Estijos eksperto ugdymo patirties pristatymas kalbų (gimtųjų ir užsienio) mokytojams

Ugdymo plėtotės centras 2018 m. gegužės 10 d. organizavo kalbų (gimtųjų ir užsienio) mokytojams Estijos šalies ugdymo patirties pristatymą, kurio tikslas – tobulinti Lietuvos bendrojo mokytojų kompetencijas atsižvelgiant į Estijos šalies ugdymo eksperto įžvalgas ir patirtį. Mokymus vedė lektorius Einar Värä – ilgametis Estijos švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojas, Estijos nacionalinio egzaminų ir kvalifikacijos tobulinimo centro ir pažangiausių skaitmeninių priemonių bei įrankių taikymo įvairiose ugdymo srityse (socialiniai mokslai, kalbos) ekspertas, dirbęs istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoju.

Lektorius supažindino pedagogus su Estijos švietimo sistemos naujovėmis ir tendencijomis. Švietimas Estijoje yra laikomas vienu iš valstybės prioritetų. Kaip atskleidžia ESPO penkiolikmečių tyrimas PISA, Estijos penkiolikmečiai pagal skaitymo gebėjimus – šešti. Eksperto nuomone, tokių aukštų rezultatų pavyko pasiekti įgyvendinant kalbų integravimo programą, kuri dažniausiai realizuojama ugdymo įstaigose, vykdančiose ugdymą rusų tautinės mažumos kalba. Be to, daug dėmesio mokymosi procese skiriama pažangai ir nuolat suteikiamam grįžtamajam ryšiui.

Seminare netrūko ir praktinio pobūdžio veiklų. Einar Värä akcentavo, kad šiuolaikinis kalbų mokymas turi būti aktyvus procesas, kurio tikslas – ne perduoti ir gauti informaciją, o siekti, kad mokiniai žinių ir gebėjimų įgytų patys aktyviai veikdami. Taikant aktyviuosius mokymo ir mokymosi metodus, mokiniai į mokymąsi įtraukiami įvairesnėmis formomis, kurios stiprina jų norą pažinti, tyrinėti, formuotis vertybinį požiūrį. Lektorius su auditorija išbandė keletą interaktyvių „panardinimo“ į kalbą metodų. Renginio dalyviai, skatinami savarankiškai analizuoti, lyginti, vertinti ir kritiškai mąstyti, greitai išmoko kelias dešimtis estų kalbos žodžių, o vėliau turėjo galimybę pavartoti išmoktus žodžius kurdami interaktyvų žaidimą. Mokytojai praktiškai įsitikino, kad tobulėjama ne išmokstant teisingus atsakymus, bet priimant iššūkius, sprendžiant konkrečias problemas, ties kuriomis dirbama savarankiškai.

Einar Värä akcentavo, kad, siekdami aukštesnių mokinių pasiekimų, mokytojai turi pritaikyti užduotis pagal konkrečių mokinių poreikius ir brandą.

Meilė Čeponienė,
Danuta Szejnicka,
Irina Tarasova
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklų metodininkės

 

 
Informacija atnaujinta 2019-02-13 10:57:42
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.