Veiklos

Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas(projekto Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001)

I uždavinys. Tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, atsižvelgiant į ugdymo turinio kaitos procesą

Mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas

Dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikiui ir turiniui išsiaiškinti bus rengiama analizė, kurios pagrindu bus įgyvendinamos kompleksinės mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimo priemonės: parengtos ir vykdomos modulinės kvalifikacijos tobulinimo programos, įgyvendintos trumposios dalykinės stažuotės užsienyje, sukurti dalykinėms kompetencijoms tobulinti skirti elektroniniai metodiniai leidiniai su vaizdo priemonėmis. Mokytojų dalykinių kompetencijų kvalifikacijos tobulinimo priemonėms aptarti ir analizuoti bus organizuojamos savirefleksijos dienos, bus vykdoma refleksija kitomis formomis (pvz. pamokos videografijos ir pan.), vykdomi užsienio ugdymo ekspertų patirties pristatymai Lietuvos mokytojams.

1.1.

Dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė

Dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikiui ir turiniui išsiaiškinti rengiama analizė.

1.2.

Kalbų (gimtųjų ir užsienio) mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas

48 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir įgyvendinimas (mokymai 12 grupių).

Metodinio leidinio su vaizdo priemone-metodiniu filmu parengimas, ekspertavimas.

Trumpųjų dalykinių stažuočių užsienyje (po 2, kiekvienoje stažuotėje po 10 mokytojų) organizavimas.

Savirefleksijos dienų projekto dalyviams (po mokymų, po stažuotės ir metodinio leidinio projektui aptarti) organizavimas.

Viešųjų konsultacijų su suinteresuotomis grupėmis vykdymas.

Užsienio ugdymo ekspertų patirties pristatymų Lietuvos mokytojams (2 d.) vykdymas.

1 apibendrinamosios konferencijos organizavimas.

1.3.

Tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas

48 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir įgyvendinimas (mokymai 9 grupėms).

Metodinio leidinio su vaizdo priemone-metodiniu filmu parengimas, ekspertavimas.

Trumpųjų dalykinių stažuočių užsienyje (po 2, kiekvienoje stažuotėje po 10 mokytojų) organizavimas.

Savirefleksijos dienų projekto dalyviams (po mokymų, po stažuotės ir metodinio leidinio projektui aptarti) organizavimas.

Viešųjų konsultacijų su suinteresuotomis grupėmis vykdymas.

Užsienio ugdymo ekspertų patirties pristatymų Lietuvos mokytojams (2 d.) vykdymas.

1 apibendrinamosios konferencijos organizavimas.

1.4.

Gamtos mokslų ir kūno kultūros mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas

48 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir įgyvendinimas (mokymai 12 grupėms).

Metodinio leidinio su vaizdo priemone-metodiniu filmu parengimas, ekspertavimas.

Trumpųjų dalykinių stažuočių užsienyje (po 2, kiekvienoje stažuotėje po 10 mokytojų) organizavimas.

Savirefleksijos dienų projekto dalyviams (po mokymų, po stažuotės ir metodinio leidinio projektui aptarti) organizavimas.

Viešųjų konsultacijų su suinteresuotomis grupėmis vykdymas.

Užsienio ugdymo ekspertų patirties pristatymų Lietuvos mokytojams (2 d.) vykdymas.

1 apibendrinamosios konferencijos organizavimas.

1.5.

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas

48 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir įgyvendinimas (mokymai 12 grupėms)

Metodinio leidinio su vaizdo priemone-metodiniu filmu parengimas, ekspertavimas.

Trumpųjų dalykinių stažuočių užsienyje (po 2, kiekvienoje stažuotėje po 10 mokytojų) organizavimas.

Savirefleksijos dienų projekto dalyviams (po mokymų, po stažuotės ir metodinio leidinio projektui aptarti) organizavimas.

Viešųjų konsultacijų su suinteresuotomis grupėmis vykdymas.

Užsienio ugdymo ekspertų patirties pristatymų Lietuvos mokytojams (2 d.) vykdymas.

1 apibendrinamosios konferencijos organizavimas.

1.6.

Meninio ugdymo ir technologijų mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas

48 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir įgyvendinimas (mokymai 9 grupėms).

Metodinio leidinio su vaizdo priemone-metodiniu filmu parengimas, ekspertavimas.

Trumpųjų dalykinių stažuočių užsienyje (po 2, kiekvienoje stažuotėje po 10 mokytojų) organizavimas.

Savirefleksijos dienų projekto dalyviams (po mokymų, po stažuotės ir metodinio leidinio projektui aptarti) organizavimas.

Viešųjų konsultacijų su suinteresuotomis grupėmis vykdymas.

Užsienio ugdymo ekspertų patirties pristatymų Lietuvos mokytojams (2 d.) vykdymas.

1 apibendrinamosios konferencijos organizavimas.

1.7.

Pradinio ugdymo mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas

48 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir įgyvendinimas (mokymai 6 grupėms).

Metodinio leidinio su vaizdo priemone-metodiniu filmu parengimas, ekspertavimas.

Trumpųjų dalykinių stažuočių užsienyje (po 2, kiekvienoje stažuotėje po 10 mokytojų) organizavimas.

Savirefleksijos dienų projekto dalyviams (po mokymų, po stažuotės ir metodinio leidinio projektui aptarti) organizavimas.

Viešųjų konsultacijų su suinteresuotomis grupėmis vykdymas.

Užsienio ugdymo ekspertų patirties pristatymų Lietuvos mokytojams (2 d.) vykdymas.

1 apibendrinamosios konferencijos organizavimas.

