Ugdymo plėtotės centro įgyvendinami globaliojo švietimo projektai

2013 metais Ugdymo plėtotės centras prisijungė prie VšĮ „Humana People to People Baltic“ įgyvendinamo projekto „Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse“ organizuodamas ir vykdydamas seminarus šalies mokytojams. Seminaruose mokytojai buvo supažindinti su globaliojo švietimo samprata ir platesniu kontekstu, jiems suteikti praktiniai globaliojo švietimo temų integravimo į pamokas įrankiai. Aštuoniuose seminaruose skirtinguose šalies miestuose dalyvavo daugiau nei 200 mokytojų.

2014 metais Ugdymo plėtotės centras įgyvendino Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos finansuojamą projektą „Darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo nuostatų stiprinimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose“. Projekto partneris – VšĮ „Humana People to People Baltic“.

Projekto tikslas – šviesti ir informuoti šalies mokyklų bendruomenes apie darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir iššūkius.

Uždaviniai:

  1. Sudaryti šalies mokytojams sąlygas per praktines veiklas tobulinti darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo  kompetencijas;
  2. Papildyti darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimo mokymosi išteklius;
  3. Šviesti ir informuoti bendruomenę darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo klausimais.

Įvairiose projekto veiklose buvo tobulinamos šalies mokytojų darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo kompetencijos. Mokymuose, kurie vyko Trakuose, dalyvavo 7 mokyklų komandos (mokiniai, administracija, mokytojai): Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla, Anykščių Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija, Šiaulių Aukštelkės mokykla, Tauragės Žalgirių gimnazija, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla, Panevėžio „Minties“ gimnazija ir Vilniaus Simono Daukanto gimnazija.

Po mokymų projekto dalyviai savo mokyklose organizavo įvairias edukacines veiklas, skirtas informuoti ir šviesti savo mokyklų bendruomenes darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo temomis: mokyklose suorganizuota 20 edukacinių veiklų, kuriose dalyvavo 2834 žmonės, iš jų 2502 mokiniai, 197 mokytojai, 39 kiti mokyklos darbuotojai ir 96 tėvai.

Įgyvendinant projektą sukurtas informacinis-edukacinis filmukas „Globaliojo švietimo temų integravimas į pamokas“ .

Baigiamajame renginyje, vykusiame Ugdymo plėtotės centre, projekte dalyvavusios mokyklos dalijosi savo patirtimi, sukaupta integruojant globaliojo švietimo temas į mokyklų gyvenimą. Projekto patirtį mokyklos taip pat pristatė ir parodoje „Mokykla 2014“.

2015 metais Ugdymo plėtotės centras įsitraukė į Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos įgyvendinamą projektą „Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ ir drauge su VšĮ „Humana People to People Baltic“ ir VšĮ „Pasaulio piliečių akademija“ vykdė seminarus „Globaliojo švietimo temų integravimas į ugdymo turinį“, kuriuose dalyvavo istorijos ir/arba pilietiškumo ir lietuvių kalbos mokytojai. Seminarų tikslai buvo suteikti mokytojams žinių apie vystomąjį bendradarbiavimą, darnų vystymąsi, globalųjį švietimą, globalųjį pilietiškumą ir padėti mokytojams integruoti šias temas į jų dėstomų dalykų turinį, taip pat integruoti šiuos dalykus tarpusavyje. Seminaruose dalyvavo 28 dalyviai iš 14 šalies mokyklų.

Ugdymo plėtotės centras 2015–2016 metais įgyvendina Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos finansuojamą projektą „Globalusis švietimas mokyklos gyvenime“.

Projekto tikslas – šviesti ir informuoti šalies mokyklų bendruomenes apie darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus, iššūkius, šių reiškinių tarpusavio ryšį, Europos Sąjungos, Lietuvos, tarptautinių organizacijų ir fondų vykdomą vystomojo bendradarbiavimo politiką, Lietuvos kaip atsakingos donorės, paramą ES Rytų Europos regionui, Lietuvos vykdomus vystomojo bendradarbiavimo projektus, indėlį į tarptautinių organizacijų ir fondų veiklą remiant skurdžiausias pasaulio valstybes Afrikoje, Azijoje, Lotynų Amerikoje ir kituose regionuose.

Uždaviniai:

  1. Suteikti mokytojams žinių apie globalųjį švietimą, vystomąjį bendradarbiavimą ir darnų vystymąsi;
  2. Įgalinti mokytojus konstruoti globalaus švietimo, vystomojo bendradarbiavimo ir darnaus vystymosi mokymo turinį, įtraukti jį į mokykloje dėstomų dalykų ugdymo turinį ir į mokyklos gyvenimą (mokyklos veiklos planus);
  3. Padėti mokytojams įgyti praktinių įgūdžių reflektuoti globalaus švietimo, vystomojo bendradarbiavimo ir darnaus vystymosi mokymo patirtį;
  4. Pateikti integruotosios darnaus vystymosi programos įgyvendinimo mokykloje praktines rekomendacijas mokyklų bendruomenėms;
  5. Aktualizuoti globalaus švietimo, vystomojo bendradarbiavimo ir darnaus vystymosi temas švietimo bendruomenėje.

Projektu siekiama drauge su patirties globaliajame švietime jau turinčiomis mokyklomis (Kauno Simono Daukanto progimnazija, Šiaulių Aukštelkės mokykla, Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla) paruošti ir švietimo bendruomenei pateikti gerąsias praktikas, kaip globalųjį švietimą įtraukti į mokyklos gyvenimą – įvairių dalykų pamokas ir kitas mokykloje vykstančias veiklas.

2015 metais įvyko pirmieji mokymai projekte dalyvaujančioms mokykloms, kuriuose dalyviai, be kitų veiklų, planavo, kaip globaliojo švietimo temas nuosekliai integruoti į mokyklų planus. Po mokymų projekte dalyvaujančiose mokyklose buvo suplanuota ir jau įvyko 11 pamokų ir 4 renginiai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 200 mokinių.

Įgyvendinant projektą parodoje „Mokykla 2015“ įvyko renginys „Globaliojo pilietiškumo ugdymas panaudojant medijas“, išleista metodinė priemonė – plakatai, viešinantys 2015 m. Jungtinių Tautų pasaulio vadovų susitikime sutartus pasaulio Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 metų.

2016 metais numatyti antrieji mokymai projekto dalyviams, mokyklose toliau bus įgyvendinamos globaliojo švietimo veiklos, numatyta tiesioginė vaizdo transliacija – integruota darnaus vystymosi pamoka per „Mokytojo TV“ . Po šių veiklų, apibendrinus projekto patirtį, bus parengtos globaliojo švietimo integravimo į mokyklos gyvenimą rekomendacijos.

Donata Šablinienė
Neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2016-01-14 13:31:17
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.