Mokykla 2013: ieškoti, atrasti, išdrįsti

Naujienos  | Apie projektą  | Registracija  | Partneriai  | Spaudoje  | Kontaktai  | 

Renginių medžiaga  | Galerija  | Vaizdo įrašai


Apie mus spaudoje

Mokykla 2013

„Mokykla 2013“ paskelbė manifestą už kūrybišką mokyklą ir sulaukė šalies Prezidentės dėmesio! knypava.lt, 2013-12-09
Drąsiai bandyti, nebijoti suklysti ir kiekvieną patirtį apmąstyti. Laukti klausimų, o ne tik teisingo atsakymo. Mokytis visu kūnu. Peržengti vadovėlio, klasės, mokyklos ribas ir kurti įkvepiančias pažinimo erdves. Tai – keli teiginiai iš šiandien paskelbto pirmo šalyje manifesto už kūrybišką mokyklą. Parodoje „Mokykla 2013“ pristatyto manifesto autorius – Lietuvos mokytojus, mokinius ir „Kūrybinių partnerysčių“ kūrėjus pasveikino ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Vilniuje prasidėjo švietimo paroda „Mokykla 2013“ bernardinai.lt, 2013-12-06


„Iš tiesų švietimo sistema stengiasi žengti kartu su technologijų pažanga. Ypač skatiname domėjimąsi gamtos mokslais. Europoje matome polinkį rinktis socialinius mokslus vietoje fizikos, chemijos, biologijos. O darbo rinka laukia būtent šių sričių specialistų,“ – sakė švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.

D. Grybauskaitė atidarė mokyklų parodą lrytas.lt, 2013-12-06


„Šiuolaikinis pasaulis keičiasi didžiuliu greičiu. Modernios technologijos, milžiniškas naujos informacijos srautas, naujos knygos ir kompiuterinės programos skatina mokyklą atsinaujinti. Tačiau jokios technologijos nepakeis gero mokytojo. Ateities Lietuvos pagrindas - kūrybingas, iniciatyvus ir inovatyvus mokytojas. Pažangi mokykla ugdo atsakingus piliečius, kuriančius stiprią valstybę", – sakė prezidentė, sveikindama parodos dalyvius.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo kalba atidarant parodą „Mokykla 2013“ dialogas.com, 2013-12-06


Mieli Lietuvos mokytojai ir mokiniai,...
Parodoje „Mokykla 2013“ – švietimo lyderystės tendencijos leu.lt, 2013-12-06


2013 m. gruodžio 6–8 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyksiančioje mokyklų įrangos ir mokymo priemonių parodoje „Mokykla 2013“ Lietuvos edukologijos universiteto atstovai pristatys švietimo lyderystės tendencijas, jos ugdymo veiksnius, galimybes mokytojams kelti kvalifikaciją renkantis tam tikras studijas, bus pristatytos ir LEU bibliotekos teikiamos paslaugos, kuriomis mokytojai galės naudotis.
Parodos „Mokykla 2013“ lankytojai kviečiami mokytis aktyviai 15min.lt, 2013-12-05


Visi, besidomintys mokymo ir mokymosi naujovėmis, parodoje „Mokykla 2013“ kviečiami užsukti į Aktyviąją klasę. Čia apsilankę specialistai, tėvai ir vaikai galės išbandyti, kaip integruotos modernios technologijos padeda įdomiau mokytis ir pritaikyti šiuolaikinių mokinių gebėjimus. Tokią galimybę parodoje, kuri vyks gruodžio 6–8 dienomis Vilniaus parodų ir kongresų rūmuose „Litexpo“, pristatys leidykla „Šviesa“.
Parodoje „Mokykla 2013“ bus pristatytos švietimui skirtos IT naujovės balsas.lt, 2013-12-05


Neseniai moksliniais tyrimais įrodyta, kad skaitantys tekstus planšetiniuose kompiuteriuose perskaito daugiau, nei skaitantys tradicines knygas ir spaudą. Tačiau mokykloje planšetinis kompiuteris atstoja ne tik knygą, bet ir mikroskopo akutę, sakoma parodos „Mokykla 2013“ rengėjų pranešime.
„Mokykla 2013“: ieškoti ir atrasti lzinios.lt, 2013-12-05


