje Britanijoje ir Lenkijoje. Supažindiname su informacija, kuri buvo pateikta atsakant į žurnalistų pateiktus klausimus.

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS APIE PROJEKTO „TĘSK“ STAŽUOTES:

Kokie tiekėjai buvo susidomėję šiuo pirkimu ir kas pateikė pasiūlymus? Kokios kitų teiktų pasiūlymų kainos?

Stažuočių užsienyje programų parengimo, organizavimo ir įgyvendinimo, vietinio pervežimo, maitinimo, vertėjo paslaugų pirkimu, vykdomu atviro konkurso būdu (pirkimo Nr. 371566), buvo susidomėję MB „Pagauk“, UAB „Inlinen“, UAB „Kiveda“, UAB „Ramundas“, UAB „Baltic Travel Service“, UAB „Thinking Organization“, VšĮ „American English school“. Pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas UAB „Thinking Organization“. Apie su tiekėju sudarytą sutartį yra viešai paskelbta CVP IS priemonėmis (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018–661670).

Ar jau vyko kokios nors iš numatytų stažuočių? Į kurias šalis, kas jose dalyvavo?

2018 m. rugsėjo 9–15 d. vyko stažuotės į Škotiją. Šiose stažuotėse dalyvavo ekspertai/tyrėjai/metodininkai/specialistai, įdarbinti projekte ir atsakingi už pradedančiųjų mokytojų stažuočių modelio įgyvendinimą ir tobulinimą, taip pat mentoriai, kuriems jau yra priskirti pradedantieji mokytojai stažuotojai. Stažuotės tikslas - susipažinti su Škotijos švietimo sistema ir jos organizavimu, pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema, pedagoginių stažuočių įgyvendinimo specifika Škotijoje bei sudaryti sąlygas stažuotės dalyviams pritaikyti įgytas žinias įgyvendinant pradedančiųjų mokytojų stažuočių modelį ir konsultuojant pradedančiuosius mokytojus.

Kaip vykdoma atranka vykti į minėtas stažuotes?

Ekspertų, kurie įdarbinti projekte, atranka vyko išsiunčiant kvietimą projekto partnerių institucijų koordinatoriams, prašant deleguoti ekspertus, kurie dirba projekte ir atsakingi už stažuočių modelio įgyvendinimą ir tobulinimą. Mentoriai buvo kviečiami teikti paraiškas dalyvauti stažuotėje patalpinus viešą skelbimą Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje.

Pirkimu taip pat apmokamos ir vertėjų paslaugos. Ar buvo vertinami (rinkos sąlygomis) pirkimą laimėjusios įmonės teikiami vertėjų paslaugų įkainiai?

UPC pažymi, jog tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami pagal bendrą pasiūlymo kainą, o ne pagal atskirus pateiktus įkainius.

UPC prieš pirkimą buvo nustačiusi, kokią maksimalią sumą gali skirti nurodytų paslaugų įsigijimui (suma buvo paskaičiuota, vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 6 d. Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (2017 m. gegužės 24 d. redakcija)), ir UAB „Thinking Organisations“ pasiūlymo suma neviršijo nurodytos sumos. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 1 d. 5 p. UPC galėtų atmesti tik tokius pasiūlymus, kurių kaina yra per didelė ir nepriimtina UPC, tačiau kadangi UAB „Thinking Organisations“ pasiūlymo kaina neviršijo UPC pirkimui skirtų lėšų, UPC priėmė sprendimą pripažinti UAB „Thinking Organisations“ pirkimo laimėtoju (abiejose Pirkimo dalyse).

