Pristatyti bendrojo ugdymo mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio tyrimai

Pedagogų rengimo kaitos kontekste ypač aktualūs būtinų mokytojams kompetencijų, besikeičiančio požiūrio į profesinį augimą klausimai. Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro vykdomą projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), atlikti tyrimai, orientuoti į mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų turinio ir tobulinimo poreikio aspektus, kurie švietimo bendruomenei buvo pristatyti balandžio 24 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje.

Tyrimą „Mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė“ atliko tyrėjų grupė: dr. Stanislav Sabaliauskas, dr. Sniegina Poteliūnienė, dr. Jūratė Česnavičienė, dr. Agnė Juškevičienė. Tyrimo tikslas – atlikti įvairių sričių (pradinio ugdymo, kalbų (gimtosios ir užsienio), matematikos ir informacinių technologijų, gamtos mokslų ir kūno kultūros, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo, meninio ugdymo ir technologijų) mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimosi poreikio ir turinio analizę ir pateikti rekomendacijų. Tyrimo uždaviniai – išsiaiškinti, su kokiais iššūkiais susiduria mokytojai, įgyvendindami konkretaus mokomojo dalyko bendrojo ugdymo programą, ir išsiaiškinti dalyko mokytojo profesinio tobulėjimo poreikį, galimybes ir turinį. Tyrime buvo akcentuotas mokytojų kompetencijų tobulinimo poreikio ir motyvų pokytis: tyrime dalyvavę mokytojai save mato ne tik kaip dalyko specialistą – šiandienos mokytojo veikla orientuota pirmiausia į vaiko poreikius, mokytojui svarbu, kad vaikas ne tik žinotų dalyką, bet ir suprastų, gebėtų žinias pritaikyti, pasinaudoti jomis įvairiose situacijose.

Tyrimo „Mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė“ ataskaitą pristatė tyrėjai dr. Romas Prakapas ir dr. Violeta Jegelevičienė. Ypač įdomi dalis, kurioje analizuojamas mokytojų kompetencijų klausimas elektroninės žiniasklaidos priemonėse (delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, diena.lt), koncentruojamasi į pagrindines viešojoje erdvėje pristatomas problemas, susijusias su bendrojo ugdymo procesu ir konkrečiai – su bendrojo ugdymo mokytojais. Atlikę pateikiamų publikacijų analizę internetiniuose portaluose, tyrėjai kelia prielaidą, kad visuomenei formuojama nuomonė, jog pedagogai stokoja didaktinių gebėjimų, dalykinių žinių ir dažniausiai netenkina visuomenės poreikių – ugdyti visapusišką asmenybę; kad visuomenės požiūris į mokytoją ir jo darbą yra labiau neigiamas nei teigiamas. Tyrėjų manymu, publicistinių straipsnių, kuriais formuojamas teigiamas požiūris į mokytoją, nėra daug. Tai leidžia teigti, kad pedagogo galios indeksas yra proporcingas ne tik turimai pedagoginei kompetencijai, bet ir susiformavusiam visuomenės požiūriui į jį patį.

Kita tyrimo dalis skirta bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų kompetencijų turiniui analizuoti, atkreipiant dėmesį į bendravimo ir bendradarbiavimo, naujų technologijų ir informacijos valdymo, organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo kompetencijas.

Tyrėjai pateikė rekomendacijų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančioms institucijoms, švietimo politikos formuotojams, atsakingiems už pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.

Renginio metu vyko diskusijos, į renginio dalyvių klausimus atsakinėjo tyrėjai, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro atstovai. Renginyje dalyvavo aukštųjų mokyklų dėstytojai, švietimo centrų, LR švietimo ir mokslo ministerijos, jai pavaldžių įstaigų atstovai, mokytojai, mokytojų asociacijų nariai. Netrukus Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje bus paskelbtos ir detalios tyrimų ataskaitos.

Su pristatymais galite susipažinti:
Tyrimas „Mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė“
Tyrimas „Mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė“

Rasa Šavareikaitė,
projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ vadovė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-04-30 11:06:52
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.