Par­odo­je bus pri­sta­to­mos mo­ky­mo nau­jo­vės, al­ter­na­ty­vios ir tra­di­ci­nės ug­dy­mo me­to­di­kos, de­mons­truo­ja­mos ug­dy­mo prie­mo­nės, mo­kyk­lų įran­ga, su­pa­žin­di­na­ma su svar­biau­siais švie­ti­mo ir mo­ky­mo ins­ti­tu­ci­jų įgy­ven­di­na­mais pro­jek­tais. Vyks kon­fe­ren­ci­jos, su­si­ti­ki­mai, dis­ku­si­jos, edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai ir kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės.
Parodoje „Mokykla 2013“ – unikali laboratorija ant ratų bns.lt, 2013-12-05


Gruodžio 6–8 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyksiančioje parodoje „Mokykla 2013“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pristatys unikalią Jaunojo tyrėjo laboratoriją ant ratų. Laboratorija Lietuvos mokyklas pradės lankyti jau šiais mokslo metais.
Parodoje „Mokykla 2013“ – Jaunojo tyrėjo laboratorija ant ratų jaunasis-tyrejas.lt, 2013-12-0


Gruodžio 6–8 dienomis apsilankiusieji Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyksiančioje parodoje „Mokykla 2013“ galės pirmieji pamatyti mobiliąją Jaunojo tyrėjo laboratoriją. Ši laboratorija Lietuvos mokyklas pradės lankyti jau šiais mokslo metais.
Kūrybiškumo ugdymo paslaptis atskleis S. Parulskis ir K. Sabaliauskaitė 15min.lt, 2013-11-19


Meninė kūryba nuo seniausių epochų buvo laikoma procesu, pasiduodančiu tik išrinktiesiems. Tačiau ir šiuolaikiniai ugdymo specialistai, ir garsūs menininkai teigia, jog kūrybiškumas iš niekur neatsiranda – jis privalo būti ugdomas.
Parodoje Mokykla čia ir dabar vykstantys švietimo pokyčiai Švietimo naujienos, 2013 m. Nr.10
Jau trečius metus organizuojama mokyklų įrangos ir mokymo priemonių paroda „Mokykla“. Kokie esminiai šių metų parodos akcentai?
Užsienio kalbos ar skaičiuoti mintinai gali išmokti net keturmetis Alfa.lt, 2013-11-14
Gruodžio 6-8 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyksiančios parodos „Mokykla 2013“ dalyviai šiais metais ne tik pristatys naujausią mokyklų įrangą, priemones, technologiniu požiūriu pažangias mokymosi sistemas, tarp kurių – ir nauja elektroninė sistema, padėsianti moksleiviams pasirengti brandos egzaminams, bet ir visą galybę alternatyvių tobulėjimo būdų.
Mokytis padeda ir interaktyvios klasės, ir degtukų dėžutės Balsas.lt, 2013-11-07
Gruodžio 6-8 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyksiančioje parodoje „Mokykla 2013“ specialiai įrengtoje interaktyvioje gamtos mokslų ir pasaulio pažinimo „Svajonių klasėje“ per improvizuotas pamokas mokytojams bus galima susipažinti su tokiais mokymo modeliais.
Pa­ro­da „Mo­kyk­la“, dve­jus me­tus iš ei­lės su­lau­ku­si ypatingo lan­ky­to­jų dė­me­sio, šie­met vyks gruo­džio 6–8 die­no­mis Švietimo naujienos, 2013 m. Nr.7
Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia vi­sus švie­ti­mo da­ly­vius bū­ti ini­cia­ty­viems ir iš­ra­dingiems, vis at­ras­ti ką nors nau­ja – ne tik pa­ro­dos erd­vė­se, bet ir kas­dien mo­kyk­lo­je.
Šių me­tų te­ma – ly­de­rys­tė, ku­ri yra svar­bi kū­ry­biš­kos, veik­lios, pi­lie­tiš­kos vi­suo­me­nės prie­lai­da. Sie­kiant to­kios vi­suo­me­nės, dė­me­sį reik­tų kreip­ti ne vien į mo­ky­mo­si re­zul­ta­tus, bet ir į dau­gy­bę ki­tų as­pek­tų, pa­vyz­džiui, į so­cia­li­nį ir emo­ci­nio in­te­lek­to la­vi­ni­mą, lais­vų, at­sa­kin­gų ir no­va­to­riš­kų as­me­ny­bių ug­dy­mą.

