Kviečiame mokyklas teikti paraiškas mini mokymams

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001), skelbia atranką dalyvauti mini mokymuose.

Mini mokymai (kvalifikacijos tobulinimo forma) – trijų dienų mokymai, susiję su mokytojo veiklos planavimu ir ugdymo proceso organizavimu, tikslingu mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu mokinių darbu pamokose. Tai orientuoti į praktiką profesinės raidos renginiai, skirti konkrečiai mokyklos, kurios mokytojai nori tobulėti, bendruomenei – mokyklos komandai.

Mini mokymų temos

 • Dalykų ryšiai ir integracija.
 • Mokytojo veiklos planavimas.
 • Pamokos struktūros kokybė.
 • Mokymosi nuostatos, būdai ir išmokimo stebėjimas.
 • Mokymasis bendradarbiaujant.
 • Mokymosi veiklos diferencijavimas.
 • Vertinimas ugdant.
 • Pagalba mokantis.
 • Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas.
 • Gabių ir talentingų vaikų ugdymas.
 • Mokymosi motyvacijos stiprinimas.
 • Efektyvi klasės vadyba.
 • Tėvų įtraukimo į mokyklos veiklas stiprinimas.
 • Mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas.
 • Mokyklos įsivertinimo proceso planavimas ir organizavimas.
 • Mokinių pažangos stebėjimas ugdymo procese.
 • Grįžtamojo ryšio poveikis mokinių vertinimui.
 • Pamokos planavimas, orientuojantis į mokinių kompetencijų ugdymą.
 • Vaikų su emocijų ir elgesio sutrikimais įtraukties stiprinimas.
 • Mokytojo padėjėjo veiklos modelis mokykloje.

(Paraiškoje pirmenybės tvarka reikės nurodyti ne mažiau kaip 10 mokymų temų, kai 1 reiškia aktualiausią, o 10 – mažiausiai aktualią.)

Mokymų skaičius ir trukmė – mokyklai bus suteikti treji mokymai. Visų mokymų trukmė – 72 akademinės valandos (3 dienos po 24 akademines valandas). Pasirinkti mini mokymai įvyks iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Mokymų vieta – gali būti jūsų mokykla (mokyklai tereikės pasirūpinti patalpa, kurioje vyks mokymai, ir įranga, reikalinga mokymams). Minėtomis temomis mokymai bus vykdomi 60 Lietuvos mokyklų.

Mokymų laikas derinamas su atrinktomis dalyvauti mini mokymuose mokyklomis.

Reikalavimai mokyklai, norinčiai dalyvauti mini mokymuose

 • Paraišką gali teikti pradinio, pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo programą vykdanti bendrojo ugdymo mokykla.
 • Paraišką gali teikti mokykla, sudariusi ne mažesnę kaip aštuonių įvairią (ypač mažą) patirtį turinčių mokyklos mokytojų komandą.
 • Paraiškoje mokykla savo dalyvavimą nurodytos temos mini mokymuose turi grįsti mokykloje atlikto vertinimo ar įsivertinimo išvadomis.
 • Paraišką teikianti mokykla turi įsipareigoti dalyvauti visuose pasiūlytuose trejuose mini mokymuose.
 • Paraišką gali teikti mokykla, kurios komanda sutinka, kad per mokymus būtų filmuojama ar fotografuojama (esant reikalui, metodiniais tikslais), leidžia savo atvaizdą skelbti viešai (visuomenės informavimo priemonėse), taip pat sutinka, kad filmuojant būtų papildomai diskutuojama ir (ar) kalbama metodiniais klausimais.
 • Paraišką teikianti mokykla turi įsipareigoti po kiekvienų mini mokymų Ugdymo plėtotės centrui pateikti mokymų dalyvių darbo užmokestį pagrindžiančių dokumentų kopijas.

Pirmenybė dalyvauti mokymuose teikiama:

 • mokykloms, gavusioms savivaldybės švietimo skyriaus rekomendaciją ar pritarimą konkrečios tematikos mokymams, atsižvelgiant į išorinio vertinimo rezultatus arba rekomendacijas;
 • tautinių mažumų mokykloms.

Paraiškų teikimas

Mokyklos, pageidaujančios dalyvauti mini mokymuose, turi užpildyti paraišką internete.

Paraiška turi būti užpildyta iki 2018 m. balandžio 13 d.

Atrankos vykdymas

Atranką į mokymus vykdo Ugdymo plėtotės centras.

Sprendimas dėl atrankos rezultatų priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo nurodyto paraiškų pateikimo termino pabaigos. Apie atrankos rezultatus Ugdymo plėtotės centras per 10 darbo dienų po atrankos įvykdymo informuoja tas mokyklas, kurios atrinktos dalyvauti mokymuose. Su atrinktomis mokyklomis Ugdymo plėtotės centras pasirašys bendradarbiavimo sutartis. Neatrinktos mokyklos atskirai nebus informuojamos.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos suteiks:
Aušra Punelienė ir Eglė Vekerotienė,
Ugdymo plėtotės centro projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklų metodininkės.
Tel. (8 5) 276 0554 , el. p. Ausra.Puneliene@upc.smm.lt, Egle.Vekerotiene@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2018-03-09 15:11:55
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.