Metodiniai leidiniai

Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ ir siekdamas suteikti metodinę pagalbą mokytojams, dirbantiems su klasės įvairove parengė metodinį leidinį „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų“.

Šis leidinys – tai bandymas pateikti informaciją apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, įvairiapusio ugdymo perspektyvą pasitelkiant multidisciplininę prieigą bei teorijos ir praktikos integraciją. Metodiniame leidinyje ir jo prieduose pateikta informacija skirta susipažinti su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, požymiais bei skirtybėmis ir suteikti naudingos praktinės informacijos, paremtos edukologijos, psichologijos ir medicinos mokslų tyrėjų bei praktikų patirtimi.

Etnografinis palikimas – kiekvieno mūsų savasties dalis

Leidinį sudaro penkios dalys pagal Lietuvos etnografinius regionus: Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos. Leidinyje – 50 autorių pristatymai: etninės kultūros integravimo į ugdymo procesą / įvairių dalykų turinį pamokų planai, projektai, inscenizacijų scenarijai, etninės kultūros kuratorių metodinės veiklos stiprinimo ugdymo įstaigose patirtis, mokslininkų / etnologų medžiaga ugdymo turiniui pagilinti, tyrimų apžvalga ir siūlymai, Etninės kultūros globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo teikiamos pagalbos pavyzdžiai, Etninės kultūros ugdytojų sąjungos veikla, Lietuvos muziejų asociacijos / muziejų edukacinės programos, bendradarbiavimo su ugdymo įstaigomis patirtis.

Gerosios patirties pavyzdžiais galės naudotis Lietuvos bei užsienio lituanistinio švietimo mokyklų mokytojai, ketinantys etninę kultūrą integruoti į dalyko ugdymo turinį, mokytojų komandos, ruošiančios mokinius Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai, mokyklos, stiprinančios metodinę veiklą gyvosios tradicijos puoselėjimui, profesijos mokytojai, bendradarbiaujantys su gimnazijų skyrių mokytojais, mokyklų bendruomenės, įgyvendinančios visos dienos mokyklos veiklas, formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytojai, šalies švietimo pagalbos tarnybų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrų metodininkai.

 

 
Informacija atnaujinta 2019-11-25 10:02:25
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.