Mokykla 2012

Po parodos „Mokykla: laimingai augti!“ Švietimo naujienos, 2012 m. gruodis
Paroda „Mokykla“ jau tradiciškai vyksta rudens pabaigoje. Tai gera proga aptarti metų veiklos pasiekimus. Pakalbinome Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) direktorių Tautvydą SALĮ ir paprašėme pasidalyti įspūdžiais apie parodą „Mokykla 2012“, iš arčiau supažindinti šalies pedagogus su reikšminga įstaigos veikla ir jos įnašu į Lietuvos švietimą.
Mokykla 2012“ parodoje „Microsoft“ pristatys kompiuterizuotos klasės idėją itnaujienos.lt, 2012-11-23
Lapkričio 23–25 dienomis parodoje „Mokykla 2012“ „Microsoft“ su partneriais HP ir „EIT sprendimai“ pristatys naująją „Windows 8“ kompiuterių liniją bei kompiuterizuoto klasės valdymo sprendimą „MultiPoint Server“. Parodoje pristatomi produktai – dalis „Microsoft“ sprendimų švietimo įstaigoms. Bendrovė mokykloms ir universitetams siūlo debesijos paslaugą „Office 365“ bei daugiau nei 30 programėlių, paįvairinančių pamokas ir palengvinančių mokytojų darbą.
Parodoje „Mokykla 2012“ pristatytos inovatyvios mokyklos vizijos itnaujienos.lt, 2012-11-23
Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ prasidėjo paroda „Mokykla 2012“. Praėjusiais metais vykusios parodos metu lankytojai susipažino su naujomis švietimo sistemos nuostatomis bei edukacinėmis priemonėmis ir programomis. Šiemet paroda siekiama atkreipti dėmesį į kūrybiško ir inovatyvaus mokymosi svarbą.
Paroda „Mokykla“ ir mokytojus, ir tėvus kviečia tapti mokiniais bernardinai.lt, 2012-11-23
Penktadienį parodų ir konferencijų rūmuose „Litexpo“ prasidėjo jau antrus metus rengiama paroda „Mokykla“. Tris dienas vyksianti paroda lankytojams pasiūlys sudalyvauti beveik 300-uose renginių – pranešimų, diskusijų, gyvų žinių mainų, improvizuotų klasių, kūrybinių dirbtuvių.
G.Steponavičius parodoje „Mokykla“ inovatyvumą demonstravo pasitelkęs planšetę delfi.lt, 2012-11-23
Svarbiausia – pamatyti, kad mokytis galima kitaip. Taip penktadienį Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ atidarydamas parodą „Mokykla“ tvirtino laikinai švietimo ir mokslo ministro pareigas einantis Gintaras Steponavičius. Ministras demonstravo, kad nuo naujausių technologijų neatsilieka ir pats – sveikinimo kalbą sakė žvilgčiodamas į planšetinį kompiuterį, o ne į tradicinius popieriaus lapus.
Ateities mokyklos vizija – tris dienas truksiančioje parodoje (1) lrytas.lt, 2012-11-23
Penktadienio rytą Vilniuje atidaryta antroji švietimo paroda „Mokykla 2012“, aprėpsianti tiek ikimokyklinį, tiek suaugusiųjų ugdymą. Tris dienas vyksiančioje parodoje pristatomos naujos mokymo priemonės ir novatoriškiausios technologijos, švietimo inovacijos bei idėjos.
Parodoje „Mokykla 2012” bus pristatyta išmanioji klasė lrytas.lt, 2012-11-21
Lapkričio 23-25 d. parodų ir kongresų rūmuose „Litexpo” vyksiančios parodos „Mokykla 2012” metu mokyklų bendruomenės kviečiamos susipažinti su naujausiomis priemonėmis, padedančiomis veiksmingai ir įdomiai mokytis bei mokyti. Leidykla „Šviesa“ bei bendrovė „Alma littera sprendimai“ parodoje pristatys moderniai įrengtą klasę bei supažindins mokytojus, bibliotekininkus, tėvus bei mokinius su naujomis mokymo priemonių formomis.
Parodoje „Mokykla 2012“ žvilgsnis į ateities mokyklą balsas.lt, 2012-11-21
Š. m. lapkričio 23–25 dienomis „Litexpo“ parodų rūmuose vyksiančioje parodoje „Mokykla 2012“ UAB „Nacionalinis švietimo centras“ kviečia mokytojus, moksleivius ir jų tėvus susipažinti su ateities mokykla. Jungtiniame stende šiuolaikiškus elektroninės mokyklos sprendimus pristatys projektai „Mano dienynas“ (www.manodienynas.lt) ir „Saugi mokykla“ (www.samo.lt).
Pranešimas spaudai: parodoje "Mokykla 2012" – žvilgsnis į ateities mokyklą vz.lt, 2012-11-21
Š. m. lapkričio 23–25 dienomis „Litexpo“ parodų rūmuose vyksiančioje parodoje „Mokykla 2012“ UAB „Nacionalinis švietimo centras“ kviečia mokytojus, moksleivius ir jų tėvus susipažinti su ateities mokykla.
Radijas „Laisvoji banga“ laida „Sprendimų metas“ Laisvoji banga, 2012-11-20
Parodoje „Mokykla“ bus diskutuojama apie tai, ar emigrantai išsaugos lietuvišką tapatybę lrytas.lt, 2012-11-19
Lapkričio 23-25 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyksiančioje švietimo idėjas ir naujienas pristatančioje parodoje „Mokykla“ bus surengta itin aktuali diskusija, ar emigrantai išsaugos lietuvišką tapatybę.
Paroda, kurioje mokytojai tampa mokiniais Švietimo naujienos, 2012 rugpjūtis
Lietuvoje pernai pirmą kartą buvo surengta edukacinė, švietimo procesui ir visoms jame dalyvaujančioms grupėms skirta paroda „Mokykla“. Naujoji paroda pristatė ateities mokyklos viziją, iškėlė daug švietimo sistemai aktualių klausimų ir buvo įvertinta kaip ypač sėkmingas, seniai reikalingas ir novatoriškas projektas.

