Kviečiame dalyvauti visos dienos mokyklos modelių išbandyme

Kviečiame priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įgyvendinančias mokyklas nuo 2018–2019 mokslo metų išbandyti savo mokykloje visos dienos ugdymo organizavimo modelius. 

Visos dienos mokykla (toliau – VDM) – vienas iš mokymosi proceso organizavimo būdų. Jo požymiai: ilgesnis negu įprastai mokykloje praleistas laikas, tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba ir socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), organizuojamas maitinimas dienos metu, į veiklas aktyviai įtraukiami verslo ir socialiniai partneriai ir užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant į namus.

VDM tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje.

Kaip rodo užsienio šalių ir Lietuvos mokyklų praktika, VDM sudaro sąlygas ugdyti mokinių socialines ir emocines kompetencijas, skirti pakankamai laiko pagilinti ir praplėsti ugdymo turinį, užtikrinama formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermė. Visa tai teigiamai veikia mokinių pasiekimus, ypač mokinių iš nepalankios aplinkos. Mokyklai veiklos organizavimas pagal VDM modelį leidžia praturtinti ugdymo(si) procesą, į jį įtraukti socialinius partnerius, padaryti mokyklą atvirą bendruomenei.

Per išbandymą bus patikrintas VDM veikimas skirtinose fizinėse aplinkose (VDM mokykloje, VDM mokykloje su vaikų dienos centru, VDM mokykloje-daugiafunkciame centre, taip pat organizuojant veiklas kultūros, sportinei ir kitai veiklai pritaikytose erdvėse).

Daugiau informacijos apie VDM modelius galite paskaityti čia, apie VDM įgyvendinimo galimybes – čia, o VDM modelių pristatymą pažiūrėti „Mokytojo TV“ transliacijoje.

Į išbandymą numatoma įtraukti 40 mokyklų. Mokyklos bus atrenkamos vadovaujantis atrankos kriterijais.

Mokyklų atrankos kriterijai

  1. Mokykla, pasirinkusi pirmą pailgintos dienos modelio įgyvendinimo alternatyvą, turi ne mažiau kaip 50 proc., o mokykla, pasirinkusi antrą pailgintos dienos modelio įgyvendinimo alternatyvą arba integruotos dienos modelį, turi visų tėvų, kurių mokiniai mokosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas, pritarimą. Pateikiama tėvų apklausos santrauka, pasirašyta mokyklos direktoriaus (tėvų apklausą rekomenduojama atlikti pagal šią formą).

  2. Mokykla turi socialinių partnerių / paslaugų teikėjų tinklą (yra užmezgusi partnerystes su socialines kultūrines paslaugas vaikams teikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, daugiafunkcių centrų paslaugų teikėjais, verslo įmonėmis ir kt.). Pateikiamos pasirašytų partnerystės sutarčių kopijos.

  3. Savivaldybės, kurioje veikia mokykla, pastarųjų 5 metų demografinė situacija rodo, kad išliks toks pat arba didės priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus vaikų skaičius. Pateikiama pastarųjų 5 metų savivaldybės vaikų nuo 1 iki 12 metų skaičiaus kaitos statistika pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis.

  4. Mažiau negu 50 proc. mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas, dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo programose arba lanko bendrojo ugdymo mokyklos būrelius. Pateikiama Švietimo valdymo informacinės sistemos ataskaita „Vaikų dalyvavimas neformaliojo švietimo veikloje“.

  5. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija pritaria mokyklos dalyvavimui VDM modelių išbandyme. Pateikiamas raštiškas laisvos formos pritarimas:

  • valstybinės mokyklos biudžetinės įstaigos pateikia savivaldybės vykdomosios institucijos pritarimą;

  • savivaldybės mokyklos biudžetinės įstaigos pateikia savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) pritarimą;

  • valstybinės ir savivaldybės mokyklos viešosios įstaigos pateikia savininko (dalyvių susirinkimo) pritarimą.

Kviečiame iki 2018 m. gegužės 21 d. pildyti mokyklų ketinimo dalyvauti atrankoje anketą.

Jūsų užpildytoje anketoje nurodytu asmens ryšiams elektroninio pašto adresu išsiųsime prisijungimą prie „Google Diske“ esančio aplanko. Į jį iki gegužės 28 d. 9 val. galėsite sukelti atrankos kriterijuose nurodytų dokumentų kopijas.

Į išbandymą pakviestas mokyklas informuosime nurodytu asmens ryšiams elektroninio pašto adresu iki birželio 8 d. darbo pabaigos.

Birželio mėn. planuojamas įžanginis seminaras mokyklų vadovams ir savivaldybių administracijų specialistams ar steigėjo atstovams.

Per išbandymą numatoma organizuoti:

  • konsultacijas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros ir kitais specialistais, jau esamais VDM modelius įgyvendinančių mokyklų atstovais;

  • mokymus mokyklų komandoms.

Jei turite klausimų, kreipkitės elektroniniu paštu į Astą Dilytę Asta.Dilyte@smm.lt arba Oną Vaščenkienę Ona.Vascenkiene@upc.smm.lt.

Ona Vaščenkienė
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-05-14 09:25:47
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.