Apie projektą

Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas

Projekto Nr.: 10.1.1-ESFA-V-912-02-003
Projekto trukmė: 2018 m. kovo 15 d. – 2019 m. rugsėjo 15 d. (18 mėnesių)
Projekto vertė: 408 985,60 Eur

Trumpas projekto apibūdinimas

Projektas„Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas“ finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

Projekto tikslas – pasirengti naujoms mokyklų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, finansavimo pertvarkoms:

  1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo modelio keitimui dėl institucinio vaikų ugdymo ankstinimo (priešmokyklinis ugdymas nuo 5 metų, pradinis ugdymas nuo 6 metų);
  2. mokymo lėšų apskaičiavimo principo keitimui;
  3. mokytojų darbo apmokėjimo keitimui – tarifinį atlygį keičiant į etatinį darbo apmokėjimą;
  4. mokyklų savarankiškumo didinimui dėl finansinių išteklių naudojimo, keičiant mokyklų tinklą.

Siekiami projekto rezultatai

Siekiant ankstinti priešmokyklinį ugdymą nuo 5 metų ir pradinį ugdymą nuo 6 metų, bus atliktas pokyčio realizavimo galimybių įvertinimas ir parengti siūlymai dėl finansavimo modelio.

Keičiant mokinio krepšelį, bus analizuojamos įvairios alternatyvos ir modeliuojama, kaip keičiant mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką pasiekti, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis padidėtų nuo 820,5 Eur (2016 m. I ketv.) iki 1000 Eur (2020 m.). Bus parengti siūlymai dėl mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos tobulinimo.

Pasirengiant vykdyti mokytojų etatinio darbo apmokėjimo pertvarką, rengiamos rekomendacijos savivaldybėms dėl pertvarkos koordinavimo, kartu pateikiant būdų, kaip efektyviau valdyti mokymo lėšas, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę. Organizuojami mokymai 180 viešojo valdymo institucijų darbuotojų, kurie teiks konsultacijas mokykloms dėl pasirengimo diegti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį. Taip pat bus teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos mokyklų atstovams.

Didinant mokyklų savarankiškumą dėl finansinių išteklių naudojimo, rengiamos rekomendacijos dėl mokyklų tinklo pertvarkos, įteisinant jungtines mokyklas ir inicijuojant jų kūrimą savivaldybėse.

Vykdomų pertvarkų stebėsenai vykdyti planuojama parengti priimamų sprendimų prognostinius vertinimus. Vertinimus vykdytų projekto metu įgalinti kurti įrankius ir jais remiantis vykdyti švietimo srityje priimamų sprendimų poveikio prognostinius vertinimus 5 viešojo valdymo institucijų darbuotojai.

Projekto veiklos

1 uždavinys: pasirengti įgyvendinti mokyklų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, finansavimo pertvarkas

1.1 veikla: siūlymų dėl mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos tobulinimo parengimas

Analizuojamos įvairios alternatyvos ir modeliuojama, kaip keičiant mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką pasiekti, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis padidėtų nuo 820,5 Eur (2016 m. I ketv.) iki 1000 Eur (2020 m.). Vykdomos viešos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis dėl mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos tobulinimo. Remiantis analitinės veiklos ir konsultacijų rezultatais, planuojama parengti siūlymų paketą, kuriame bus pateikti atliktos analizės ir vykdytų viešų konsultacijų rezultatai, siūlymai dėl mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos tobulinimo.

1.2 veikla: savivaldybių pasirengimo pereiti prie institucinio vaikų ugdymo (priešmokyklinis ugdymas nuo 5 metų, pradinis ugdymas nuo 6 metų) studijos ir siūlymų dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo modelio parengimas