II uždavinys. Tobulinti mokytojų bendrąsias kompetencijas, atsižvelgiant į modernios visuomenės iššūkius

Mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimas

Siekiant išsiaiškinti mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikį ir turinį bus įgyvendintos kompleksinės mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimo primonės: atlikta sudėtinė analizė, kurios pagrindu bus parengtos ir įgyvendintos modulinės kvalifikacijos tobulinimo programos, parengti metodiniai leidiniai su vaizdo priemonėmis-metodiniais filmais. Mokytojų bendrųjų kompetencijų kvalifikacijos tobulinimo procesams aptarti bus organizuojamos savirefleksijos dienos.

2.1.

Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė

Siekiant išsiaiškinti mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikį ir turinį bus atliekama sudėtinė analizė.

2.2.

Komunikacinės ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas

40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir įgyvendinimas (mokymai 8 grupėms, 170 dalyvių).

Metodinio leidinio su vaizdo priemone-metodiniu filmu parengimas, ekspertavimas.

Savirefleksijos dienų projekto dalyviams (po mokymų ir metodinio leidinio projektui aptarti) organizavimas.

2.3.

Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas

40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir įgyvendinimas (mokymai 8 grupėms, 170 dalyvių).

Metodinio leidinio su vaizdo priemone-metodiniu filmu parengimas, ekspertavimas.

Savirefleksijos dienų projekto dalyviams (po mokymų ir metodinio leidinio projektui aptarti) organizavimas.

2.4.

Tiriamosios veiklos kompetencijos tobulinimas

40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir įgyvendinimas (mokymai 8 grupėms, 170 dalyvių).

Metodinio leidinio su vaizdo priemone-metodiniu filmu parengimas, ekspertavimas.

Savirefleksijos dienų projekto dalyviams (po mokymų ir metodinio leidinio projektui aptarti) organizavimas.

2.5.

Reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimas

40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir įgyvendinimas (mokymai 8 grupėms, 170 dalyvių).

Metodinio leidinio su vaizdo priemone-metodiniu filmu parengimas, ekspertavimas.

Savirefleksijos dienų projekto dalyviams (po mokymų ir metodinio leidinio projektui aptarti) organizavimas.

2.6.

Organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo kompetencijos tobulinimas

40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir įgyvendinimas (mokymai 8 grupėms, 170 dalyvių)

Metodinio leidinio su vaizdo priemone-metodiniu filmu parengimas, ekspertavimas

Savirefleksijos dienų projekto dalyviams (po mokymų ir metodinio leidinio projektui aptarti) organizavimas.

2.7.

Bendrakultūrinė ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos tobulinimas

40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir įgyvendinimas (mokymai 8 grupėms, 170 dalyvių)

Metodinio leidinio su vaizdo priemone-metodiniu filmu parengimas, ekspertavimas

Savirefleksijos dienų projekto dalyviams (po mokymų ir metodinio leidinio projektui aptarti) organizavimas.

Tobulinti mokytojų gebėjimus, orientuotus į ugdymo proceso tobulinimą bei praktinės patirties reflektavimą

3.

Mokytojų praktinės patirties reflektavimas

Mokytojų apklausos rodo, kad mokytojams įdomu ir naudinga stebėti, kaip dirba kolegos, mokytis iš kolegų darbo, mokytis kartu, dėl šios priežasties mokytojai dalyvaus trumposiose stažuotėse Lietuvos mokyklose, mokymuose, skirtuose mokyklos komandai, aktualių temų mokymuose. Remiantis užsienio šalių duomenimis, net 15 proc. visų bendrajame ugdyme dalyvaujančių mokinių turi elgesio sutrikimų. Norint sėkmingai padėti mokytojams dirbti su klasės įvairove, bus atlikta mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, integracijos į bendrąjį ugdymą situacijos ir galimybių analizė, pasitelkiant užsienio ekspertus bus parengtos ir įgyvendintos 2 kvalifikacijos tobulinimo programos, taip pat naudojamos inovatyvios ir pasiteisinusios anksčiau parengtos kvalifikacijos tobulinimo programos. Veiklos įgyvendinimo metu bus teikiama metodinė pagalba mokytojui, supažindinama su mokytojo prestižo didinimo galimybėmis, organizuojamos inovacijų ir bendradarbiavimo su verslo įmonėmis dienos ir kt.

3.1.

Trumpųjų stažuočių vykdymas

Įgyvendinta 60 stažuočių Lietuvos mokyklose. Stažuotėse dalyvaus 180 mokytojų.

3.2.

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymas

Atrikta 60 bendrojo ugdymo mokyklų, kurių komandos dalyvaus trejuose mokymuose, pagal pasirinktą tobulintiną sritį. Iš viso vyks 180 mokymų, bendras mokyklai skiriamų mokymų valandų skaičius – 72 akad. val.

3.3.

Aktualių temų įgyvendinimas, orientuojantis į mokinių poreikių įvairovę

Mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, integracijos į bendrąjį ugdymą situacijos ir galimybių, analizė
2 kvalifikacijos tobulinimo programos (80 dalyvių)
2 stažuotės užsienyje, kiekvienoje tobulinsis 11 dalyvių
Išverstos ir išleistos 2 užsienio autorių knygos
Parengtas ir išleistas 1 metodinis leidinys
Sukurti 3 metodiniai filmai
Surengtos viešosios konsultacijos su suinteresuotomis grupėmis (6 dienos regionuose), kuriose dalyvaus 240 asmenų.

.4.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo inovacijų diegimas

Organizuoti 5 inovacijų forumai, kuriuose dalyvaus ir užsienio ekspertai, planuojamas forumų dalyvių skaičius – 500.

Atrinktos 7 inovacijos, kurios bus išbandytos 28 mokyklose (kiekviena inovacija 4 mokyklose).

 

 
Informacija atnaujinta 2018-03-29 11:08:47
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.