Mokykla 2011

Paroda „Mokykla 2012“: laimingai augti! Švietimo naujienos, 2012 gegužė
Pirmoji Lietuvoje mokyklos bendruomenei skirta paroda „Mokykla 2011“ pranoko lūkesčius. Gausaus lankytojų būrio žibančios akys išsklaidė abejones dėl tokio renginio reikalingumo. Tai mačiusi LR Prezidentė, atidarydama parodą, linkėjo jai tapti tradicine ir ilgamete. Todėl Ugdymo plėtotės centras bei Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ jau intensyviai ruošiasi parodai „Mokykla 2012“, kuri vyks lapkričio 23–25 d. „Litexpo“ parodų rūmuose.
Iškilmingai atidaryta paroda „Mokykla 2011“ Verslo žinios, 2011-11-04
Šiandien prasidėjo tris dienas truksianti mokyklinių priemonių ir mokyklų įrangos paroda „Mokykla 2011“. Renginį iškilmingai atidarė parodos rėmėja, J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Sveikindama pirmuosius parodos lankytojus Prezidentė linkėjo pasisemti naujų žinių ir gerai praleisti laiką renginyje.
Parodoje „Mokykla“ D.Grybauskaitė prisiminė savo metus mokykloje www.DELFI.lt, 2011-11-04
Minios žmonių nuo penktadienio ryto plūsta į Vilniuje parodų centre „Litexpo“ prasidėjusią parodą „Mokykla 2011“. Renginyje apsilankiusi parodos globėja prezidentė Dalia Grybauskaitė akcentavo mokytojo svarbą – jos teigimu, be mokytojo net ir naujausios technologijos gali būti bevertės.
Mokytojai nuvarginti naujovių – jų akys gęsta www.DELFI.lt, 2011-11-05
Daug mokytojų jaučiasi nusivylę, pavargę, neįvertinti, kalti, jų akys po truputį gęsta, todėl pamokose pamirštamas kūrybiškumas. Tokios mintys skambėjo Vilniuje vykstančioje parodoje „Mokykla 2011” surengtoje diskusijoje. Kalbėtojų nuomone, kūrybiškumas dingsta dėl nesibaigiančių naujovių, mokyklų tinklo pertvarkų bei pernelyg pretenzingų vaikų reikalavimų.
Vilniuje atidaryta edukacinė paroda „Mokykla 2011“ Kauno diena, 2011-11-04
Penktadienį Vilniuje atidaryta visai švietimo bendruomenei skirta edukacinė paroda „Mokykla 2011“.
Tris dienas truksiantį ir dar iki oficialios pradžios paskelbimo pilnas Lietuvos parodų centro „Litexpo“ salės surinkusį renginį atidarė šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė.
"Tikiuosi, kad ji bus tęstinė, ir aš tikrai mėginsiu ją globoti, nes matau, koks interesas ir kiek žmonių joje", - žurnalistams po atidarymo sakė D.Grybauskaitė.
Ji ragino ir taikyti mokymosi procese naujas technologijas, pristatomas parodoje, ir nepamiršti svarbaus pedagogo vaidmens.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė atidarė parodą „Mokykla 2011“
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė parodų ir kongresų centre „Litexpo" atidarė pirmą kartą šalyje organizuotą parodą „Mokykla 2011".
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.