Siekiant paankstinti priešmokyklinį ugdymą nuo 5 metų ir pradinį ugdymą nuo 6 metų, pirmiausia reikia įvertinti: finansinius srautus, nukreiptus į vaiką savivaldybėje, imant visą spektrą paslaugų; galimas rizikas dėl pedagogų pasirengimo, mokyklų fizinės aplinkos, pavėžėjimo galimybės, lydinčio asmens galimybės ir kt.; kokių investicijų reikia; galimybę modeliuoti skirtingus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo šaltinius iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, optimizuojant vaikui skiriamas lėšas ir iš kitų šaltinių; kitų šalių patirtis priešmokyklinio ir pradinio ugdymo finansavimo srityje. Būtinus vertinimus planuojama atlikti parengiant savivaldybių pasirengimo pereiti prie institucinio vaikų ugdymo (priešmokyklinis ugdymas nuo 5 metų, pradinis ugdymas nuo 6 metų) studiją. Taip pat būtų vykdomos viešos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. Planuojama parengti siūlymų paketą, kuriame bus pateikti atliktos studijos ir vykdytų viešų konsultacijų rezultatai, siūlymai dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo pertvarkos. Šie siūlymai būtini, priimant sprendimus dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo.

1.3 veikla: rekomendacijų dėl mokyklų tinklo pertvarkos parengimas

Didinant mokyklų savarankiškumą dėl finansinių išteklių naudojimo, rengiamos rekomendacijos dėl mokyklų tinklo pertvarkos, įteisinant jungtines mokyklas ir inicijuojant jų kūrimą savivaldybėse. Planuojama, kad rengiant rekomendacijas bus nustatyti mokyklų tinklo pertvarkos veiksmingumo kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai, rodikliams suteiktos reikšmės; atsižvelgiant į užsienio patirtį ir Lietuvos situaciją, bus pateikta siūlymų dėl galimų mokyklų tinklo pertvarkos alternatyvų.

2 uždavinys: koordinuoti mokyklų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, finansavimo pertvarkų įgyvendinimą

2.1 veikla: rekomendacijų dėl mokytojų etatinio apmokėjimo modelio diegimo parengimas

Rengiamos rekomendacijos savivaldybėms dėl pertvarkos koordinavimo, diegiant mokytojų etatinio apmokėjimo modelį, kartu pateikiant būdų (skaičiuokles), kaip efektyviau valdyti mokymo lėšas, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę. Rengiant rekomendacijas, planuojama vykdyti viešas konsultacijas su suinteresuotomis šalimis dėl mokytojų etatinio apmokėjimo modelio diegimo, siekiant išsiaiškinti mokyklų bei savivaldybių poreikius – ko reikia, kad pertvarka vyktų sklandžiai.

2.2 veikla: mokymų organizavimas asmenims, teiksiantiems konsultacijas mokykloms, diegiant etatinį mokytojų darbo apmokėjimą

Siekiant koordinuoto ir sklandaus pasirengimo įgyvendinti mokytojų etatinio darbo apmokėjimo pertvarką, bus organizuojami 1 dienos mokymai (preliminari jų trukmė iki 8 val., numatomas dalyvių skaičius – iki 20 asmenų vienoje grupėje) 180 viešojo valdymo institucijų darbuotojų, kurie teiks konsultacijas mokykloms dėl pasirengimo diegti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį.

2.3 veikla: mokyklų atstovų informavimas ir konsultavimas dėl mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelio įgyvendinimo

Planuojama teikti individualias informavimo ir konsultavimo paslaugas mokyklų atstovams sulaukus jų kreipimosi – nacionaliniu lygiu teiktiant paslaugas telefonu, el. paštu, per „skype“, „facebook“ ir kitomis priemonėmis; vykstant konsultantams į mokyklas. Tokios paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 6 mėnesius.

2.4 veikla: parengti prognostinius priimamų sprendimų dėl mokyklų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, finansavimo sistemos pertvarkų vertinimus

Planuojama parengti priimamų sprendimų prognostinius vertinimus dėl mokyklų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, finansavimo sistemos pertvarkos. Būtų atliekami visų keturių suplanuotų finansavimo pertvarkų prognostiniai vertinimai. Šiais vertinimais, grįstais faktais ir duomenimis, siekiama išsiaiškinti, ar priimti sprendimai prisideda prie planuoto poveikio pasiekimo ir ar nereikia jų koreguoti.

REZULTATAI

 

 
Informacija atnaujinta 2019-02-18 10:01:55
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.