Projekto pavadinimas

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR SPECIALIOJO UGDYMO PEDAGOGŲ KOMPETENCIJŲ TAIKYTI INFORMACINES KOMUNIKACINES TECHNOLOGIJAS (IKT) IR INOVATYVIUS MOKYMO METODUS TOBULINIMO MODELIO IŠBANDYMAS IR DIEGIMAS

Projekto Nr.

VP1-2.2.-ŠMM-02-V-01-004

Projekto trukmė

2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Projekto vertė (skirta suma)

9 870 277,20 Lt

Projekto trumpas apibūdinimas

Šis projektas numatytas kaip 2006–2008 m. sėkmingai įgyvendinto projekto „Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“ tęsinys.

Pagrindinis projekto tikslas – modernizuoti šalies pradinį ugdymą, diegiant inovatyvius mokymo metodus ir IKT.

Uždaviniai:

  • rengti švietimo konsultantus ir tobulinti jų kvalifikaciją;

  • tobulinti pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetenciją taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT;

  • sukurti inovatyvių metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodiką ir išbandyti pilotinėse mokyklose.

Naudojantis sukurtomis prielaidomis projekte bus organizuojamas intensyvus pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų mokymasis taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT: dirbti virtualiose mokymosi aplinkose; naudoti kompiuterines mokymo priemones ir mokymo objektus; įsivertinti ir tobulinti savo pedagoginę praktiką, gerinti ugdymo kokybę; taikyti IKT ugdymo procesui modernizuoti, individualizuoti, specialiųjų poreikių bei gabiems vaikams ugdyti; taikyti IKT ruošiantis pamokoms, bendradarbiaujant su kolegomis.

Projekte numatytos kvalifikacijos tobulinimo formos ir sritys, skatinančios pedagogus mokytis visą gyvenimą.

Projekto laukiamas rezultatas

Įgyvendinant projektą bus parengta 90 naujų švietimo konsultantų pradiniam ir specialiajam ugdymui, kvalifikaciją tobulins per 160 švietimo konsultantų, 30 ekspertų, 300 švietimo pagalbos specialistų. Inovatyvių mokymo metodų taikymo kompetenciją tobulins 1500 pradinių klasių mokytojų ir 300 specialiojo ugdymo pedagogų, edukacinę IKT taikymo kompetenciją – 1800 pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų. Pradiniam ugdymui bus parengtos penkios skaitmeninės mokymo (-si) priemonės. Taip pat bus sukurta, pilotinėse mokyklose išbandyta ir išleista inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodika.

Projekto tikslinė(s) grupė(s)

Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai

Projekto vadovas

Ramutė Skripkienė, tel. (8 5) 271 1543, el.paštas ramute.skripkiene@upc.smm.lt

Liema ir padamukų planetos“ - projekto metu sukurta interaktyvi mokymo priemonė pradiniam ugdymui.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-26 12:23:50
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.