UPC pažymi, jog vertėjo paslaugos įsigyjamos specifinėje srityje (edukologijos sritis), 13 dalyvių, kuriems reikalingos vertimo paslaugos, ne mažiau kaip 7 dienoms. Kadangi turi būti užtikrinamas vertimas žodžiu (galimai reikalingas sinchroninis vertimas), į vertėjo paslaugų kainą taip pat įskaičiuojamos jo kelionės, darbo, pragyvenimo, maitinimo ir kitos išlaidos (pagal Techninės specifikacijos 3.6 p.), UPC vertina, jog nurodytos vertėjų paslaugų kainos yra pagrįstos.

Kas konkrečiai atlieka vertėjų paslaugas pagal pasirašytą sutartį?

Vadovaujantis atviro konkuros sąlygų 1 ir 2 prieduose pateiktų Techninių specifikacijų 2.1. punktais, tiekėjas turi organizuoti vertėjo paslaugas. Vadovaujantis paslaugų sutarties 5.1. punktu, Tiekėjas atsakingas už tinkamą paslaugų teikimą. Pažymėtina, kad vertėjo paslaugos 2018 m. rugsėjo 9–15 d. stažuotės metu buvo suteiktos tinkamai.

Nurodykite prašau atsakingą asmenį, kas galėtų suteikti išsamesnės informacijos apie šias stažuotes?

Už projekto „Tęsk“ įgyvendinimą atsakinga projekto vadovė Vilma Venta Jankūnė.

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS APIE STAŽUOTĘ LENKIJOJE:

Dėkojame už pateiktus klausimus, kurie susiję su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymu. Ši tema yra ypač aktuali ir vis plačiau apie šią problematika kalbama profesinėje ir viešojoje erdvėje. Ugdymo plėtotės centras pastaraisiais metais pradėjo vykdyti darbo su autizmo spektro sutrikimą (ASS) turinčiais vaikais priemones: organizuoti kompetencijos tobulinimo seminarus mokytojams, leisti specialią literatūrą, konsultuoti mokyklas. Tai sritis, kuriai iki šiol nebuvo skiriama dėmesio. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis šį sutrikimą turi apie 1 proc. asmenų. Lietuvoje dėl netobulos diagnostikos fiksuojama, kad tokią diagnozę turėjo 1871 vaikas, nors pagal pasaulines tendencijas turėtų būti apie 3–4 tūkstančiai.

Šiame kontekste buvo vykdoma ir Jus dominanti stažuotė, siunčiame atsakymus į Jūsų pateiktus klausimus apie konkrečią stažuotę:

Kokia tai buvo stažuotė? Koks jos tikslas?

Stažuotė Varšuvoje „Elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Lenkijos patirtis“ vyko 2017 m. spalio 9–13 d. Stažuotės tikslas – supažindinti Lietuvos ugdymo įstaigų mokytojus ir specialistus su taikomosios elgesio analizės principais ir taikymo galimybėmis Lenkijoje, klinikos Krok po Kroku veikla bei plėtoti specialiųjų kompetencijų ugdymo galimybes.

Nurodykite konkrečiai asmenis, vykusius į minėtą stažuotę.

Stažuotėje dalyvavo 11 asmenų: 6 mokytojai, dirbantys su elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, bei 5 pagalbos mokiniui specialistai. Ugdymo plėtotės centrui Viešai paskelbus atranką, kandidatai buvo atrenkami iš pateikusiųjų dalyvauti paraiškas (apie 60 asmenų). https://www.upc.smm.lt/naujienos/stazuote/lenkija.php 

Ar buvo rengta jos ataskaita? Vertinami šios stažuotės rezultatai?

Taip, individualias ataskaitas parengė stažuotėje dalyvavę asmenys, tiekėjas pateikė vykusios stažuotės ataskaitą, kurioje nurodyti šie pagrindiniai aspektai:
•  Stažuotės šalies mokinių, turinčių elgesio /emocijų sutrikimų integracijos į bendrąjį ugdymą situacija;
•  Stažuotės metu aplankytų švietimo institucijų trumpa charakteristika, patirtis ir praktika, ugdant elgesio/emocijų sutrikimų turinčius vaikus, kompleksinės pagalbos teikimo galimybės, metodinės priemonės, bendradarbiavimo ir integracijos galimybės;
•  Kokią įtaką turės stažuotė dalyvių profesiniam tobulėjimui.

