ES struktūrinė parama

Vykdomi projektai

Įvykdyti projektai

Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra 

Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį English

Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones English

Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui English

Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas) English

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra 

Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas 

Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas, II etapas English

Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas 

Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse English

Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas) English

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas) English

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra, I etapas 

Pradinio ugdymo tobulinimas English

Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (ikt) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas 

Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas English

Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas 

Suaugusiųjų kompetencijų vertinimas plėtojant kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(-si) programų planavimą ir įgyvendinimą 

Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas 

Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė English

Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas) English

TĘSK English

Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis English

 

 
Informacija atnaujinta 2019-03-20 14:05:12
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.