Projekto pavadinimas PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOJO KONCENTRO (5–8 KL.) MOKINIŲ ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS
Projekto Nr. VP1–2.2-ŠMM-06-V-01–001
Projekto trukmė 2009 m. kovo 27 d.–2012 m. kovo 27 d.
Projekto vertė (skirta suma) 8 998 260 Lt
Projekto trumpas apibūdinimas Projekto tikslai:

 • sukurti prielaidas mokykloje 5–8 klasių mokinių esminėms kompetencijoms ugdyti, remiantis gamtamokslinės, komunikavimo gimtąja kalba ir mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais.
 • sukurti metodines rekomendacijas mokymo(si) medžiagai parengti.

Projektas skirtas sudaryti prielaidas mokinių esminėms kompetencijoms, būtinoms mokymuisi visą gyvenimą, ugdyti Lietuvos mokyklose bei padidinti švietimo prieinamumą kiekvienam. Projekto veiklos tiesiogiai prisidėjo prie „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų“ (2008) įgyvendinimo.

Projekte dalyvavo 10 mokyklų (http://mokomes5–8.ugdome.lt/index.php/projekto-mokyklos) mokytojai ir mokiniai, universitetų dėstytojai, vadovėlių autoriai.

Projekto rezultatas Parengta ir išleista (http://mokomes5–8.ugdome.lt/index.php/leidiniai):

Sukurtos mokymosi objektų rinkiniais ir metodine medžiaga užpildytos interneto svetainės, prieinamos visiems mokiniams ir mokytojams:

Apmokyta 850 mokytojų.

Parengta:

 • 60 kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos švietimo konsultantų;
 • 25 vadovėlių autorių konsultantai;
 • 19 elektroninio ugdymo turinio rengėjų;
 • 14 kompetencijų vertinimo užduočių rengėjų.

Mokymų ir kita metodinė medžiaga, mokytojų geroji patirtis skelbiama projekto interneto svetainėje http://mokomes5–8.ugdome.lt/index.php/seminaru-medziaga.

Atlikti tyrimai ir parengtos ataskaitos:

 • Projekto veiksmingumo tyrimas;
 • Esamo elektroninio ugdymo turinio analizė;
 • Gamtamokslinio ugdymo, kalbos (gimtosios), matematikos ir socialinio ugdymo vadovėlių (vadovėlių komplektų) medžiagos tinkamumo kompetencijoms ugdyti analizė;
 • Užsienio šalių patirties rengiant integruoto gamtos mokslų kurso (IGMK) vadovėlius ir kitą mokymosi medžiagą 7–8 klasėms analizė;
 • Integruoto gamtos mokslų kurso 7–8 klasėms įgyvendinimo galimybių Lietuvos mokyklose tyrimas.
Projekto tikslinės grupės Mokytojai, mokiniai
Projekto vadovas Ona Vaščenkienė, tel. / faks. (8 5) 275 1716, mob. tel. 8 698 53602, el. paštas ona.vascenkiene@upc.smm.lt 

Svetainė http://mokomes5–8.ugdome.lt/

 

 
Informacija atnaujinta 2016-01-05 10:28:08
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.