Kiekvienas stažuotės dalyvis pildė vertinimo anketą, į pateiktus siūlymus bus atsižvelgta planuojant kitas veiklas. Dalyviai apie stažuotės rezultatus parengė straipsnius ir paskelbė regioninėje bei profesinėje spaudoje:
http://www.svietimonaujienos.lt/stazuote-lenkijoje-elgesio-ir-emociju-bei-autizmo-spektro-sutrikimu-turinciu-vaiku-ugdymas-lenkijos-patirtis/
http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/svietimas/lenkijos-patirtis-ugdant--autizmo-spektro-sutrikimu-turincius-vaikus-1589921/

Nurodykite prašau vardus ir pavardes visų vykusiųjų į stažuotę.

2017 m. spalio 9–13 d. į stažuotę Lenkijoje „Elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Lenkijos patirtis“ dalyvavo šie asmenys: Laima Buliuolienė (Kauno Prano Daunio ugdymo centras), Natalija Jurkuvienė (Vilniaus Lazdynų mokykla), Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė (Plungės specialiojo ugdymo centras), Laura Miniotienė (Kauno specialioji mokykla), Dalia Minkevičiūtė (Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla), Irena Prokopovič (Vilniaus r. Maišiagalos kun. J. Obremskio gimnazija), Kristina Stankutė-Matė (Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla), Norvilė Sulyčaitė (Panevėžio minties gimnazija), Gintarė Šatė (Vilniaus specialusis lopšelis darželis „Čiauškutis“), Aistė Štrapenskienė (Vilniaus r. Riešės gimnazija), Rima Tokarczyk (Mažeikių r. Krakių pagrindinė mokykla).

Nurodykite prašau, kokiais kriterijais remiantis, iš 60 pateikusių norą dalyvauti stažuotėje buvo atrinkti stažuotės dalyviai.

Kriterijai ir reikalavimai būsimiems stažuotės dalyviams buvo paskelbti viešai kartu su kvietimu dalyvauti stažuotėje, pateikiame nuorodą: https://www.upc.smm.lt/naujienos/stazuote/lenkija.php

Reikalavimai pedagogams, ketinantiems dalyvauti stažuotėse:
•paraiškas gali teikti bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, dirbantys su elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais;
•dalyvavimas stažuotėje užsienyje turi būti suderintas su darbdaviu;
•pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti stažuotėje ir paraiškoje nurodyti argumentuotą dalyvavimo stažuotėje poreikį;
•pareiškėjas turi būti motyvuotas dalytis stažuotėje įgyta patirtimi ir paraiškoje nurodyti kryptingą stažuotės sklaidą;
•po stažuotės bus reikalaujama pateikti išsamią ataskaitą, atspindinčią svarbiausius stažuotės aspektus.

Jei pretendentų į stažuotes yra daugiau negu numatyta pagal projekto rodiklius ir nustatytas kvotas, pirmenybė bus teikiama tiems mokytojams, kurie:
•dar nedalyvavo stažuotėse užsienyje;
•tiksliai ir argumentuotai nurodė dalyvavimo stažuotėje motyvus ir būsimas stažuotės sklaidos formas.

Pretendentai turėjo užpildyti paraiškas, kuriose turėjo nurodyti savo profesinę, dalyvavimo projektuose ir mokymuose patirtį bei pagrįsti savo motyvaciją dalyvauti stažuotėje bei įsipareigojimą vykdyti sklaidą.

Taip pat gal galite atsiųsti nuorodą ar konkretų dokumentą - stažuotės ataskaitą.

Pateikiame stažuotės ataskaitą.

Ugdymo plėtotės centro informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2018-11-08 19:47:35