Medijų ir informacinis raštingumas

Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo projektą vykdo Ugdymo plėtotės centras, Švietimo ir mokslo ministerija ir Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje (www.norden.lt). Projekto partneriai Šiaurės šalyse: „Nordicom“ – Šiaurės šalių medijų ir komunikacijos tyrimų informacijos centras, Švedijos medijų taryba.

Projekto tikslas – sukurti sistemines prielaidas medijų ir informacinio raštingumo ugdymui, remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruojant MIR į bendrąjį ir neformalųjį ugdymą, ir pagrindą tolesniam Lietuvos (ir Baltijos šalių) bendradarbiavimui su Šiaurės šalimis vystant medijų ir informacinio raštingumo ugdymą platesniu mastu.

Projektą inicijavo Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Juo siekama sukurti platformą Lietuvos suinteresuotųjų šalių ir Šiaurės šalių partnerių dialogui ir bendradarbiavimui, o platesniu mastu – plėtoti tokias šiaurietiškas vertybes kaip atviros visuomenės svarba, pagarba ir tolerantiškų, kritiškai mąstančių ir atsakingų piliečių ugdymas.

Nors ne visos Šiaurės šalys turi bendrą nacionalinę politiką, susijusią su MIR (šaltinis: Jon Dunås, Media and Information Literacy in the Nordic Countries, 2013), vis dėlto MIR aspektai yra kur kas didesniu mastu integruoti į atitinkamas švietimo politikos sritis nei Lietuvoje. Šiose šalyse medijų ir informacinis raštingumas glaudžiai siejamas su demokratijos procesais, jaunimo teise į informaciją bei saviraiškos laisve.

Projekto metu bus sukurta medijų ir informacinio raštingumo ugdymo (toliau – MIR) informacinė platforma, parengta MIR ugdymo metodinė medžiaga pedagogams, regionuose organizuojami šia tema renginiai ir mokymai mokyklų komandoms, ieškoma integracijos į 9–12 (o vėliau – ir pradinių) klasių dalykų turinį galimybių.

Ilgalaikėje perspektyvoje projektas sudarys sąlygas integruoti medijų ir informacinį raštingumą į ugdymo turinį, inicijuos šios srities veiklas ir projektus mokyklose vietos ir tarptautiniu mastu.

Projekto uždaviniai

  • Viešosios nuomonės – aktualizuoti MIR sampratą tarp mokytojų ir kitų švietimo suinteresuotųjų šalių.

  • MIR sklaidos – sutelkti įvairias Lietuvoje jau vykdomas ir būsimas su MIR susijusias veiklas bei medžiagą ir papildyti tai Šiaurės šalyse pasiteisinusiomis MIR ugdymo formomis.

  • Ugdymo turinio atnaujinimo – švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose įtvirtinti MIR, pasiremiant Šiaurės šalių patirtimi.

  • Kvalifikacijos kėlimo – lavinti mokytojų ir kitų švietimo sistemos dalyvių MIR kompetencijas, reikalingas mokinių MIR ugdymui.

Projekto trukmė: 2014–2015 m.

     

 

 
Informacija atnaujinta 2015-01-27 15:34:48
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.