MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS, TAIKANT ŠIUOLAIKINES PRIEMONES

Projekto Nr. VP1–2.3-ŠMM-04-V-03–001

Projekto trukmė: 2011 m. lapkričio 22 d. – 2013 m. lapkričio 22 d.

Projekto vertė (skirta suma): 2 169 456 Lt

Projekto trumpas apibūdinimas

Projektas – sudėtinė programos „Mokyklų tobulinimo programa plius (MTP +)“ dalis, yra įgyvendinamas pagal trišalę finansavimo ir administravimo sutartį, 2011 m. lapkričio 22 d. pasirašytą Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1–2.3-ŠMM-04-V priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“.

Projekto tikslas – gerinti mokyklų bibliotekų teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą didinant mokyklų bibliotekų darbuotojų kaip ugdymo proceso dalyvių veiklos mastą ir įvairovę.

Projekto veiklos:

  • Mokyklų bibliotekų informacinių sistemų diegimas ir plėtra.
  • Vadovėlių duomenų bazės paslaugų kokybės gerinimas (Vadovėlių duomenų bazės plėtra, bendrojo lavinimo vadovėlių ir kitų mokymo priemonių turinio vertintojų kvalifikacijos tobulinimas)
  • Virtualios edukacinės bibliotekos (VEB) sukūrimas ir plėtra.
  • Mokyklų bibliotekų profesinės bendruomenės bendradarbiavimas virtualioje aplinkoje ir gerosios patirties sklaida.
  • Pilietinių inovatyvių idėjų diegimas mokyklų bibliotekose.
  • Viešųjų bibliotekų ir mokyklų bendradarbiavimas diegiant ugdymo ir švietimo pagalbos inovacijas.
  • Apskritojo stalo diskusijų organizavimas ir rekomendacijų dėl mokyklų bibliotekų veiklos parengimas.
  • Mokyklų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.
  • Pedagoginių-psichologinių žinių kursai mokyklų bibliotekų darbuotojams.
  • Mokyklų bibliotekų darbuotojų švietimo konsultantų kvalifikacijos tobulinimas.

Projekto tikslinės grupės: Mokyklų bibliotekų darbuotojai; bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojai

Projekto vadovė: Daina Karlonaitė, tel. (8 647) 85 908, el. paštas daina.karlonaite@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2012-11-08 01:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.