Projekto MENTEP seminare aptarti projekto rezultatai

Lapkričio 8 d. Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre, vyko tarptautinio projekto MENTEP – Mentoring Technology Enhanced Pedagogy seminaras. Jo tikslas – kartu su šalies atsakingomis institucijomis ir praktikais aptarti IKT grįsto mokymo kompetencijos įsivertinimo įrankio mokytojams (TET-SAT) išbandymo rezultatus ir vykdyto tyrimo rezultatus, pasiūlyti galimus veiksmus dėl įrankio ar jo elementų panaudojimo. Projektą koordinuoja European Schoolnet (EUN), Ugdymo plėtotės centras jame dalyvauja kaip nacionalinis projekto partneris. Seminare dalyvavo EUN ir IRVAPP (tyrimą atliekanti institucija iš Italijos), Ugdymo plėtotės centro, Švietimo ir mokslo ministerijos, jai pavaldžių įstaigų, pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų, kitų už mokytojų kvalifikacijos tobulinimą atsakingų institucijų atstovai, praktikai.

Seminaro pradžioje Katja Engelhardt (EUN) pasveikino visus, kurie atvyko į seminarą bei pasidžiaugė profesionaliu Ugdymo plėtotės darbu projekto metu. Katja susirinkusiesiems pristatė politikos reformų rėmimo projektą MENTEP ir tai, kaip jis buvo įgyvendinamas. Dalyviai sužinojo, jog IKT grįsto mokymo kompetencijos įsivertinimo įrankis mokytojams (TET-SAT) buvo kuriamas siekiant paskatinti reflektavimu ir savivaldžiu mokymusi grįsto pedagogų kvalifikacijos tobulinimo plėtrą; stebėti ir identifikuoti pedagogų IKT kompetencijos tobulinimo poreikius tarptautiniu ir nacionaliniu lygmenimis; stiprinti technologijomis grįsto mokymo kompetenciją: skaitmeninės pedagogikos, skaitmeninio turinio naudojimo ir kūrimo, skaitmeninės komunikacijos ir bendradarbiavimo ir skaitmeninės pilietybės srityse. Seminaro dalyviai turėjo galimybę pamatyti, kaip atrodo į lietuvių kalbą išverstas įrankis, susipažinti su Ugdymo plėtotės centro ekspertų sukurta nacionaline projekto MENTEP ekosistema – skaitmeninių mokymosi išteklių saugykla pedagogams.

Svečias iš Italijos Davide Azzolini (IRVAPP) pristatė vykdyto tyrimo metodologiją ir tyrimo rezultatus Lietuvoje. Davide atkreipė dėmesį, kad MENTEP projekte taikyta eksperimentinė tyrimo logika, siekiant išsiaiškinti kuriamo įrankio poveikį pedagogų technologijomis grįsto mokymo kompetencijai, yra reta ir unikali Europoje vykdomų tarptautinių projektų bei išbandomų įrankių kontekste. Todėl tyrimo rezultatai yra labai svarbūs ir padės geriau suprasti skaitmeninių įrankių pedagogams diegimo perspektyvas Europoje.

Pristatydamas tyrimo ir įrankio išbandymo rezultatus Lietuvoje Davide atkreipė visų susirinkusiųjų dėmesį į didelį tyrimo dalyvių skaičių – 812 pedagogų iš 50 atsitiktinai atrinktų mokyklų Lietuvoje pildė klausimynus apie jų nuostatas, požiūrį ir įpročius IKT srityje. Paaiškėjo, jog šie pedagogai labai teigiamai vertina savo sugebėjimus IKT srityje, yra palankiai nusiteikę IKT taikymo mokymui(si) atžvilgiu, aktyviai taiko IKT savo darbe. Dalis šių mokytojų buvo pakviesti išbandyti TET-SAT įrankį, iš jų įrankį išbandė beveik trečdalis – panašiai kaip ir kitose tyrime dalyvavusiose šalyse. Tyrimo metu buvo surinkta daug duomenų, dar ne visi jie išanalizuoti. Vis dėlto pagrindinis atradimas, kurį padarė tyrėjai, yra tas, kad daugumai įrankį išbandžiusių pedagogų įrankio pateiktas pažangos technologijomis grįsto mokymo kompetencijoje įvertinimas leido jiems pasitvirtinti tai, ką jie manė apie savo sugebėjimus pildydami klausimynus, prieš išbandydami įrankį. Trečdaliui pedagogų įrankio pateiktas įvertinimas atskleidė, kad jie yra linkę pervertinti savo technologijomis grįsto mokymo kompetencijos lygį.

Roger Blamire (EUN) susirinkusiesiems pristatė alternatyvius šiuo metu Europos Sąjungoje rengiamus IKT įsivertinimo įrankius, IKT kompetencijos sąrangos naujoves.

Seminare po svečių pristatymų vyko diskusijos apie platesnio įrankio pritaikymo ir plėtros galimybes Lietuvoje. Dalyviai teikė pastabas ir siūlymus, kaip tobulinti įrankį bei vykdyti jo sklaidą nacionaliniu lygmeniu. Ugdymo plėtotės centras planuoja organizuoti nacionalinio lygmens seminarą suinteresuotoms šalims, kuriame plačiau pristatys įrankį, MENTEP ekosistemos galimybes ir kvies diskutuoti apie įrankio perspektyvas.

Projektą finansuoja „Erasmus +“ 3 pagrindinio veiksmo Politikos reformų rėmimoprograma. Projekte dalyvauja partneriai iš 13 šalių.

Daugiau apie projektą.

Rūta Mazgelytė
MENTEP projekto nacionalinė koordinatorė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-10 14:29:58